Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie termomodernizacji częściowej ścian budynku i renowacji ściany frontowej

Przedmiot:

Wykonanie termomodernizacji częściowej ścian budynku i renowacji ściany frontowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim
ul. Jana Sobieskiego 8
78-500 Drawsko Pomorskie
powiat: drawski
telefon 3632558 fax 943413108
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Drawsko Pomorskie
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 3632558 fax
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Ul. Obrońców Westerplatte 21 w Drawsku Pomorskim działająca przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim Ul. Jana Sobieskiego 8 w Drawsku Pomorskim zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ,,termomodernizacji częściowej ścian budynku i renowacji ściany frontowej przy Ul. Obrońców Westerplatte 21 w Drawsku Pomorskim" 1. Opis przedmiotu zamówienia:
l)Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji częściowej ścian budynku i renowacji ściany
frontowej
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót i program prac konserwatorskich opracowany dla tego budynku Informacje dodatkowe:
3) Wykonawca winien sprawdzić zgodność otrzymanego od zamawiającego przedmiaru. W przypadku wątpliwości, Wykonawca może wrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłasza uwag, Zamawiający uzna, że brak jest zastrzeżeń do dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.
4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego.
5) Do wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16. kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z późn. zm.). Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.
6) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości itp.).
7) Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały.
8) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu
budowy z tytułu prowadzonych robót.
10) Gruz budowlany Wykonawca wywiezie na wysypisko i zutylizuje na własny koszt.
11) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym.
12) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszym zapytaniem ofertowym Zamawiający dokona ich odbioru.
13) Cena oferty jest ceną ryczałtową. Cena oferty powinna zawierać koszty wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia oraz wszystkie inne koszty związane z realizacja zamówienia , w tym koszty wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zabezpieczenia terenu prowadzonych robót, usuwania awarii itp.
14) Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej obiektu będącego przedmiotem zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania ofert.
15) Do zapytania zostaje załączony wiążący wzór umowy,który zawiera istotne postanowienia umowy,która
zostanie zawarta z wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu.

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia/przesłania ofert: ofertę należy złożyć / przesłać do dnia 06.08.2021 r. do godz.l5°° w sekretariacie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim, pokój 4 lub pocztą na adres: TBS Sp. z o.o.
78-500 Drawsko Pomorskie Ul. Sobieskiego 8 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego),

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia nie później niż do 30.11.2021 r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: cena
5. Do oferty należy załączyć:
1) kosztorys ofertowy
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem w zamkniętej kopercie.
8. