Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
260z dziś
4716z ostatnich 7 dni
19604z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KRUSZWICA
Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
powiat: inowrocławski
um@kruszwica.um.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487814
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Kruszwica
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych (II)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

,,Przebudowa drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki - dokumentacja".
Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Zamawiający: Gmina Kruszwica
Termin realizacji: 31.05.2022r.

1. Część opisowa
1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki - dokumentacja".
Termin realizacji zamówienia: 31.05.2022r.
Dokumentację projektową należy wykonać starannie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zasadami projektowania, zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzą inżynierską.
Realizacja zadania obejmuje:
1) uzyskanie mapy do celów projektowych
2) opracowanie geotechniczne
3) operat terenowo - prawny
4) koncepcję rozwiązania projektowego
5) operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
6) opracowanie środowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)
7) wykonanie projektu budowlanego przebudowywanych dróg gminnych
8) wykonanie projektu wykonawczego przebudowywanych dróg gminnych
9) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż
10) opracowanie przedmiarów robót
11) opracowanie kosztorysów inwestorskich
12) opracowanie wzorów kosztorysów ofertowych
13) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
14) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu
15) uzyskanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji technicznej
16) w razie konieczności uzyskanie stosownego odstępstwa właściwego Ministerstwa od warunków technicznych
17) przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
18) sprawowanie nadzoru autorskiego.

Realizację zadania podzielono na etapy:
ETAP I z maksymalnym terminem realizacji do dnia 10.12.2021r.
1) uzyskanie mapy do celów projektowych
2) opracowanie geotechniczne
3) operat terenowo - prawny
4) koncepcja rozwiązania projektowego
5) opracowanie środowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)
ETAP II z maksymalnym terminem realizacji do dnia 31.05.2022r.
1) operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
2) wykonanie projektu budowlanego przebudowywanych dróg gminnych
3) wykonanie projektu wykonawczego przebudowywanych dróg gminnych
4) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż
5) opracowanie przedmiarów robót
6) opracowanie kosztorysów inwestorskich
7) opracowanie wzorów kosztorysów ofertowych
8) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
9) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu
10) uzyskanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji technicznej
11) w razie konieczności uzyskanie stosownego odstępstwa właściwego Ministerstwa od warunków technicznych
12) przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram wykonania Umowy.
1.2 Opis stanu istniejącego.
Drogi objęte opracowaniem zlokalizowane są w stanie istniejącym na działkach nr 182/6, 182/1, 183/2, 183/1 obręb Skotniki.

Długość odcinków przewidzianych do realizacji:
a) Odcinek I (działka nr 182/6 i 182/1): ok. 1,92 km.
b) Odcinek II (na działkach 183/2 i 183/1): ok. 0,74 km.

Droga objęta opracowaniem zlokalizowana jest na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 182/6, 182/1, 183/2, 183/1 obręb Skotniki. Łączna długość odcinka przewidzianego do realizacji to ok. 2,66 km. Początek odcinka stanowi włączenie w drogę powiatową nr 2575C położoną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 182/9 obręb Skotniki natomiast zakończenie odcinka na włączeniu w drogę powiatową nr 2574C relacji Kruszwica - Papros - Bronisław - Dobre (na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 186 obręb Skotniki.).

Droga posiada nawierzchnię gruntową, lokalnie utwardzoną kruszywem. Nie ma wydzielonych ciągów pieszych. Brak zachowania właściwej równości poprzecznej i podłużnej. W ciągu drogi istnieją urządzenia techniczne niezwiązane z funkcjonowaniem dróg tj. sieć wodociągowa, sieć energetyczna i oświetlenia ulicznego. Nie wyklucza się innych przewodów podziemnych. Spływ wód opadowych odbywa się na tereny przyległe. Istnieją lokalnie zjazdy indywidualne do przyległych posesji i na pola uprawne. Brak skrzyżowań na odcinku objętym opracowaniem.

