Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont świetlicy

Przedmiot:

Remont świetlicy

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Rudna
Plac Zwycięstwa 15
59-305 Rudna
powiat: lubiński
76 74 92 100, 76 74 92 128/ 129
msosnowska@rudna.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Rudna
Wadium: ---
Nr telefonu: 76 74 92 100, 76 74
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych, zwracam się z zapytaniem ofertowym
o przedłożenie oferty udziału w postępowaniu.
II. Przedmiot zamówienia: remont świetlicy w m. Mleczno. Zakres prac obejmuje:
1) remont pomieszczenia kuchni,który obejmuje:
- rozebranie ścianki działowej pomiędzy pom. kuchni a zmywalnią,
- rozebranie ścianek działowych pom. WC przy kuchni,
- zamurowanie okna podawczego,
- wymianę płytek posadzkowych i ściennych,
- przebudowę instalacji gazowej, elektrycznej i wod-kan,
2) remont pomieszczenia WC damskiego i męskiego
- dostosowanie WC męskiego dla osób niepełnosprawnych,
- rozebranie ścianek działowych,
- skucie posadzek i płytek ściennych,
Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, stwior oraz przedmiar robót
stanowiące załącznik nr 2 i 3 do zapytania ofertowego.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał kierownika budowy o odpowiednich
uprawnieniach.

CPV: 45200000-9, 45210000-2, 45400000-1, 45310000-3, 45330000-9, 45333000-0

Dokument nr: SRI.271.69.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: msosnowska@rudna.pl, w terminie
do dnia 29 lipca 2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji: do 70 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
V. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób ich oceny.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium
najniższej ceny.
2. Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
V. Sposób obliczenia ceny oferty.
Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również
wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Ofertę należy złożyć w języku polskim. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz
podpis lub parafkę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji
wykonawcy na podstawie załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo.
3. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
4. Do oferty należy załączyć:
1) kosztorys ofertowy zawierający wszystkie pozycje zawarte w przedmiarze robót,
2) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika
z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych,
UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
VIII. Badanie i wybór oferty.
1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu do składania ofert i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom
którzy złożyli ofertę oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
5. W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofert lub unieważnienia postępowania.
7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca
składający ofertę.
X. Okres gwarancji - min. 36 mcy, max. 60 mcy

Kontakt:
IX. Osoba do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Sosnowska - 76 74 92 128/ 129

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.