Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi pomiarowe w zakresie wykonania opracowań geodezyjno-kartograficznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Usługi pomiarowe w zakresie wykonania opracowań geodezyjno-kartograficznych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Jasielski
Rynek 18
38-200 Jasło
powiat: jasielski
134486408
inwestycje@powiat.jaslo.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/272633
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jasło
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 134486408
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi pomiarowe w zakresie wykonania opracowań geodezyjno-kartograficznych dla Powiatu Jasielskiego
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie prac geodezyjnych z opracowaniem dokumentacji niezbędnej w trakcie prowadzonych postępowań w zakresie podziału działki nr 269/2 obręb Folusz gm. Dębowiec na 2 nowe działki. Podział dokonywany jest w celu powiększenia nieruchomości sąsiedniej składającej się z działki
nr 268 (poszerzenie pasa drogi gminnej) zgodnie z postanowieniem Wójta Gminy Dębowiec z dnia 23.06.2021 r.;

Wykonanie prac geodezyjnych z opracowaniem dokumentacji niezbędnej w trakcie prowadzonych postępowań w zakresie podziału działki nr 4/27 na 15 nowych działek oraz działki nr 4/29 na 2 nowe działki położone w obrębie Nowy Żmigród gm. Nowy Żmigród. Podział jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nowy Żmigród oraz z postanowieniem Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 28.06.2021 r.;

Wykonanie prac geodezyjnych z opracowaniem dokumentacji niezbędnej w trakcie prowadzonych postępowań w zakresie podziału działki nr 315/2 obręb Przysieki gm. Skołyszyn na 36 nowych działek. Podział jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz postanowieniem Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 29.06.2021 r.;

Wykonanie prac geodezyjnych z opracowaniem dokumentacji niezbędnej w trakcie prowadzonych postępowań o zmiany danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie pomiaru z ustaleniem przebiegu granic drogi powiatowej Nr 2506R Majscowa - Nowy Glinik a mianowicie:
- działki nr 484/2 obręb Majscowa gm. Dębowiec z działkami sąsiednimi nr 753, 752, 751, 750, 749, 748, 747,746,745,744,743,742/1,742/2,741 obręb Nowy Glinik gm. Tarnowiec
- działki nr 739/1 z działką nr 740 obręb Nowy Glinik gm. Tarnowiec;
- działki nr 738 z działkami nr 46,48/2,48/3,49,737/1,737/2,736,735/1 obręb Nowy Glinik gm. Tarnowiec;

CPV: 71355000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00125620, IN-II.272.8.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 12:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://powiatjaslo.eb2b.com.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiatjaslo.eb2b.com.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: ,,Platforma") pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://xx.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Ofertę sporządza się w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę oraz wszystkie towarzyszące jej oświadczenia oraz dokumenty sporządza się z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) - w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Działem II SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Działem II SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/272633
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 12:00
Miejsce składania ofert: https://powiatjaslo.eb2b.com.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.