1.3. Wymagania i parametry techniczno - użytkowe dla realizowanego zadania.
1.3.1. Parametry techniczno - użytkowe przebudowywanych dróg.
Przebudowę odcinków dróg gminnych należy zaprojektować w ten sposób aby uzyskać założone poniżej parametry techniczno - użytkowe:
1. Klasa techniczna drogi - D.
2. Kategoria ruchu - KR-1.
3. Nośność nawierzchni - min. 80 kN/oś.
4. Grupa nośności podłoża - G1.
5. Szerokość użytkowa jezdni - 5,0m.
6. Nawierzchnia jezdni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.
7. Należy zapewnić właściwe odwodnienie dróg. Nie dopuszcza się spływu wód opadowych na przyległe posesje. Zaprojektować odwodnienie odcinka drogi poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych elementów drogi, umożliwiające odpływ wody do rowów przydrożnych i naturalnych odbiorników wody. Na obszarze, z którego odprowadzenie wody powierzchniowej bezpośrednio do ziemi lub do odbiornika wody nie będzie możliwe, należy uwzględnić zaprojektowanie urządzeń ściekowych. Wody powierzchniowe ze ścieku powinny być odprowadzone przez studzienki ściekowe przykanalikiem do kanalizacji lub w wypadku braku kanalizacji przykanalikiem do rowu przydrożnego. W przypadku gdy nie ma możliwości odprowadzenia wody za pomocą urządzeń do powierzchniowego odwodnienia należy uwzględnić zaprojektowanie kanalizacji deszczowej.
8. Zaprojektować budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych zapewniając obsługę komunikacyjną każdej działki przyległej do drogi w granicach opracowania.
9. Kanały technologiczne - w pasie drogowym zaprojektować kanał technologiczny (zabezpieczony i z pozostawionymi linkami do wciągania kabli) lub uzyskać stosowne odstępstwo.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ.

,,Przebudowa dróg gminnych ulic Orlej, Kruczej, Działkowej i Jastrzębiej -dokumentacja".
Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Zamawiający: Gmina Kruszwica
Termin realizacji: 31.05.2022r.

1. Część opisowa
1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa dróg gminnych ulic Orlej, Kruczej, Działkowej i Jastrzębiej-dokumentacja".
Termin realizacji zamówienia: 31.05.2022r.
Dokumentację projektową należy wykonać starannie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zasadami projektowania, zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzą inżynierską.
Realizacja zadania obejmuje:
1) uzyskanie mapy do celów projektowych
2) opracowanie geotechniczne
3) operat terenowo - prawny
4) koncepcję rozwiązania projektowego
5) operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
6) opracowanie środowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)
7) wykonanie projektu budowlanego przebudowywanych dróg gminnych
8) wykonanie projektu wykonawczego przebudowywanych dróg gminnych dla każdego odcinka
9) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż dla każdego odcinka
10) opracowanie przedmiarów robót dla każdego odcinka
11) opracowanie kosztorysów inwestorskich dla każdego odcinka
12) opracowanie wzorów kosztorysów ofertowych dla każdego odcinka
13) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu dla każdego odcinka
14) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu dla każdego odcinka
15) uzyskanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji technicznej
16) w razie konieczności uzyskanie stosownego odstępstwa właściwego Ministerstwa od warunków technicznych
17) przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
18) sprawowanie nadzoru autorskiego.

Realizację zadania podzielono na etapy:
ETAP I z maksymalnym terminem realizacji do dnia 10.12.2021r.
1) uzyskanie mapy do celów projektowych
2) opracowanie geotechniczne
3) operat terenowo - prawny
4) koncepcja rozwiązania projektowego
5) opracowanie środowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)
ETAP II z maksymalnym terminem realizacji do dnia 31.05.2022r.
1) operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
2) wykonanie projektu budowlanego przebudowywanych dróg gminnych
3) wykonanie projektu wykonawczego przebudowywanych dróg gminnych
4) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż
5) opracowanie przedmiarów robót
6) opracowanie kosztorysów inwestorskich
7) opracowanie wzorów kosztorysów ofertowych
8) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
9) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu
10) uzyskanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji technicznej
11) w razie konieczności uzyskanie stosownego odstępstwa właściwego Ministerstwa od warunków technicznych
12) przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram wykonania Umowy.
1.3 Opis stanu istniejącego.
Drogi objęte opracowaniem zlokalizowane są w stanie istniejącym na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:
a) Odcinek I: Ul. Działkowa dz. nr 1, 6, 15, 16 obręb Kruszwica 4.
b) Odcinek II: Ul. Jastrzębia dz. nr 11, 13, 14 ,84 obręb Grodztwo.
c) Odcinek III: Ul. Orla dz. nr 315 obręb Grodztwo.
d) Odcinek IV: Ul. Krucza dz. nr 34 obręb Kruszwica 4.

