Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Głowackiego 56
30-085 Kraków
powiat: Kraków
i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 965 z DP 2006K (Szarów - Kłaj) w m. Proszówki - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy / przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 z drogą powiatową nr 2006K (Szarów - Kłaj) w miejscowości Proszówki (gmina Bochnia) - w podziale na zakres podstawowy zamówienia oraz zakres opcjonalny zamówienia.
1) Zakres podstawowy zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych i niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, w tym zgody budowlanej / decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania polegającego na rozbudowie / przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 z drogą powiatową nr 2006K w m. Proszówki (decyzji ZRID). Niniejsze stanowi zakres podstawowy zamówienia.
2) Zakres opcjonalny zamówienia: Obok wskazanego w ppkt 1 zakresu podstawowego zamówienia Zamawiający przewiduje równocześnie w ramach zastrzeganego prawa opcji dodatkowo pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia. Niniejsze stanowi zakres opcjonalny zamówienia.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.

CPV: 71322000-1, 71248000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00125337, ZDW-DN-4-271-46/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.zdw.krakow.pl/zamowienia-publiczne/ponizej-progow-unijnych.htmlview=przetarg&id=5064
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert (wraz z załączonymi do niej dokumentami, w tym m.in. oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP) - za pośrednictwem systemów miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl) i ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal). Komunikacja w pozostałym zakresie - za pośrednictwem poczty e-mail (adres: postepowanie46.21@zdw.krakow.pl).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu wszelka komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej (drogą elektroniczną): a) systemów miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl) i ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/ portal), b) poczty elektronicznej (adres e-mail: postepowanie46.21@zdw.krakow.pl). Szczegółowe informacje na temat trybu komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami zawarte są w cz. IV SWZ. Zamawiający wymaga, aby dokumenty składane w postępowaniu przez Wykonawców były opatrywane wymaganym podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) - zgodnie z informacjami określonymi w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w cz. VI SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w cz. VI SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 10:00
Miejsce składania ofert: systemy miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl) i ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/ portal)

