Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Urządzenie ogrodu deszczowego oraz zagospodarowanie zielenią

Przedmiot:

Urządzenie ogrodu deszczowego oraz zagospodarowanie zielenią

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasta Toruń
Wały Gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
powiat: Toruń
j.majewski@um.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Urządzenie ogrodu deszczowego oraz zagospodarowanie zielenią terenu przy budynku Biura Ogrodnika Miejskiego UMT w Toruniu.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Urządzenie ogrodu deszczowego oraz zagospodarowanie zielenią terenu przy budynku Biura Ogrodnika Miejskiego UMT w Toruniu.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
1) rozbiórka nawierzchni utwardzonych,
2) wykonanie podbudowy pod nawierzchnie komunikacyjne,
3) wykonanie nawierzchni komunikacyjnych mineralnych przepuszczalnych,
4) wykonanie nawierzchni komunikacyjnych z płyt,
5) wykonanie sieci wodociągowej nawadniającej ciśnieniowej,
6) wykonanie sieci wodociągowej nawadniającej grawitacyjnej,
7) wykonanie elementów ogrodu deszczowego i urządzenie terenów zieleni,
8) wyposażenie w elementy małej architektury
9) nieodpłatne utrzymanie wszystkich posadzonych roślin, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, w tym w szczególności: bieżące podlewanie wg potrzeb, nawożenie wiosenne i jesienne nawozami mineralnymi lub organicznymi, przycinanie przekwitłych kwiatostanów i dzikich pędów, wycinanie suchych pędów, formowanie, odchwaszczanie min. 1 raz w miesiącu, uzupełnianie korowania/otoczaków, poprawa geowłókniny, a także naprawę i konserwację donic i konstrukcji pod pnącza wg. potrzeb - przez okres od nasadzenia do 30.11.2023 r.
10) wymiana egzemplarzy roślin obumarłych lub w złej kondycji na wolne od wad w trakcie trwania umowy.
11) wywóz wszelkich odpadów powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy na składowisko odpadów komunalnych. Koszty z tym związane, w tym opłaty za składowanie odpadów na składowisku ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji wykonawczej (opracowanie wykonane przez Jarosława Małeckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ,,ARLAN Architekci Krajobrazu", w tym aneks do projektu budowlanego - opracowanie Jarosława Małeckiego) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, sztuką ogrodniczą, na podstawie oględzin terenu budowy.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Podział zamówienia na części - Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części.
Powody niedokonania podziału: realizacja zadania stanowi funkcjonalną całość i nie ma uzasadnienia dzielenia zadania na części.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Katalogi elektroniczne

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

4.Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

5. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane z robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: czynności fizyczne i obsługa maszyn związane z wykonywaniem prac ogólnobudowlanych w szczególności robót przygotowawczych, robót montażowych wew. instalacji wodociągowej, robót brukarskich,robót zieleniarskich;których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040).
Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.Wymagania dotyczące równoważności ofert zawiera pkt 7 SWZ.

CPV: 45111200-0, 45111000-8, 45112710-5, 45232121-6, 45232454-9, 77300000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00125562, 50/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.umtorun.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umtorun.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu Platformy https://umtorun.ezamawiajacy.pl, oraz poczty elektronicznej.2. Zamawiający
wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: - w zakresie formalno-prawnym:
PanJanusz Majewski e-mail: j.majewski@um.torun.pl - w zakresie merytorycznym: J.Czerwiński e
mail: j.czerwinski@um.torun.pl Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do
Systemu na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia: https://umtorun.ezamawiajacy.pl, lub
https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie
przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości
zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu
rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z
obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się". 3. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla
Wykonawców - Regulacje i procedury procesu zakupowego https://umtorun.ezamawiajacy.pl.4.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w
formatach: pdf., xls., doc., zip. Wykonawca może złożyć jednorazowo maks. 15 plików.5. Za datę
przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
wczytania do Platformy https://umtorun.ezamawiajacy.pl.6. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zamawiający w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę
przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu. 7. Dokumenty
Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza
również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej. 8. Złożenie oferty: Oferta wraz z
załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim i złożona w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności 9. Szczegółowe informacje dot. wymagań technicznych i organizacyjnych zawarte są w
pkt 16.1 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: a) administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Toruń, Ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń b)
inspektorem ochrony danych osobowych zamawiającego jest Pan Marcin Kapiwąs, tel. 56 611 8802,
email:
iod@um.torun.pl;c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 20219 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 ze zm.), dalej,,ustawa Pzp";e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78
ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO (ograniczenia stosowania): Informuję, że: 1.
Posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;- na podstawie art. 16 RODOprawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;- na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;- prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczącychnarusza przepisy RODO;2. Nie przysługuje Pani/Panu:- związku z
art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 12:00
Miejsce składania ofert: https://umtorun.ezamowienia.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
Wadium w wysokości: 3.500,00 zł ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)
powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą.
Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu - na konto UMT nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 z adnotacją:

50/2021- Urządzenie ogrodu deszczowego oraz zagospodarowanie zielenią terenu przy budynku
Biura Ogrodnika Miejskiego UMT w Toruniu.

Za datę i godzinę wniesienia wadium przyjmuję się datę i godzinę jego wpływu na konto Zamawiającego.

Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 li-stopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
8. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
9. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
10. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2-4, Ustawy wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 50/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Urządzenie ogrodu deszczowego oraz zagospodarowanie zielenią terenu przy budynku Biura Ogrodnika Miejskiego UMT w Toruniu.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
1) rozbiórka nawierzchni utwardzonych,
2) wykonanie podbudowy pod nawierzchnie komunikacyjne,
3) wykonanie nawierzchni komunikacyjnych mineralnych przepuszczalnych,
4) wykonanie nawierzchni komunikacyjnych z płyt,
5) wykonanie sieci wodociągowej nawadniającej ciśnieniowej,
6) wykonanie sieci wodociągowej nawadniającej grawitacyjnej,
7) wykonanie elementów ogrodu deszczowego i urządzenie terenów zieleni,
8) wyposażenie w elementy małej architektury
9) nieodpłatne utrzymanie wszystkich posadzonych roślin, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, w tym w szczególności: bieżące podlewanie wg potrzeb, nawożenie wiosenne i jesienne nawozami mineralnymi lub organicznymi, przycinanie przekwitłych kwiatostanów i dzikich pędów, wycinanie suchych pędów, formowanie, odchwaszczanie min. 1 raz w miesiącu, uzupełnianie korowania/otoczaków, poprawa geowłókniny, a także naprawę i konserwację donic i konstrukcji pod pnącza wg. potrzeb - przez okres od nasadzenia do 30.11.2023 r.
10) wymiana egzemplarzy roślin obumarłych lub w złej kondycji na wolne od wad w trakcie trwania umowy.
11) wywóz wszelkich odpadów powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy na składowisko odpadów komunalnych. Koszty z tym związane, w tym opłaty za składowanie odpadów na składowisku ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji wykonawczej (opracowanie wykonane przez Jarosława Małeckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ,,ARLAN Architekci Krajobrazu", w tym aneks do projektu budowlanego - opracowanie Jarosława Małeckiego) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, sztuką ogrodniczą, na podstawie oględzin terenu budowy.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Podział zamówienia na części - Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części.
Powody niedokonania podziału: realizacja zadania stanowi funkcjonalną całość i nie ma uzasadnienia dzielenia zadania na części.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Katalogi elektroniczne

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

4.Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

5. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane z robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: czynności fizyczne i obsługa maszyn związane z wykonywaniem prac ogólnobudowlanych w szczególności robót przygotowawczych, robót montażowych wew. instalacji wodociągowej, robót brukarskich,robót zieleniarskich;których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040).
Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.Wymagania dotyczące równoważności ofert zawiera pkt 7 SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45232121-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających

45232454-9 - Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych

77300000-3 - Usługi ogrodnicze
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: ) okres rękojmi w miesiącach nie krócej niż 60 miesięcy i nie dłużej niż 72 miesiące Zamawiający ustala maksymalny okres rękojmi na 72 miesiące.
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie
stawiasz szczegółowego warunku w tym zakresie 2) uprawnień do prowadzenia określonej
sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w
tymzakresie4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli
wykaże,że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia tj.: .: co najmniej 2 roboty budowlane o analogicznym zakresie robót ( realizacja ogrodów deszczowych, niezależnie od ich typu czy formy) o wartości min 50.000,00zł brutto każda .
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa
wart.125ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w art. 108
ust.1ustawy -załącznik nr 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
powyższy podmiotowy środek dowodowy składa każdy z Wykonawców odrębnie.Zamawiający żąda
od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy przedstawienia podmiotowych
środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn nie zależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty -wypełniony załącznik nr 5 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Formularz ofertowy- załącznik nr 1 do SWZ
Dowód wniesienia wadium (w oryginale) Do oferty wykonawca załącza również: a)
pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów
rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien
dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do
złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.Pełnomocnictwo powinno być
załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:- postępowania o
zamówienie publiczne, którego dotyczy,-wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionego
pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.b)oświadczenie wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia(o ile dotyczy)-Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, zktórego wynika, które usługi wykonają
poszczególni wykonawcy,c) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (o ile dotyczy) - w sytuacji,
gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę
przedsiębiorstwa,wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą
być
one udostępniane, oraz wykazuje,że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d)Wykaz rozwiązań równoważnych -wykonawca,który powołuje się na rozwiązania
równoważne,jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia
wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty,wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wadium w wysokości: 3.500,00 zł ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)
powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą.
Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu - na konto UMT nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 z adnotacją:

50/2021- Urządzenie ogrodu deszczowego oraz zagospodarowanie zielenią terenu przy budynku
Biura Ogrodnika Miejskiego UMT w Toruniu.

Za datę i godzinę wniesienia wadium przyjmuję się datę i godzinę jego wpływu na konto Zamawiającego.

Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 li-stopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
8. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
9. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
10. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2-4, Ustawy wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarciaumowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.2. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie o którym mowa wpkt 14.1. a)SWZ składają odrębnie:każdy spośród wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza
brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie,w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu;3.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
podmiotowe środki dowodowe składa każdy z Wykonawców odrębnie.4. Jeżeli zostanie wybrana
oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie
żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej
współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do
kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy
czym termin,na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron umowy.
2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i dotyczyć będzie:
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej;
b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku
do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej;
c) możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, których zakres nie został wskazany w ofercie przez Wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawców;

2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polegać będzie na zastąpieniu ich materiałami, urządzeniami, rozwiązaniami lub technologiami równoważnymi w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających, znacznie utrudniających lub oczywiście świadczących o niecelowości nieracjonalności pozyskania materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym w dokumentacji projektowej, w szczególności takich jak zaprzestanie produkcji, zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych;

3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, która spowodowana będzie :
a) wystąpieniem warunków atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, terenowych, w szczególności:
- klęsk żywiołowych;
- warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;
- warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów;
- niewypałów i niewybuchów;
- wykopalisk archeologicznych;
- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);
- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

b) wystąpieniem następstw działania organów administracji, które w szczególności dotyczyć będą:
- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;

c) zaistnieniem uwarunkowań organizacyjno-technicznych, w szczególności mających miejsce w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie realizacja robót uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez użytkownika, bądź realizacji prac przez więcej niż jednego wykonawcę na wspólnym placu budowy, a także w przypadkach przerwania robót objętych przedmiotem umowy na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym prac niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw;

d) zaistnieniem uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron;
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: ) okres rękojmi w miesiącach nie krócej niż 60 miesięcy i nie dłużej niż 72 miesiące Zamawiający ustala maksymalny okres rękojmi na 72 miesiące.
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.