Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie baz danych obiektów topograficznych

Przedmiot:

Opracowanie baz danych obiektów topograficznych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Kępiński
ul. Kościuszki 5
63-600 Kępno
powiat: kępiński
tel. 62 78 28 932
karolina.latusek@powiatkepno.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kępno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 62 78 28 932
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie
Na zapytanie ofertowe nie przekraczające równowartości 130 000, 00 zł dotyczące opracowania baz danych Obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 - 1: 5000, Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla obrębu geodezyjnego oraz uzupełnienia istniejącej bazy EGiB 300802_2.0004 Gola, 300802_2.0009 Tabor Wielki
W związku z opracowaniem bazy danych: obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 - 1: 5000, Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu oraz uzupełnieniem istniejącej bazy EGIB dla obrębów geodezyjnych 300802_2.0004 Gola i 300802_2.0009 Tabor Wielki zaprasza się do złożenia oferty cenowej.
2. Przedmiot zamówienia jest: Opracowanie bazy danych Obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 - 1: 5000, Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu oraz uzupełnienie istniejącej bazy EGiB dla obrębów geodezyjnych:
300802_2.0004 Gola, 300802_2.0009 Tabor Wielki
Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

CPV: 71-35-40-00-4

Dokument nr: AB.272.2.9.2021

Specyfikacja:
Zakres opracowania przedstawiają: Warunki techniczne (załącznik nr 2) oraz załączniki nr 3 i 4 - zakres opracowania, aktualny stan prowadzonych baz danych prezentowany jest na Portalu Powiatu Kępińskiego dostępny pod następującym adresem internetowym: http://powiatkepno.giportal.pl

Składanie ofert:
8. Ofertę zależy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Kępnie Ul. Kościuszki 5
Biuro podawcze do dnia 13 sierpnia 2021 roku do godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
Zakończenie realizacji całości prac przez Wykonawcę, do 16 listopada 2021 roku.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postepowaniu
3.1 Wykonawca ma dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3.2 Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się wykonaniem usług, objętych odrębnymi umowami, polegających na opracowaniu baz BDOT500 i GESUT na terenach miejskich i/lub zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich, o powierzchni nie mniejszej niż 100 ha, w formie referencji, listów polecających, protokołów odbioru itp. z okresu 4 ostatnich lat (min. 2 usługi).

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie:
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat formy zatrudnienia, kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień itp. oraz udokumentowanego doświadczenia Wykonawcy w wykonywaniu prac związanych z opracowaniem baz danych BDOT500
i GESUT.
5. Warunki płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.
7. Sposób przygotowania oferty: należy wypełnić formularz oferty - załącznik nr1 i dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające:
7.1 Dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe określone w art. 43 pkt. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
7.2 Wykonaniem usług, objętych odrębnymi umowami, polegających na opracowaniu baz BDOT500
i GESUT na terenach miejskich i/lub zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich, o powierzchni nie mniejszej niż 100 ha, w formie referencji, listów polecających, protokołów odbioru itp. z okresu 4 ostatnich lat (min. 2 usługi).
7.3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym /załącznik Nr 5/
Koperta z ofertą powinna posiadać dopisek:
,,Oferta na opracowanie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 - 1: 5000, Geodezyjnej Ewidencji Sieci
Uzbrojenia Terenu oraz uzupełnienie istniejącej bazy EGiB dla obrębów geodezyjnych 300802_2.0004 Gola i 300802_2.0009 Tabor Wielki"

9. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: cena - 60%, okres gwarancji 40%
Cena ma być wyrażona w polskich złotych. Cena ma dotyczyć całego przedmiotu zamówienia, powinna uwzględniać wszystkie usługi, których zamówienie dotyczy, w tym cenę netto oraz brutto (z podatkiem VAT). Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników.
Gwarancja ma być wyrażona w miesiącach.

10. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.
2) Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3) Ofertę podpisuje osoba uprawomocniona na podstawie stosownych dokumentów.
4) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

11. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od terminu składania ofert.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględniane.
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania przez jednostki organizacyjne Powiatu Kępińskiego zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000,00 złotych netto, stanowiącego zał. do Uchwały nr 218.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 lutego 2021 r., z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego..

Kontakt:
6. Zapytania o przedmiot zamówienia: wszelkich informacji dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać kontaktując się telefonicznie nr tel. 62 78 28 932 oraz za pośrednictwem poczty email: karolina.latusek@powiatkepno.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.