Długość odcinków przewidzianych do realizacji:
a) Odcinek I: Ul. Działkowa - ok. 1,20 km.
b) Odcinek II: Ul. Jastrzębia - ok. 0,63 km
c) Odcinek III: Ul. Orla - ok. 0,51 km
d) Odcinek IV: Ul. Krucza - ok. 0,34 km

Odcinek I. Droga objęta opracowaniem zlokalizowana jest na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1, 6, 15, 16 obręb Kruszwica 4. Łączna długość odcinka przewidzianego do realizacji to ok. 1,20 km. Początek odcinka stanowi włączenie w drogę powiatową nr 2568C relacji Sikorowo - Kruszwica położoną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1 natomiast zakończenie odcinka na włączeniu w Ul. Jastrzębią. Droga na początkowym odcinku posiada nawierzchnię powierzchniowo utwardzoną emulsją i grysami (wzdłuż ogródków działkowych). Na dalszym odcinku posiada nawierzchnię gruntową, lokalnie utwardzoną kruszywem. Nie ma wydzielonych ciągów pieszych. Brak zachowania właściwej równości poprzecznej i podłużnej. W ciągu drogi istnieją urządzenia techniczne niezwiązane z funkcjonowaniem dróg tj. sieć wodociągowa i sieć energetyczna. Nie wyklucza się innych przewodów podziemnych. Spływ wód opadowych odbywa się na tereny przyległe i do rowu melioracyjnego. Istnieją lokalnie zjazdy indywidualne do przyległych posesji i na pola uprawne. Brak skrzyżowań na odcinku objętym opracowaniem.

Odcinek II. Droga objęta opracowaniem zlokalizowana jest na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 11, 13, 14 ,84 obręb Grodztwo. Łączna długość odcinka przewidzianego do realizacji to ok. 0,63 km. Początek odcinka stanowi włączenie w Ul. Działkową położoną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 16 natomiast zakończenie odcinka na wysokości działki o numerze 7/1. Droga przecina rów melioracyjny zlokalizowany na dz. nr 83. Droga posiada nawierzchnię gruntową, lokalnie utwardzoną kruszywem. Nie ma wydzielonych ciągów pieszych. Brak zachowania właściwej równości poprzecznej i podłużnej. W ciągu drogi istnieją urządzenia techniczne niezwiązane z funkcjonowaniem dróg tj. sieć wodociągowa i sieć energetyczna. Nie wyklucza się innych przewodów podziemnych. Spływ wód opadowych odbywa się na tereny przyległe i do rowu melioracyjnego. Istnieją lokalnie zjazdy indywidualne do przyległych posesji i na pola uprawne. Brak skrzyżowań na odcinku objętym opracowaniem.

Odcinek III. Droga objęta opracowaniem zlokalizowana jest na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 315 obręb Grodztwo. Łączna długość odcinka przewidzianego do realizacji to ok. 0,51 km. Początek odcinka stanowi włączenie w Ul. Działkową i Jastrzębią natomiast zakończenie odcinka na przecięciu z rowem melioracyjnym zlokalizowanym na dz. nr 33 obręb Kruszwica 4. Na rowie melioracyjnym występuje przepust przewidziany do rozbiórki
i budowy nowego. Droga posiada nawierzchnię gruntową, lokalnie utwardzoną kruszywem. Nie ma wydzielonych ciągów pieszych. Brak zachowania właściwej równości poprzecznej i podłużnej. W ciągu drogi istnieją urządzenia techniczne niezwiązane z funkcjonowaniem dróg tj. sieć wodociągowa i sieć energetyczna. Nie wyklucza się innych przewodów podziemnych. Spływ wód opadowych odbywa się na tereny przyległe i do rowu melioracyjnego. Istnieją lokalnie zjazdy indywidualne do przyległych posesji i na pola uprawne. Brak skrzyżowań na odcinku objętym opracowaniem.

Odcinek IV. Droga objęta opracowaniem zlokalizowana jest na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 34 obręb Kruszwica 4. Łączna długość odcinka przewidzianego do realizacji to ok. 0,34 km. Początek odcinka stanowi rów melioracyjny zlokalizowany na dz. nr 33 obręb Kruszwica 4 natomiast zakończenie na włączeniu w Ul. Wrzosową. Droga posiada nawierzchnię gruntową, lokalnie utwardzoną kruszywem. Nie ma wydzielonych ciągów pieszych. Brak zachowania właściwej równości poprzecznej i podłużnej. W ciągu drogi istnieją urządzenia techniczne niezwiązane z funkcjonowaniem dróg tj. sieć wodociągowa i sieć energetyczna. Nie wyklucza się innych przewodów podziemnych. Spływ wód opadowych odbywa się na tereny przyległe i do rowu melioracyjnego. Istnieją lokalnie zjazdy indywidualne do przyległych posesji i na pola uprawne. Brak skrzyżowań na odcinku objętym opracowaniem.

