Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
254z dziś
4777z ostatnich 7 dni
17872z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY

Przedmiot:

PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Środa Śląska
Pl. Wolności 5
55-300 Środa Śląska
powiat: średzki (śląski)
tel. (71)39 60 724, fax. (71)39 60 720
karolina.janusz@srodaslaska.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Środa Śląska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (71)39 60 724,
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Działając w imieniu Gminy Środa Śląska, Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska zapraszam
do złożenia oferty na:
,,PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W RAKOSZYCACH W ZAKRESIE WYKONANIA
OTWORU NA BRAMĘ GARAŻOWĄ ORAZ ZMIANĘ UKŁADU ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH"
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 złotych, określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. Poz. 2019 ze zm.)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W ramach zamówienia Wykonawca wykona otwór na nową bramę garażową wraz ze zmianą w
układzie ścian wewnętrznych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakoszycach
zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym z listopada 2020 r., w skład którego wchodzić
będą:
1. wykonanie otworu na nową bramę garażową - wykonanie nadproża N1 (2 x C220 - L = 5,12
m):
o demontaż istniejącego nadproża okiennego i okna oraz usunięcie istniejącej ściany,
o montaż belek stalowych nadproża,
o wykonanie słupów żelbetonowych,
o prace wykończeniowe: ocieplenie, tynkowanie, malowanie, uzupełnienie posadzki,
2. wykonanie nadproża N2 (2 x C160 - L = 2,50 m) w ścianie wewnętrznej:
o usunięcie części istniejącej ściany wewnętrznej,
o montaż belek stalowych nadproża,
o prace wykończeniowe: ocieplenie, tynkowanie, malowanie, uzupełnienie posadzki,
3. wykonanie nadproża N3 (2 x C220 - L = 5,12 m) w ścianie wewnętrznej:
o usunięcie istniejącej ściany wewnętrznej,
o montaż belek stalowych nadproża,
o wykonanie słupów żelbetonowych,
o prace wykończeniowe: ocieplenie, tynkowanie, malowanie, uzupełnienie posadzki.
Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych
należy doprowadzić wygląd pomieszczeń do stanu nie gorszego niż przed realizacją zadania.
Zamawiający rekomenduje Wykonawcy, przed złożeniem oferty, odbycie wizji lokalowej w remizie
OSP Rakoszyce zlokalizowanej w miejscowości Rakoszyce przy Ul. Średzka 4, gminna Środa
Śląska, w celu zapoznania się ze specyfiką przedmiotu zamówienia, w tym z uwarunkowaniami
jego wykonania.
Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje wszystkie niezbędne
materiały do realizacji zadania oraz miejsce wywozu i utylizacji wszelkich odpadów. Koszty
te należy uwzględnić w przygotowanej ofercie.

CPV: 45000000-7, 45200000-9, 45216000-4, 45216100-5, 45400000-1

Dokument nr: WZP 271.9-64/21

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) osobiście w siedzibie: Urząd Miejski Wydział Zamówień Publicznych pok. B-13; 55-300 Środa
Śląska; Pl. Wolności 5 lub przesłać na adres: Gmina Środa Śląska, 55-300 Środa Śląska;
PI. Wolności, pok. B-13 (z oznaczeniem koperty WZP 271.9-64/21) lub na e-mail
karolina.janusz@srodaslaska.pl w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30.07.2021 r. do
godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
data rozpoczęcia: data podpisania umowy przez Wykonawcę
data zakończenia: 45 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
W złożonej ofercie należy podać kwotę ryczałtową za wykonanie całości robót budowlanych -
zakup potrzebnych materiałów do realizacji zadania, wykonanie robót budowlanych oraz
wszelkich niezbędnych prac wykończeniowych.
Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji licząc od daty bezusterkowego
wykonania robót budowlanych.
II.II. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
II.III. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
II. IV. Dopuszcza się udział podwykonawców.
IV. Kryteria wyboru:
W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje
następujące kryteria oceny ofert:
1. cena - waga 80% - ocena w skali punktowej 80 pkt.
2. gwarancja - max 20% - ocena w skali punktowej 20 pkt.
1. Liczba punktów przyznana przez komisję przetargowa za kryterium cena n-tej oferty
zostanie określona wg wzoru:
Nc = 100 pkt x Cn / Cbo x 80%
gdzie:
Nc -punktacja badanej oferty
Cn- najniższa cena ofertowa
Cbo- cena badanej oferty.
2. Liczba punktów przyznana przez komisję przetargowa za kryterium gwarancja n-tej oferty
zostanie określona wg wzoru:
Minimalny okres gwarancji wynosi: 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji wynosi: 72
miesiące. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże okresu gwarancji,
Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy.
V. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy na zewnątrz.
VI. Oferta powinna zawierać :
1. Cenę ofertową brutto za realizację usługi zgodnie z punktem II zaproszenia do złożenia oferty
(wg załącznika nr 1 do zaproszenia).
2. Wartość cenowa należy podać w złotych polskich cyfra - z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zwierać wszelki koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
5. Nr rachunku bankowego, na który zostanie przelane ewentualne wynagrodzenie Wykonawcy.
IX. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
X. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do złożenia oferty i przedstawi najkorzystniejszą
ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zaproszeniu do złożenia oferty, z zastrzeżeniem
pkt. XII.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
XII. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania
bez podania przyczyny.
XIII. Termin związania ofertą
1. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XV. Zmiany dotyczące postanowień zawartej umowy.
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach:
1) Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności, np. działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie
zamówienia w terminie umownym, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek
ze stron.
2) Wystąpienia siły wyższej tj. wydarzenia nieprzewidywalnego i poza kontrolą stron niniejszej
umowy, występującej po podpisaniu umowy, a powodującego niemożność wywiązania się z
umowy w jej obecnym brzmieniu.
3) Wystąpienia robót dodatkowych niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy.
4) Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację
przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego.
2. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), niezwłocznie,
wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na
należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy
potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym,
oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych
czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
4) okoliczności, o których mowa w pkt 1-3 w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.
3. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w
rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy, w szczególności przyspieszających realizację bądź zwiększających użyteczność
przedmiotu umowy.
4. Warunki zmiany umowy wymagają formy pisemnej - pod rygorem nieważności.
XVI. Przewiduje się kary umowne.
Zamawiający przewiduje kary umowne, zawarte w projekcie umowy:
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie, nienależyte lub nieterminowe wykonanie
zobowiązań umownych przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i
wysokościach:
1) W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto
określonego w §8 ust. 1.
2) Za przekroczenie ustalonego w §3 ust. 1 umowy terminu zakończenia robót stanowiących
przedmiot umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 1,
za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego
określonego w §3 ust. 1.
3) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 1., za każdy dzień zwłoki licząc od
następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
4) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od
następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje któregokolwiek
z obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub też realizuje go niezgodnie z umową
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do opracowania i wdrożenia działań naprawczych w
określonym terminie. W razie nie usunięcia uchybień w terminie wyznaczonym, Zamawiający
może naliczyć karę w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 1
za każdy dzień opóźnienia.
3. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w
przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego tytułu.
4. Dopuszcza się potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy po bezskutecznym
upływie terminu określonego w wezwaniu do zapłaty kary umownej, na co Wykonawca wyraża
zgodę.
5. Termin zapłaty kar umownych wynosi 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do
zapłaty. W razie zwłoki z zapłatą kary umownej Zamawiający może żądać odsetek ustawowych
za każdy dzień zwłoki.
6. W przypadku gdy wysokość kary umownej nie pokrywa powstałej w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia
od Wykonawcy naprawienia szkody pozostałej po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej
na zasadach ogólnych, do jej pełnej wysokości.
7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac lub jakichkolwiek
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.
XVII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
art. 22 ust. 1 b ustawy dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
wynika z odrębnych przepisów- Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w specjalności
konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń, do samodzielnego kierowania, nadzorowania i
kontrolowania robót budowlanych - która będzie pełniła obowiązki kierownik budowy.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
XVIII. Sposób przygotowania oferty:
Należy wypełnić załączony formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
- załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy, że nie jest płatnikiem VAT (jeżeli dotyczy)
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- załącznik nr 5- wykaz osób oraz kopia uprawnień.

Kontakt:
VIII. Osobami do kontaktu z Wykonawcami są:
-sprawy proceduralne: Karolina Janusz- Wydział Zamówień Publicznych
tel. 71 39-60-724, e-mail: karolina.janusz@gmail.com
- sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: Norbert Czajkowski- Gminne Centrum
Reagowania

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.