Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych i instalacji...

Przedmiot:

Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Świętokrzyski Park Narodowy
ul. Suchedniowska 4
26-010 Bodzentyn
powiat: kielecki
tel. 538 559 111, tel. 690 810 018, tel. 41 31 15 106, 539 670 822, fax. 41 31 15 106
zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Bodzentyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 538 559 111, te
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem
poniższych wymagań:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych w budynkach
będących własnością Świętokrzyskiego Parku Narodowego wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej powinien obejmować w szczególności:
a. Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy
atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz
budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji
elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne
instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.
b. Oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości
połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.
c. Pięcioletnie pomiary elektryczne w zakresie:
? pomiary skuteczności przeciwpożarowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary
impedancji pętli zwarcia;
? pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych;
? pomiary rezystancji izolacji obwodów III-fazowych;
? pomiary włączników różnicowoprądowych;
? pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia).
Wykonawca winien dokonać przeglądów zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami i normami, a
także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm. Przeglądy instalacji elektrycznej i
odgromowej powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003
r. w sprawie książki obiektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134 z późn. zm.).
Przegląd pięcioletni powinien być zakończony pisemnym protokołem, który powinien zawierać:
o datę wykonania przeglądu;
o nr protokołu;
o oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres);
o dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełniania
przez nie wymaganych przepisów prawa i norm;
o tabelaryczne zestawienie pomiarów, wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w lokalu;
o tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny);
o tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz z wynikiem
(pozytywny/negatywny);
o tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnico prądowych wraz z wynikiem
(pozytywny/negatywny);
o wykaz usterek i nieprawidłowości;
o zalecenia pokontrolne;
o informacje o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji;
o wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego przeglądu.
Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Dokumentację należy wykonać w 2
egzemplarzach oraz wersji elektronicznej na płycie CD. Wykonawca, co najmniej 2 dni przed terminem wykonania prac
powiadomi lokatorów o terminie ich przeprowadzenia. Do protokołów należy dołączyć listę z podpisami użytkowników
lokali stanowiącą dowód przeprowadzenia kontroli.

Składanie ofert:
7. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 10.08.2021 r. godz. 12.00
8. Ofertę można:
? Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn,
ul. Suchedniowska 4.
? przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
? przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
? dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, Ul. Suchedniowska 4.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
Do 30.11.2021 r.

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
a. Posiadanie wiedzy i doświadczenia: posiadanie ważnych uprawnień eksploatacyjnych i dozorowych w zakresie
przeglądów instalacji elektrycznych, przy czym do oferty wykonawca jest zobowiązany dołączyć kopię
dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień poświadczoną za zgodność z oryginałem.
b. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena/kryterium oceny jest cena oraz dodatkowe kryterium
w następujących proporcjach*.
(niepotrzebne skreślić)
5. Sposób obliczenia ilości punktów:-
Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) jest niższa od kwoty 130.000 zł. Niniejsze
zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Kontakt:
6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Przemysław Borek - Kierownik działu Administracyjno-Technicznego tel. 690 810 018
Aneta Czyż - starszy specjalista ds. inwestycji i remontów tel. 538 559 111
(imię, nazwisko, stanowisko, tel./fax)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.