1.3. Wymagania i parametry techniczno - użytkowe dla realizowanego zadania.
1.3.1. Parametry techniczno - użytkowe przebudowywanych dróg.
Przebudowę odcinków dróg gminnych należy zaprojektować w ten sposób aby uzyskać założone poniżej parametry techniczno - użytkowe:
1. Klasa techniczna drogi - D.
2. Kategoria ruchu - KR-1.
3. Nośność nawierzchni - min. 80 kN/oś.
4. Grupa nośności podłoża - G1.
5. Szerokość użytkowa jezdni - min. 4,0 m. z mijankami. Zalecana szerokość min. 5,0m.
6. Nawierzchnia jezdni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.
7. Należy zapewnić właściwe odwodnienie dróg. Nie dopuszcza się spływu wód opadowych na przyległe posesje. Zaprojektować odwodnienie odcinka drogi poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych elementów drogi, umożliwiające odpływ wody do rowów przydrożnych i naturalnych odbiorników wody. Na obszarze, z którego odprowadzenie wody powierzchniowej bezpośrednio do ziemi lub do odbiornika wody nie będzie możliwe, należy uwzględnić zaprojektowanie urządzeń ściekowych. Wody powierzchniowe ze ścieku powinny być odprowadzone przez studzienki ściekowe przykanalikiem do kanalizacji lub w wypadku braku kanalizacji przykanalikiem do rowu przydrożnego. W przypadku gdy nie ma możliwości odprowadzenia wody za pomocą urządzeń do powierzchniowego odwodnienia należy uwzględnić zaprojektowanie kanalizacji deszczowej.
8. Zaprojektować budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych zapewniając obsługę komunikacyjną każdej działki przyległej do drogi w granicach opracowania.
9. Kanały technologiczne - w pasie drogowym zaprojektować kanał technologiczny (zabezpieczony i z pozostawionymi linkami do wciągania kabli) lub uzyskać stosowne odstępstwo.
10. Zakłada się rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę nowego na rowie melioracyjnym dzielącym Ul. Orlą i Kruczą.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ.

,,Przebudowa drogi gminnej nr 151704C Ul. Droga Młyńska w Kruszwicy - dokumentacja".
Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Zamawiający: Gmina Kruszwica
Termin realizacji: 31.05.2022r.

1. Część opisowa
1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 151704C Ul. Droga Młyńska w Kruszwicy - dokumentacja".
Termin realizacji zamówienia: 31.05.2022r.
Dokumentację projektową należy wykonać starannie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zasadami projektowania, zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzą inżynierską.
Realizacja zadania obejmuje:
1) uzyskanie mapy do celów projektowych
2) opracowanie geotechniczne
3) operat terenowo - prawny
4) wykonanie projektu budowlanego przebudowywanej drogi gminnej
5) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
6) opracowanie przedmiarów robót
7) opracowanie kosztorysów inwestorskich
8) opracowanie wzorów kosztorysów ofertowych
9) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów stałej organizacji ruchu
10) uzyskanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji technicznej
11) w razie konieczności uzyskanie stosownego odstępstwa właściwego Ministerstwa od warunków technicznych
12) przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
13) sprawowanie nadzoru autorskiego.

