Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie instalacji grzewczych kotłowni do podłączenia wymiennika ciepła w obiekcie

Przedmiot:

Dostosowanie instalacji grzewczych kotłowni do podłączenia wymiennika ciepła w obiekcie

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Krosno Oddział: Wydział Inwestycji
Lwowska 28a
38-400 Krosno
powiat: Krosno
tel. (13) 47-43-210, fax . (13) 47-43-206
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487666
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (13) 47-43-210,
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I.7013.718.3.2021.KM ,,Miejski Zespół Szkół Nr 7- Szkoła Podstawowa Nr 4, Ul. Powstańców Śląskich 37 - modernizacja budynku". Dostosowanie instalacji grzewczych kotłowni do podłączenia wymiennika ciepła w obiekcie Miejskiego Zespołu Szkół nr 7 przy Ul. Powstańców Śląskich 37 w Krośnie
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

CPV: 45331100-7, 45332400-7

Dokument nr: ID 487666, I.7013.718.3.2021.KM

Otwarcie ofert: Otwarcia : 28-07-2021 10:30:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487666
Składania : 28-07-2021 10:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487666

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
I.7013.718.3.2021.KM Krosno, dnia 23.07.2021 r.
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 370440809
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
,,Miejski Zespół Szkół Nr 7- Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Powstańców Śląskich 37 - modernizacja budynku"
Dostosowanie instalacji grzewczych kotłowni do podłączenia wymiennika ciepła w obiekcie Miejskiego Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich 37 w Krośnie .
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania pn.: ,,Miejski Zespół Szkół Nr 7- Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Powstańców Śląskich 37 - modernizacja budynku"
Dostosowanie instalacji grzewczych kotłowni do podłączenia wymiennika ciepła w obiekcie Miejskiego Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich 37 w Krośnie .
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót demontażowych:
1.1.Demontaż istniejących kotłów gazowych wraz z palnikami- kotły żeliwne o mocach 60 kW 1 szt oraz 100 kW - 1 szt, z wyniesieniem na zewnątrz budynku i wywozem na złomowisko - uwaga: demontowane urządzenia stanowią własność Szkoły.
1.2.Demontaż fragmentów instalacji: podłączenia kotłów do instalacji przed układem pompowym, demontaż instalacji gazowej w pomieszczeniu kotłowni, demontaż podłączenia przewodów spalinowych do kominów (odcinki od kotłów do ściany), demontaż stacji uzdatniania wody, demontaż zbiornika ciśnieniowego (zbiornik do ponownego wykorzystania), wywóz instalacji i utylizacja w zakresie Wykonawcy.
1.3.Wyrównanie istniejących cokołów fundamentowych (skucie nierówności i wyrównanie szpachlą do betonu,
1.4.Podłączenie jednofunkcyjnego wymiennika ciepła (zamontowanego przez MPKK w Krośnie) do istniejących rurociągów - kolektorów zasilania i powrotu - odcinki stalowe spawane od zaworów wymiennika do kolektorów, podłączenie zdemontowanego zbiornika ciśnieniowego.
1.5.Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i wykonanie izolacji z wełny mineralnej grubości do 40mm z warstwą folii aluminiowej wykonanych odcinków instalacji.
Istniejący układ pompowy, zasilanie elektryczne i pozostałe elementy istniejącej działającej instalacji nie wchodzą w zakres zamówienia.
Uwaga: prace demontażowe należy wykonać w terminie do 15.08.2021r (termin dostawy wymiennika przez MPGK), prace polegające na podłączeniu wymiennika w terminie do 06.09.2021r.( po zamontowaniu wymiennika przez MPGK w Krośnie).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
2. Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy
zakończenie - 06.09.2021 r.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Kryterium oceny ofert: cena - 100%.
5. Opis sposobu przygotowania i składania ofert.
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
c) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
d) Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.
e) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
f) W przypadku awarii Platformy, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
g) Oferta musi zawierać informacje, których zakres Zamawiający określił w załączonym formularzu ,,Oferty". Zaleca się zastosowanie formularza oferty przygotowanego przez Zamawiającego oraz pozostałych załączników.
h) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/krosno na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania do dnia 28 lipca 2021r., do godziny 10.00.
i) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.
j) Po wypełnieniu Formularza oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk ,,Przejdź do podsumowania".
k) W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.
l) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku ,,Złóż ofertę" i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
m) Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
n) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2021r. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego, Krosno, ul. Lwowska 28a, pokój nr 210, o godzinie 10.30.
o) Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty" na stronie przedmiotowego postępowania.
p) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony wykonawcy.
q) Oferta powinna być:
a. sporządzona na podstawie załączników SIWZ w języku polskim,
b. złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione;
r) Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
s) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
t) Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być sporządzone w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca obowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
u) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi: 100 MB.
v) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów.
w) Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika.
x) Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
y) Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
z) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.
aa) Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
bb) Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem.
cc) Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Krzysztof Macierzyński, Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro , pokój Nr 210),
- w poniedziałki w godz. 730 do 1630,
- od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,
- w piątki w godz. 730 do 1430;
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel...................
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Krzysztof Macierzyński
Gmina Miasto Krosno Oddział: Wydział Inwestycji
Lwowska 28a
38-400 Krosno
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.