Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa pomieszczeń sekretariatu i gabinetu nadleśniczego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa pomieszczeń sekretariatu i gabinetu nadleśniczego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: NADLEŚNICTWO GARWOLIN
ul. Główna 3
08-400 Miętne
powiat: garwoliński
256841140, faks 256841159
garwolin@warszawa.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/dglp_warszawa/proceedings
Województwo: mazowieckie
Miasto: Miętne
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 256841140, faks 2568
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa pomieszczeń sekretariatu i gabinetu nadleśniczego w
biurze nadleśnictwa w Miętnem wraz z termomodernizacją w zakresie
wymiany stolarki okiennej i docieplenia stropu poddasza
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń sekretariatu i gabinetu Nadleśniczego w budynku biurowego Nadleśnictwa wraz z termomodernizacją w zakresie wymiany stolarki okiennej i dociepleniem stropu poddasza. Zakres zadania:
a. wydzielenie zaplecza socjalnego z gabinetu nadleśniczego poprzez wykonanie ścianki działowej, wykonanie otworu drzwiowego wraz z nadprożem do nowopowstałego pomieszczenia oraz zamurowanie jednego okno i doprowadzenie wody.
b. powiększenie sekretariatu poprzez przestawienie ścianki działowej w kierunku gabinetu zastępcy nadleśniczego. W sekretariacie zostanie powiększone jedno okno, jedno okno zostanie zamurowane. Powiększone zostaną też drzwi wejściowe i zamontowane szklane.
c. powiększenie otworów okiennych wraz z wykonaniem nowego nadproża i montażem witryny szklanej o konstrukcji z profili aluminiowych w gabinecie nadleśniczego
d. wymiana oświetlenia na energooszczędne wraz z przeróbką instalacji elektrycznej
e. przeróbka instalacji centralnego ogrzewania
f. wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w czterech pomieszczeniach
g. przeniesienie do serwerowni urządzeń instalacji teletechnicznej znajdujących się w pomieszczeniu sekretariatu
h. zamontowanie dodatkowego okablowania wraz z montażem gniazd RJ45 w całym budynku
i. wymiana stolarki okiennej w części pomieszczeń budynku w ilości 26 szt.
j. docieplenie wełną mineralną strop nad ostatnią kondygnacją
k. wykonanie pomostów roboczych nad dociepleniem z wełny mineralnej

CPV: 45000000-7, 45233200-1, 45311000-0, 45311200-2, 45321000-3, 45400000-1, 45421100-5, 45450000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00125661, SA.270.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://garwolin.warszawa.lasy.gov.pl/zamowienia-publiczne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej email: garwolin@warszawa.lasy.gov.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty
następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu za pośrednictwem ePUAP.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z
zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu za pośrednictwem
ePUAP. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
postępowania wskazanym w SWZ.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów
stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę przekazania
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań
dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci
papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej
Zamawiającego.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator postępowania generowany przez miniPortal (ID postępowania) jako załączniki nr 11 i nr 12 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze
strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
7. Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgody z wymaganiami określonymi
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
poz. 2452).
8. Sposób (w tym forma) przekazywania oświadczeń i dokumentów musi być zgodny z przepisami
wydanymi na podstawie art. 70 PZP.
9. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych zebranych przez
zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia określona jest w rozdziale XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ochrona danych osobowych zebranych przez
zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia określona jest w rozdziale XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/dglp_warszawa/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4000,00 zł. Słownie: cztery tysiące złotych.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
1) być wystawione na Zamawiającego,
2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego bank Pekao S.A. I/O Garwolin 66 1240 2728 1111 0000 3979 5603 tytułem: wadium , postępowanie znak SA.270.4.2021
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 327530,80 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń sekretariatu i gabinetu Nadleśniczego w budynku biurowego Nadleśnictwa wraz z termomodernizacją w zakresie wymiany stolarki okiennej i dociepleniem stropu poddasza. Zakres zadania:
a. wydzielenie zaplecza socjalnego z gabinetu nadleśniczego poprzez wykonanie ścianki działowej, wykonanie otworu drzwiowego wraz z nadprożem do nowopowstałego pomieszczenia oraz zamurowanie jednego okno i doprowadzenie wody.
b. powiększenie sekretariatu poprzez przestawienie ścianki działowej w kierunku gabinetu zastępcy nadleśniczego. W sekretariacie zostanie powiększone jedno okno, jedno okno zostanie zamurowane. Powiększone zostaną też drzwi wejściowe i zamontowane szklane.
c. powiększenie otworów okiennych wraz z wykonaniem nowego nadproża i montażem witryny szklanej o konstrukcji z profili aluminiowych w gabinecie nadleśniczego
d. wymiana oświetlenia na energooszczędne wraz z przeróbką instalacji elektrycznej
e. przeróbka instalacji centralnego ogrzewania
f. wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w czterech pomieszczeniach
g. przeniesienie do serwerowni urządzeń instalacji teletechnicznej znajdujących się w pomieszczeniu sekretariatu
h. zamontowanie dodatkowego okablowania wraz z montażem gniazd RJ45 w całym budynku
i. wymiana stolarki okiennej w części pomieszczeń budynku w ilości 26 szt.
j. docieplenie wełną mineralną strop nad ostatnią kondygnacją
k. wykonanie pomostów roboczych nad dociepleniem z wełny mineralnej
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert określony jest w rozdziale XIII Specyfikacji Warunków Zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowany okres gwarancji i rękojmi [G]
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 200 000,00 zł.
2) zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący doświadczenia wykonawcy:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej 2 roboty budowlane (przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy), polegające na budowie, przebudowie, remoncie budynków kubaturowych o wartości przynajmniej 100 000,00 zł brutto każda, oraz załączy dowody potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
3) zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca dysponuje:
a.) minimum jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
b.) minimum jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia do kierowania robót w branży elektrycznej
c.) minimum jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia do kierowania robót w branży sanitarnej
- przy czym Zamawiający dopuszcza aby wszystkie ww. funkcje pełniła jedna osoba, jeżeli posiada uprawnienia do ich pełnienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie
Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 4 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. 2) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. 3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów Zamawiający określił w rozdziale VI B Specyfikacji Warunków Zamówienia
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4000,00 zł. Słownie: cztery tysiące złotych.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
1) być wystawione na Zamawiającego,
2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego bank Pekao S.A. I/O Garwolin 66 1240 2728 1111 0000 3979 5603 tytułem: wadium , postępowanie znak SA.270.4.2021
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: 1) w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wskazanych w dziale V ust. 1 pkt 2 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 2) w przypadku, o którym mowa w pkt. 1, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do SWZ; 3) wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą. 2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć aktualne oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. 1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa każdy z tych wykonawców, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani będą zawrzeć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć tę umowę Zamawiającemu, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określają postanowienia umowy zawarte we Wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert określony jest w rozdziale XIII Specyfikacji Warunków Zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowany okres gwarancji i rękojmi [G]
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.