Realizację zadania podzielono na etapy:
ETAP I z maksymalnym terminem realizacji do dnia 10.12.2021r.
1) uzyskanie mapy do celów projektowych
2) opracowanie geotechniczne
3) operat terenowo - prawny
4) operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
ETAP II z maksymalnym terminem realizacji do dnia 31.05.2022r.
1) wykonanie projektu budowlanego przebudowywanej drogi gminnej
2) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż
3) opracowanie przedmiarów robót dla każdej z branż
4) opracowanie kosztorysów inwestorskich dla każdej z branż
5) opracowanie wzorów kosztorysów ofertowych dla każdej z branż
6) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu
7) uzyskanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji technicznej
8) w razie konieczności uzyskanie stosownego odstępstwa właściwego Ministerstwa od warunków technicznych
9) przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram wykonania Umowy.
1.2 Opis stanu istniejącego.
Droga objęta opracowaniem zlokalizowana jest na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 43/14, 43/15, 43/21, 45/1 obręb Kruszwica 7 oraz 45/2 obręb Kobylniki. Na działce o numerze 31/1 droga gminna przecina linię kolejową nr 231 Inowrocław Rąbinek - Kruszwica. Długość odcinka przewidzianego do przebudowy ok. 275 mb. Początek odcinka stanowi włączenie w drogę krajową nr 62 na działce o numerze ewidencyjnym 29/1 obręb Kruszwica 7 i 4 obręb Kruszwica 1. Zakończenie odcinka na granicy z działką nr 1.
Droga na początkowym odcinku posiadają nawierzchnię bitumiczną przechodzącą w nawierzchnię gruntową, lokalnie utwardzoną kruszywem. Nie ma wydzielonych ciągów pieszych. Brak zachowania właściwej równości poprzecznej i podłużnej. W ciągu dróg istnieją urządzenia techniczne niezwiązane z funkcjonowaniem dróg tj. sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć telefoniczna. Nie wyklucza się innych przewodów podziemnych. Spływ wód opadowych odbywa się na tereny przyległe. Istnieją lokalnie zjazdy indywidualne i publiczne do przyległych posesji, zakładów produkcyjnych, ogródków działkowych i na pola uprawne. Brak skrzyżowań na odcinku objętym opracowaniem.

1.3. Wymagania i parametry techniczno - użytkowe dla realizowanego zadania.
1.3.1. Parametry techniczno - użytkowe przebudowywanych dróg.
Przebudowę odcinków dróg należy zaprojektować w ten sposób aby uzyskać założone poniżej parametry techniczno - użytkowe:
1. Klasa techniczna drogi - D.
2. Kategoria ruchu - KR-2.
3. Nośność nawierzchni - min. 80 kN/oś.
4. Grupa nośności podłoża - G1.
5. Szerokość użytkowa jezdni - min. 5,0m.
6. Należy zaprojektować nowy ciąg pieszy od drogi krajowej nr 62. Szerokość chodnika zgodna z obowiązującymi przepisami.
7. Nawierzchnia jezdni - bitumiczna.
8. Nawierzchnia chodników i zjazdów - kostka brukowa betonowa.
9. Nawierzchnia miejsc postoju i zatrzymania - kostka brukowa betonowa lub bitumiczna.
10. Kanały technologiczne - w pasie drogowym zaprojektować kanał technologiczny (zabezpieczony i z pozostawionymi linkami do wciągania kabli).
11. Dostosować lokalizację przejść dla pieszych do obowiązujących przepisów.
12. Należy zapewnić właściwe odwodnienie dróg. Należy zaprojektować nowe elementy sieci kanalizacji deszczowej celem prawidłowego odwodnienia pasa drogowego.
13. Oświetlenie przejść dla pieszych dostosować do obowiązujących przepisów. Nowe punkty świetlane z żarówkami typu LED. Należy opracować właściwy projekt branżowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasilanie z sieci energetycznej.
14. Zaprojektować budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych zapewniając obsługę komunikacyjną każdej działki przyległej do drogi w granicach opracowania.
15. Z uwagi za lokalizację zakładów produkcyjnych zagospodarowanie pasa drogowego musi uwzględniać wykonywanie manewrów przez pojazdy ciężarowe dostarczające i odbierające towary.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ.

,,Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice - Chrosno na odcinku Sukowy - Chrosno".
Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Zamawiający: Gmina Kruszwica
Termin realizacji: 31.05.2022r.

