Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
180z dziś
4703z ostatnich 7 dni
17798z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Utworzenie Klubu Seniora "

Przedmiot:

,,Utworzenie Klubu Seniora "

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BRALIN
Rynek 3
63-640 Bralin
powiat: kępiński
627811230
zamowienia@bralin.pl
https://ugbralin.logintrade.net/zapytania_email,52426,bcf0011719876e2150dc6f0f2d27c859.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Bralin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 627811230
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Utworzenie Klubu Seniora w Bralinie" w ramach zadania ,,Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Bralinie"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na zmianie sposobu użytkowania części przyziemia budynku, w którym dotychczas funkcjonowało przedszkole z przeznaczeniem na placówkę dziennego pobytu seniora.

Powierzchnia działki: 3464,00 m2
Powierzchnia zabudowy budynku: 970,00 m2
Powierzchnia podlegająca przebudowie i zmianie sposobu użytkowania: 350,00 m2
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń podlegająca przebudowie i zmianie sposobu użytkowania : 299,51 m2
Kubatura: 900,00 m3

Budynek zlokalizowany jest w miejscowości Bralin przy Ul. Lipowej 30 na działce nr ewid. 1319 (obręb Bralin).

CPV: 45262700-8, 45231300-8, 45262300-4, 45300000-0, 45311000-0, 45320000-6, 45330000-9-, 45410000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00125495, ZP.271.14.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 12:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ugbralin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ugbralin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy przetargowej pod adresem https://ugbralin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (zwanej
dalej Platformą przetargową) w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym.
3. Ofertę składa się wyłącznie poprzez Platformę przetargową
4. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w postaci elektronicznej
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
5. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@bralin.pl.
6. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ oraz inne informacje związane z niniejszym postępowaniem - Zamawiający będzie zamieszczał wyłącznie na Platformie przetargowej.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na Platformie przetargowej.
8. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Bralin reprezentowany przez Wójta Gminy Bralin, Ul. Rynek 3, 63-640 Bralin;
2) jednostka wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor.ochrony@bralin.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,Utworzenie Klubu Seniora w Bralinie" w ramach zadania ,,Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Bralinie" (ZP.271.14.2021) /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ugbralin.logintrade.net/zapytania_email,52426,bcf0011719876e2150dc6f0f2d27c859.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 12:00
Miejsce składania ofert: https://ugbralin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na zmianie sposobu użytkowania części przyziemia budynku, w którym dotychczas funkcjonowało przedszkole z przeznaczeniem na placówkę dziennego pobytu seniora.

Powierzchnia działki: 3464,00 m2
Powierzchnia zabudowy budynku: 970,00 m2
Powierzchnia podlegająca przebudowie i zmianie sposobu użytkowania: 350,00 m2
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń podlegająca przebudowie i zmianie sposobu użytkowania : 299,51 m2
Kubatura: 900,00 m3

Budynek zlokalizowany jest w miejscowości Bralin przy ul. Lipowej 30 na działce nr ewid. 1319 (obręb Bralin).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45262700-8 - Przebudowa budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45262300-4 - Betonowanie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj.:
1) doświadczenie zawodowe
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że, wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) minimum 2 roboty budowlane dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu budynku o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każda z tych robót oraz przedstawi dowody (poświadczenia) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2) kadra techniczna
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Należy wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniły 1 - krotnie funkcję kierownika budowy na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie obiektu użyteczności publicznej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 10 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane - minimum 2 roboty budowlane dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu budynku o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każda z tych robót - z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2) wykaz osób (minimum 1), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.