Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa dróg gminnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA SZELKÓW
Stary Szelków 39
06-220 Stary Szelków
powiat: makowski
297176001
ug_szelkow@wp.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Stary Szelków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 297176001
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szelków
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szelków"
Zakres zamówienia obejmuje:
,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Mały, dz. ew. nr 21, 42, 43".
Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Mały na odcinku 2.174,00 mb, realizowane w ramach dofinansowania ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Zakres zamówienia obejmuje:
o roboty pomiarowe,
o obustronne ścięcie poboczy na szerokości 1,00 metra,
o wzmocnienie istniejącej podbudowy żwirowej kruszywem łamanym z zagęszczeniem
i wyprofilowaniem gr. 10 cm na szerokości 6,00 metrów na długości 200 mb,
o profilowanie podbudowy równiarką (2 przejścia równiarki),
o regulacja zasuw od wody (szt. 5),
o profilowanie podbudowy masą bitumiczną gr. 3 cm na szerokości 3,6 metra,
o oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową powierzchni istniejącej jezdni przed ułożeniem warstwy ścieralnej,
o ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm na szerokości 3,5 metra,
o obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 7 cm na szerokości
0,5 metra (strona prawa i lewa).

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski, dz. ew. nr 48, na odcinku długości 580,00 mb
Do wykonania w ramach przebudowy drogi przewidziano:
o roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe
o obustronne ścięcie poboczy na szerokości 0,50 metra
o regulacja 1 sztuki zasuwy od wody
o profilowanie podbudowy masą bitumiczną gr. 3 cm na szerokości 4,60 metra
o ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm na szerokości 4,50 metra
o obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 7 cm na szer. 0,50 metra

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock-Kolonia, dz. ew. nr 3, na odcinku długości 781,00 mb
Do wykonania w ramach przebudowy drogi przewidziano:
o roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe
o obustronne ścięcie poboczy na szerokości 1,00 metra
o poszerzenie jezdni z 2,50 metra do 3,50 metra
o profilowanie podbudowy masą bitumiczną gr. 3 cm na szerokości 3,60 metra
o ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm na szerokości 3,50 metra
o obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 7 cm na szer. 0,50 metra

Szczegółowy zakres zamówienia, zawierający zakres wszystkich robót do wykonania w ramach zamówienia, zawierają przedmiary robót załączone do SWZ.
Organizacja robót, właściwych zabezpieczeń na czas prowadzonych robót, obsługa geodezyjna, dozór materiałów, urządzeń i sprzętu należy do obowiązków wykonawcy.

CPV: 45233220-7, 45233123-7, 45233140-2, 45233320-8

Dokument nr: 2021/BZP 00125710, GGKŚZPI.271.8.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pzp.szelkow.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzp.szelkow.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Szczegóły dotyczące komunikacji zostały określone w SWZ i regulaminie platformy zakupowej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Szelków
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: ug_szelkow@wp.pl tel. 297176717;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową https://pzp.szelkow.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-22

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GGKŚZPI.271.8.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 667515,4 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szelków"
Zakres zamówienia obejmuje:
,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Mały, dz. ew. nr 21, 42, 43".
Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Mały na odcinku 2.174,00 mb, realizowane w ramach dofinansowania ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Zakres zamówienia obejmuje:
o roboty pomiarowe,
o obustronne ścięcie poboczy na szerokości 1,00 metra,
o wzmocnienie istniejącej podbudowy żwirowej kruszywem łamanym z zagęszczeniem
i wyprofilowaniem gr. 10 cm na szerokości 6,00 metrów na długości 200 mb,
o profilowanie podbudowy równiarką (2 przejścia równiarki),
o regulacja zasuw od wody (szt. 5),
o profilowanie podbudowy masą bitumiczną gr. 3 cm na szerokości 3,6 metra,
o oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową powierzchni istniejącej jezdni przed ułożeniem warstwy ścieralnej,
o ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm na szerokości 3,5 metra,
o obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 7 cm na szerokości
0,5 metra (strona prawa i lewa).

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski, dz. ew. nr 48, na odcinku długości 580,00 mb
Do wykonania w ramach przebudowy drogi przewidziano:
o roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe
o obustronne ścięcie poboczy na szerokości 0,50 metra
o regulacja 1 sztuki zasuwy od wody
o profilowanie podbudowy masą bitumiczną gr. 3 cm na szerokości 4,60 metra
o ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm na szerokości 4,50 metra
o obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 7 cm na szer. 0,50 metra

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smrock-Kolonia, dz. ew. nr 3, na odcinku długości 781,00 mb
Do wykonania w ramach przebudowy drogi przewidziano:
o roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe
o obustronne ścięcie poboczy na szerokości 1,00 metra
o poszerzenie jezdni z 2,50 metra do 3,50 metra
o profilowanie podbudowy masą bitumiczną gr. 3 cm na szerokości 3,60 metra
o ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm na szerokości 3,50 metra
o obustronne umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 7 cm na szer. 0,50 metra

Szczegółowy zakres zamówienia, zawierający zakres wszystkich robót do wykonania w ramach zamówienia, zawierają przedmiary robót załączone do SWZ.
Organizacja robót, właściwych zabezpieczeń na czas prowadzonych robót, obsługa geodezyjna, dozór materiałów, urządzeń i sprzętu należy do obowiązków wykonawcy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233140-2 - Roboty drogowe

45233320-8 - Fundamentowanie dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-22
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA JAKOŚCI
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
A) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zadanie polegające na asfaltowaniu dróg o wartości min. 300.000,00 złotych brutto, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty
B) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie, lub że będzie dysponował przy wykonywaniu zamówienia, przedstawiając dodatkowo pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób:
- Kierownik budowy - minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

Uwaga:
1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).
3) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w przypadkach o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w wypadku wystąpienia następujących okoliczności:
2.1 Zmiany zakresu podwykonawstwa poprzez:
1) wskazanie innych podwykonawców
2) rezygnację z podwykonawców,
3) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.
Postanowienia § 1 ust.4 pkt 4.6 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.

2.2 zmiana wynagrodzenia:
1) w przypadku zmiany zakresu robót wskutek zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1.2 umowy pod warunkiem, że łączna wartość tych robót nie przekroczy 15 % wartości określonej pierwotnie w umowie.
2) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT w okresie realizacji zamówienia. Powyższe dotyczy kwoty wynagrodzenia za wykonanie robót niezafakturowanej na dzień wejścia w życie przepisów o zmianie stawki VAT.
3) w przypadku udzielenia wykonawcy dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2.3 zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku:
1) zlecenia przez zamawiającego robót o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1.1. i pkt. 1.2 umowy, jeżeli zakres tych robót będzie wymagać dodatkowego czasu na ich wykonanie lub zastosowana technologia robót zamiennych wydłuża czas realizacji przedsięwzięcia,
2) zlecenia przez zamawiającego wykonania robót dodatkowych, o których mowa w pkt. 2.2. ppkt. 3 niniejszego paragrafu,
3) niekorzystne warunki atmosferyczne (opady deszczu, śniegu, burze, grad) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej w specyfikacjach technicznych, normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych,
4) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA JAKOŚCI
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.