Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup maszyn i urządzeń budowlanych

Przedmiot:

Zakup maszyn i urządzeń budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: PHU ANDRZEJ JARZĘBOWSKI, FIRMA BUDOWLANA ANBUD ANDRZEJ JARZĘBOWSKI
ul. Jana Pawła II 28
87-300 Brodnica
powiat: brodnicki
jmagroexpert@wp.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Brodnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. FIRMA BUDOWLANA ANBUD ANDRZEJ JARZĘBOWSKI Ul. Jana Pawła II 28
87-300 Brodnica reprezentowaną przez Pana Andrzeja Jarzębowskiego operacją inwestycyjną w ramach umowy o powierzenie grantu na projekt pn. ,,Zakup maszyn i urządzeń budowlanych w celu uruchomienia nowego kierunku działalności gospodarczej związanej z wynajmem maszyn bez operatora" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 7 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 - 2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup:
1. graco malowarki drogowej,
2. agregatu malarskiego,
3. wiertnicy ręcznej,
4. wiertnicy ze statywem,
5. bruzdownicy,
6. młota wyburzeniowego,
7. młota wyburzeniowego,
8. młotowiertarki,
9. młota wyburzeniowego,
10. kosiarki,
11. myjki ciśnieniowej,
12. odkurzacz przemysłowo budowlanego,
13. wertykulatora,
14. ubijaka,
15. agregatu prądotwórczego,
16. agregatu prądotwórczego.
I Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup:
1. graco malowarka drogowa o parametrach technicznych:
a. zbiornik na mikorkule o pojemności min. 20 litrów,
b. sterownik długości linii (automatyczne uruchamianie pistoletów),
c. wydajność pompy farby 7,50 l/min,
2. agregatu malarskiego o parametrach technicznych:
a. wydajność pompy min. 2,60 l/min,
b. ciśnienie min. 227 bar,
c. rozmiar dyszy min. 0,027"
3. wiertnicy ręcznej o parametrach technicznych:
a. moc min. 2200 W,
b. zakres prędkości obrotowych min. 0-510 / 0-1150 / 0-2500 obr./min.,
c. zakres wiercenia w betonie (mokro) min. od 82 do 42 mm
4. wiertnicy ze statywem o parametrach technicznych:
a. moc min. 24500 W,
b. zasilanie 230 V
c. średnica wiercenia min. 250 mm beton, 350 mm cegła.VIII. DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Dostawca jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na oferowane urządzenia - co musi być odnotowane w treści oferty,
2. Zamawiający dokona płatności za nabywane urządzenia zgodnie z treścią zawartej umowy, jaką podpisze z dostawcą po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty - stosowana umowa stanowi załącznik do zapytania ofertowego zamieszczonego na https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/.
3. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć fakturę, protokoły odbioru oraz inne niezbędne do użytkowania dokumenty najpóźniej wraz z dostawą sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia .
IX. Zamiana treści zapytania ofertowego:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niniejszego zapytania i wydłużenia terminu składania ofert.
XII. Oferty częściowe:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
XII. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
XIII. Zamówienia dodatkowe lub uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających
kod CPV
5. bruzdownicy o parametrach technicznych:
a. moc min. 2300 W,
b. prędkości obrotowe min. 2200/min,
c. średnica tarczy min. 180 mm.
6. młota wyburzeniowego o parametrach technicznych:
a. częstotliwość udarów przy pełnym obciążeniu min. 1200 (ud/min),
b. energia udaru min. 64 J,
c. urządzenie wyposażone w 10 m kabel umożliwiający pracę na przestrzeni do min. 314 m2
7. młota wyburzeniowego o parametrach technicznych:
a. energia udaru min. 65 J,
b. liczna uderzeń min. 1250 min,
c. pojemność skokowa min. 80 cm3
8. młotowiertarki o parametrach technicznych:
a. moc znamieniowa min. 1470 W,
b. energia udaru min. 11 J,
c. częstotliwość udarów przy pełnym obciążeniu min. 1600 - 2900 ud/min,
9. młota wyburzeniowego o parametrach technicznych:
a. częstotliwość udarów przy pełnym obciążeniu min. 1400 - 1950 ud/min,
b. energia udaru 26 J,
c. urządzenie wyposażone w kabel o długości 6 m pozwalający na pracę w zasięgu min. 110 m2
10. kosiarki o parametrach technicznych:
a. moc znamieniowa min. 0,9 kW,
b. szerokość koszenia min. 53 cm,
c. stopnie regulacji wysokości koszenia min. 6
11. myjki ciśnieniowej o parametrach technicznych:
a. regulowane ciśnienie robocze min. 30-220 bar / 3-22 Mpa,
b. wydajność wody min. 16 l/min,
c. objętość zbiornika wody min. 16 litrów
12. odkurzacz przemysłowo budowlany o parametrach technicznych:
a. podciśnienie min. 24000,00 Pa,
b. pojemność zbiornika min. 36 litrów,
c. wymiary (dł.xszer.x wys.) min. 630x365x596 mm
13. wertykulator o parametrach technicznych:
a. moc min. 6 KM,
b. pojemność cylindra min. 208 cm3,
c. pojemność zbiornika paliwa min. 3,10 lit.
14. ubijak o parametrach technicznych:
a. waga max 69 kg,
b. moc silnika min. 2,60 kW,
c. szerokość robocza min. 230 mm
15. agregat prądotwórczy o parametrach technicznych:
a. moc maksymalna LTP min. 6,4 kW,
b. moc ciągła COP min. 5,5 kW,
c. pojemność zbiornika paliwa min. 5,00 l.
16. agregat prądotwórczy o parametrach technicznych
a. moc maksymalna LTP min. 6,4 kW,
b. moc ciągła COP min. 5,5 kW,
c. pojemność zbiornika paliwa min. 11,00 l.

