Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa drogi transportu rolnego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa drogi transportu rolnego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA POLSKA CEREKIEW
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew
powiat: kędzierzyńsko-kozielski
774801460, faks 774801489
ug@polskacerekiew.pl
https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl/pn/polskacerekiew/demand/notice/public/34909/details
Województwo: opolskie
Miasto: Polska Cerekiew
Wadium: 10 000,00 PLN
Nr telefonu: 774801460, faks 7748
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa drogi transportu rolnego w Zakrzowie (dz. 109)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zamówienia
Budowa dojazdowej do gruntów rolnych polegać będzie na poszerzeniu jezdni do 4,0 m (w obrębie włączenia do DK nr 45 i na mijankach do 5 m), wzmocnieniu i wyprofilowaniu podbudowy oraz na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Charakterystyka przedsięwzięcia
Projektowana budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zakrzowie polegać będzie na:
- Oczyszczeniu istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego
- Usunięciu warstwy humusu na poszerzeniach jezdni
- Wzmocnieniu (wykonaniu) podbudowy metodą stabilizacji istniejącego podłoża gruntowego spoiwami hydraulicznymi - grubość 15 cm
- Wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - grubość 20 cm
- Wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W grubości 5 cm
- Wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S grubości 4 cm
- Wyrównaniu i wyprofilowaniu poboczy

Parametry geometryczne przedsięwzięcia:
- długość - 1732,5
- Szerokość jezdni - 4,0 (na mijankach i w obrębie włączenia do DK 5,0 m)
- Ilość mijanek 7
- Szerokość poboczy - 0,5 m

Szczegółowy opis elementów wyżej wymienionych stanowią załączniki do SWZ - Projekt budowlany i przedmiar robót.

Na etapie realizacji robót Wykonawca zapewni:
a) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 2kpl. (w tym 1 kpl. na nośniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji.
b) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy.
c) Zajęcie pasa drogowego i pokrycie kosztów z tym związanych (jeśli dotyczy).
d) Zapewnienie dojazdu i dojścia do pól i w czasie prowadzonych robót.
e) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu.
f) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższym niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika.
g) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.
h) Należy uporządkować także teren przylegający do placu budowy który został naruszony wskutek prowadzonych robót.
i) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

CPV: 45233140-2

Dokument nr: 2021/BZP 00125424, ZP.271.1.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl
3. W uzasadnionych przypadkach np. awarii platformy dopuszczalna jest komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane poniżej, z zastrzeżeniem, że ofertę składa się tylko za pośrednictwem platformy ezamawiajacy.
4. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
5.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl oraz uznaje go za wiążący.
6. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy.
7. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się i wymagania formalne dotyczące składanych dokumentów zostały opisano w rozdziale 13 SWZ.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Na podstawie art. 19 ust. 1 PZP w związku z art. art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1.1. administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Polska Cerekiew, Ul. Raciborska 4 , 47-260 Polska Cerekiew, tel. 77 4801460, e-mail: ug@polskacerekiew.pl ;
1.2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, adres e-mail: Konsorcjum prezentowane przez NETKONCEPT sp. z o.o. z siedzibą przy Ul. Partyzanckiej 5a, 45-801 Opole, tel. 77 545 30 60, e-mail: iod.urzad.polskacerekiew@netkoncept.com
1.3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego;
1.4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP;
1.5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 PZP);
1.6. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu;
1.7. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do postanowień art. 22 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.8. posiadają Państwo:
1.8.1. zgodnie z art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, mogą Państwo zostać zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
1.8.2. zgodnie z art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz załączników do niego);
1.8.3. zgodnie z art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
1.9. nie przysługuje Państwu:
1.9.1. zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.9.3. zgodnie z art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl/pn/polskacerekiew/demand/notice/public/34909/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 12:00
Miejsce składania ofert: https://polskacerekiew.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3 Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na konto Urzędu Gminy w Powiatowym Banku Spółdzielczym K- Koźle Oddział Polska Cerekiew Nr konta 46 8882 1016 2002 0000 2408 0003, przy czym jako data wpłacenia wadium, uznana jest data wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5 Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8 Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9 Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 14.8, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków Ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zamówienia
Budowa dojazdowej do gruntów rolnych polegać będzie na poszerzeniu jezdni do 4,0 m (w obrębie włączenia do DK nr 45 i na mijankach do 5 m), wzmocnieniu i wyprofilowaniu podbudowy oraz na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Charakterystyka przedsięwzięcia
Projektowana budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zakrzowie polegać będzie na:
- Oczyszczeniu istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego
- Usunięciu warstwy humusu na poszerzeniach jezdni
- Wzmocnieniu (wykonaniu) podbudowy metodą stabilizacji istniejącego podłoża gruntowego spoiwami hydraulicznymi - grubość 15 cm
- Wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - grubość 20 cm
- Wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W grubości 5 cm
- Wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S grubości 4 cm
- Wyrównaniu i wyprofilowaniu poboczy

Parametry geometryczne przedsięwzięcia:
- długość - 1732,5
- Szerokość jezdni - 4,0 (na mijankach i w obrębie włączenia do DK 5,0 m)
- Ilość mijanek 7
- Szerokość poboczy - 0,5 m

Szczegółowy opis elementów wyżej wymienionych stanowią załączniki do SWZ - Projekt budowlany i przedmiar robót.

Na etapie realizacji robót Wykonawca zapewni:
a) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 2kpl. (w tym 1 kpl. na nośniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji.
b) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy.
c) Zajęcie pasa drogowego i pokrycie kosztów z tym związanych (jeśli dotyczy).
d) Zapewnienie dojazdu i dojścia do pól i w czasie prowadzonych robót.
e) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu.
f) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższym niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika.
g) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.
h) Należy uporządkować także teren przylegający do placu budowy który został naruszony wskutek prowadzonych robót.
i) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu:
1. Zdolność techniczna lub zawodowa
1.1 Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwóch robót w zakresie budowy, przebudowy dróg o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto każde z nich.

Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.
Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego Pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.

1. 2. Wykonawca wskaże osoby do wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, które spełniają następujące warunki:
1) jedna osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót drogowych, posiadającą
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, t.j.:
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,

Wskazane wyżej uprawnienia budowlane powinny być wydane na podstawie:
- Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), lub
- odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym
wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2272 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1117 ze zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 12.1 Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
12.1.1. W zakresie potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ);

2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ);
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1 Do oferty należy złożyć:
1) Formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ)

Oświadczenie składają odrębnie:
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
Wymagana forma - pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.

4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w 11.1. 3).

5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego
oświadczenia na formularzu ofertowym);

6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów (jeżeli dotyczy);

7) dokumenty przedmiotowe wskazane w pkt 10.1 SWZ. (jeżeli dotyczy);

8) dowód wniesienia wadium.

2 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu rejestrowego, o których mowa w pkt 11.1.3) SWZ, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

3 Zapisy pkt 11.1.4) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4 Zapisy pkt 11.1.3), 11.1.4) i 11.2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3 Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na konto Urzędu Gminy w Powiatowym Banku Spółdzielczym K- Koźle Oddział Polska Cerekiew Nr konta 46 8882 1016 2002 0000 2408 0003, przy czym jako data wpłacenia wadium, uznana jest data wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5 Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8 Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9 Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 14.8, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków Ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.
2 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty do realizacji których te zdolności są wymagane.
4 W przypadku, o którym mowa w pkt 6.2 i 6.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
5 Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
6 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
7 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia wyżej wskazanej umowy.
9 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy na podstawie art. 455 ust.1 ustawy Pzp.
Szczegółowe zasady wprowadzania zmian określone zostały w PPU.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.