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-16

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-46/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy / przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 z drogą powiatową nr 2006K (Szarów - Kłaj) w miejscowości Proszówki (gmina Bochnia) - w podziale na zakres podstawowy zamówienia oraz zakres opcjonalny zamówienia.
1) Zakres podstawowy zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych i niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, w tym zgody budowlanej / decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania polegającego na rozbudowie / przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 z drogą powiatową nr 2006K w m. Proszówki (decyzji ZRID). Niniejsze stanowi zakres podstawowy zamówienia.
2) Zakres opcjonalny zamówienia: Obok wskazanego w ppkt 1 zakresu podstawowego zamówienia Zamawiający przewiduje równocześnie w ramach zastrzeganego prawa opcji dodatkowo pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia. Niniejsze stanowi zakres opcjonalny zamówienia.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje w ramach zastrzeganego prawa opcji pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia.
Zastrzega się, iż prawo opcji (zakres opcjonalny zamówienia) nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. Powyżej określony zakres objęty prawem opcji (zakres opcjonalny zamówienia) przewidziany zostaje na okoliczność istnienia stosownych możliwości finansowych po stronie Zamawiającego w kontekście realizacji tego zakresu prac oraz uznania potrzeby ich wykonania (tzn. wdrożenia do realizacji zadania obejmującego wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia). Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji prac (usług) w ramach zastrzeżonego prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający zgodnie z treścią złożonego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami określonymi w SWZ (umowie) - w momencie złożenia takiego oświadczenia następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu prac (usług) objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-16
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena - 60 % oraz dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Projektanta branży drogowej - 40 %.
W kryterium cena ocenie podlegać będzie zaoferowana łączna cena ofertowa (stanowiąca sumę ceny za zakres podstawowy zamówienia oraz ceny za zakres opcjonalny zamówienia). W kryterium dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Projektanta branży drogowej ocenie podlegać będzie wykazanie dodatkowego doświadczenia osoby podanej na stanowisko Projektanta branży drogowej związanego z wykonaniem projektów budowlanych budowy, rozbudowy, odbudowy lub przebudowy skrzyżowań dróg klasy co najmniej G lub dróg odpowiadających tej klasie z innymi drogami publicznymi (ponad doświadczenie wymagane dla tej osoby w ramach warunku udziału w postępowaniu określonego w cz. II pkt 3.1.4.2. SWZ). Doświadczenie osoby podanej na stanowisko Projektanta branży drogowej wykazywane w ramach przytoczonego warunku udziału w postępowaniu oraz w ramach niniejszego kryterium nie może się dublować (w ramach kryterium odnośnie tej osoby można wykazać jedynie doświadczenie związane z wykonaniem innych opracowań dokumentacyjnych (projektowych) niż wskazywane w ramach warunku).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Projektanta branży drogowej
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający w tym zakresie określa następujące minimalne poziomy zdolności:
4.1) Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - to w tym okresie:
1) wykonał minimum jeden projekt budowlany budowy, rozbudowy, odbudowy lub przebudowy skrzyżowania drogi klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie z inną drogą publiczną,
2) pozyskał co najmniej jedną decyzję ZRID, decyzję pozwolenia na budowę lub decyzję równoważną dla drogi kategorii co najmniej wojewódzkiej lub drogi odpowiadającej tej kategorii.
UWAGA!
- Wykonanie usług wskazanych w ppkt 1 i 2 mogło nastąpić w ramach jednego lub odrębnych zadań.
- Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku. Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania prac wskazanych w treści tego warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego zadania wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych).
4.2) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:
1) jedną osobą na stanowisko PROJEKTANTA BRANŻY DROGOWEJ, która posiada:
o odpowiednie względem przedmiotu zamówienia uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej (lub uprawnienia równoważne),
o doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert minimum jednego projektu budowlanego budowy, rozbudowy, odbudowy lub przebudowy skrzyżowania drogi klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie z inną drogą publiczną;
2) jedną osobą na stanowisko SPRAWDZAJĄCEGO BRANŻY DROGOWEJ, która posiada:
o odpowiednie względem przedmiotu zamówienia uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej (lub uprawnienia równoważne),
o doświadczenie polegające na wykonaniu (lub dokonaniu sprawdzenia) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert minimum jednego projektu budowlanego budowy, rozbudowy, odbudowy lub przebudowy skrzyżowania drogi klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie z inną drogą publiczną.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP - w zakresie określonym w cz. II pkt 2.1. SWZ. Przedmiotowe oświadczenie winno zostać złożone wraz z ofertą na formularzu udostępnionym w ramach SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP - w zakresie określonym w cz. II pkt 3.1. SWZ. Przedmiotowe oświadczenie winno zostać złożone wraz z ofertą na formularzu udostępnionym w ramach SWZ. 2) WYKAZ USŁUG wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże usługi określone w warunku wskazanym w cz. II pkt 3.1.4.1. SWZ oraz złoży dowody, że usługi te zostały wykonane (są wykonywane) należycie. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, przedmiotowy wykaz winien dotyczyć jedynie usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Przedmiotowy wykaz winien zostać złożony na formularzu udostępnionym w ramach SWZ i w trybie tam wskazanym (na wezwanie Zamawiającego). 3) WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w cz. II pkt 3.1.4.2. SWZ oraz poda informacje ich dotyczące (w zakresie określonym w tym wykazie) niezbędne celem weryfikacji spełniania przez Wykonawcę tego warunku. Przedmiotowy wykaz winien zostać złożony na formularzu udostępnionym w ramach SWZ i w trybie tam wskazanym (na wezwanie Zamawiającego).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty składane wraz z ofertą (oprócz dokumentów wskazanych wyżej) - zgodnie z zapisami SWZ: a) oświadczenie wstępne dotyczące podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), b) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), c) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), d) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby (osób) reprezentujących Wykonawcę / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / podmiot trzeci (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarte są w SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Przewiduje się możliwość dokonywania zmian umowy w zakresie dopuszczalnym zgodnie z regulacjami ustawy PZP oraz postanowieniami umownymi zawartymi w zał. nr 8 SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena - 60 % oraz dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Projektanta branży drogowej - 40 %.
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.