CPV: 42000000-6, 42900000-5, 42920000-1, 42924300-2, 43000000-3, 43100000-4, 43130000-3, 43136000-5, 43000000-3

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert - do dnia 06-08-2021r.
Oferty mogą zostać:
1) przesłane listem poleconym (przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, za dzień złożenia oferty uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę (dowodem nadania listu poleconego - przesyłki rejestrowanej jest potwierdzenie nadania zawierające czytelną pieczątkę określającą datę nadania) adres na jaki należy przekazać przesyłkę pocztową to:
1. PHU ANDRZEJ JARZĘBOWSKI, 2. FIRMA BUDOWLANA ANBUD ANDRZEJ JARZĘBOWSKI Ul. Jana Pawła II 28, 87-300 Brodnica;
2) złożone osobiście u wystawcy zapytania ofertowego (dowodem złożenia osobiście u wystawcy zapytania ofertowego jest potwierdzenie złożenia oferty -
adnotacja na dokumencie zawierająca datę przyjęcia oferty oraz podpis osoby ją przyjmującej), miejscem składania oferty w takim przypadku jest siedziba firmy tj.: Ul. Jana Pawła II 28, 87-300 Brodnica
2) przesłane w formie elektronicznej na adres: jmagroexpert@wp.pl lub andrzej.jarzebowski123@wp.pl - dowodem złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie data wysłania przez oferenta.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30-09-2021r.

Wymagania:
II. Kryteria oceny oferty:
Każda z złożonych ofert zostanie poddana ocenie według poniższych kryteriów wyboru:
1) Najniższa cena - 35,00 %,
2) Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii - 30,00%,
3) Najdłuższa gwarancja - 35,00%,

Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to
0, a największa to 5.
Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium.
Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium wskaźnika procentowego.
Jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który zaoferuje najkrótszy czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii.
W przypadku tej samej ilości punktów i identycznym czasie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii wyżej w rankingu znajdzie się podmiot oferujący najdłuższą gwarancję.
W przypadku tej samej ilości punktów i identycznego
1. czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii,
2. terminie gwarancji.
wyżej w rankingu znajdzie się oferta podmiotu oferującego najniższą cenę.
Przedkładane oferty muszą zawierać zatem informacje o:
1. cenie (netto i brutto),
2. terminie gwarancji,
3. czasie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii.
II. Informacja o wykluczeniu z możliwości udzielenie zamówienia podmiotom powiązanym osobowo i kapitałowo:
1) zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:-
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
III. Informacja o unieważnieniu postępowania:
1. firma 1. PHU ANDRZEJ JARZĘBOWSKI, 2. FIRMA BUDOWLANA ANBUD ANDRZEJ JARZĘBOWSKI ul. Jana Pawła II 2887-300 Brodnica reprezentowaną przez Pana Andrzeja Jarzębowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru dostawcy bez podania przyczyny.
2. firma 1. PHU ANDRZEJ JARZĘBOWSKI, 2. FIRMA BUDOWLANA ANBUD ANDRZEJ JARZĘBOWSKI ul. Jana Pawła II 28
87-300 Brodnica reprezentowaną przez Pana Andrzeja Jarzębowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru dostawcy w przypadku braku minimum dwóch ofert złożonych przez potencjalnych dostawców odpowiadających treści zapytania ofertowego.
VI. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
3) oferty złożone po terminie ich przyjmowania tj. po 06-08-2021r.
VII. Oferty złożone po terminie:
Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.
VIII. DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Dostawca jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na oferowane urządzenia - co musi być odnotowane w treści oferty,
2. Zamawiający dokona płatności za nabywane urządzenia zgodnie z treścią zawartej umowy, jaką podpisze z dostawcą po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty - stosowana umowa stanowi załącznik do zapytania ofertowego zamieszczonego na https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/.
3. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć fakturę, protokoły odbioru oraz inne niezbędne do użytkowania dokumenty najpóźniej wraz z dostawą sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia .
IX. Zamiana treści zapytania ofertowego:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niniejszego zapytania i wydłużenia terminu składania ofert.
XII. Oferty częściowe:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
XII. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
XIII. Zamówienia dodatkowe lub uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.