1. Część opisowa
1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice - Chrosno na odcinku Sukowy - Chrosno".
Termin realizacji zamówienia: 31.05.2022r.
Dokumentację projektową należy wykonać starannie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zasadami projektowania, zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzą inżynierską.
Realizacja zadania obejmuje:
1) uzyskanie mapy do celów projektowych
2) opracowanie geotechniczne
3) operat terenowo - prawny
4) opracowanie środowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)
5) wykonanie projektu budowlanego przebudowywanej drogi gminnej
6) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
7) opracowanie przedmiarów robót
8) opracowanie kosztorysów inwestorskich
9) opracowanie wzorów kosztorysów ofertowych
10) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów stałej organizacji ruchu
11) uzyskanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji technicznej
12) w razie konieczności uzyskanie stosownego odstępstwa właściwego Ministerstwa od warunków technicznych
13) przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
14) sprawowanie nadzoru autorskiego.
Realizację zadania podzielono na etapy:
ETAP I z maksymalnym terminem realizacji do dnia 10.12.2021r.
1) uzyskanie mapy do celów projektowych
2) opracowanie geotechniczne
3) operat terenowo - prawny
4) opracowanie środowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)
ETAP II z maksymalnym terminem realizacji do dnia 31.05.2022r.
1) wykonanie projektu budowlanego przebudowywanej drogi gminnej
2) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż
3) opracowanie przedmiarów robót dla każdej z branż
4) opracowanie kosztorysów inwestorskich dla każdej z branż
5) opracowanie wzorów kosztorysów ofertowych dla każdej z branż
6) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu
7) uzyskanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji technicznej
8) w razie konieczności uzyskanie stosownego odstępstwa właściwego Ministerstwa od warunków technicznych
9) przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram wykonania Umowy.
1.2 Opis stanu istniejącego.
Droga objęta opracowaniem zlokalizowana jest na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 50/3, 51, 149, 199, 145, 158 obręb Sukowy i 66 obręb Chrosno. Długość odcinka przewidzianego do przebudowy to około 2,88 km pomiędzy miejscowościami Sukowy i Chrosno oraz ok. 0,53 km drogi wewnętrznej na dz. nr 199 i 149. Początek odcinka stanowi włączenie w drogę powiatową nr 2541C natomiast zakończenie w miejscowości Chrosno na wysokości działki nr 46/2. Droga wewnętrzna objęta przedmiotem opracowania przebiega od włączenia w drogę gminna nr 150806C do granicy z działką nr 197. Droga gminna nr 150806C posiada nawierzchnię powierzchniowo utrwaloną emulsją i grysami. Nie ma wydzielonych ciągów pieszych. Brak zachowania właściwej równości poprzecznej i podłużnej. W ciągu drogi wewnętrznej nawierzchnia utwardzona kruszywem i żużlem. W ciągu dróg istnieją urządzenia techniczne niezwiązane z funkcjonowaniem dróg tj. sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć telefoniczna. Nie wyklucza się innych przewodów podziemnych. Spływ wód opadowych odbywa się na tereny przyległe. Istnieją lokalnie zjazdy indywidualne i publiczne do przyległych posesji, i na pola uprawne.

1.3. Wymagania i parametry techniczno - użytkowe dla realizowanego zadania.
1.3.1. Parametry techniczno - użytkowe przebudowywanych dróg.
Przebudowę odcinków dróg należy zaprojektować w ten sposób aby uzyskać założone poniżej parametry techniczno - użytkowe:
1. Klasa techniczna drogi - D.
2. Kategoria ruchu - KR-2.
3. Nośność nawierzchni - min. 80 kN/oś.
4. Grupa nośności podłoża - G1.
5. Szerokość użytkowa jezdni - min. 4,0m. z wymaganymi mijankami.
6. Nawierzchnia jezdni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.
7. Należy zapewnić właściwe odwodnienie dróg. Nie dopuszcza się spływu wód opadowych na przyległe posesje. Zaprojektować odwodnienie odcinka drogi poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych elementów drogi, umożliwiające odpływ wody do rowów przydrożnych i naturalnych odbiorników wody. Na obszarze, z którego odprowadzenie wody powierzchniowej bezpośrednio do ziemi lub do odbiornika wody nie będzie możliwe, należy uwzględnić zaprojektowanie urządzeń ściekowych. Wody powierzchniowe ze ścieku powinny być odprowadzone przez studzienki ściekowe przykanalikiem do kanalizacji lub w wypadku braku kanalizacji przykanalikiem do rowu przydrożnego. W przypadku gdy nie ma możliwości odprowadzenia wody za pomocą urządzeń do powierzchniowego odwodnienia należy uwzględnić zaprojektowanie kanalizacji deszczowej.
8. Zaprojektować budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych zapewniając obsługę komunikacyjną każdej działki przyległej do drogi w granicach opracowania.
9. Kanały technologiczne - w pasie drogowym zaprojektować kanał technologiczny (zabezpieczony i z pozostawionymi linkami do wciągania kabli) lub uzyskać stosowne odstępstwo.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ.

CPV: 71322000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00125521, PIFZ-Z.271.21.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie,tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Pozostałe wymagania zostały określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz w regulaminie korzystania z platformy Open Nexus.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kruszwicy, Ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy jest Pan Mariusz Andryszak, kontakt: e-mail: mariusz.andryszak@gmail.com, telefon: 797 599 363;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy,
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 15 RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487814
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 11:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.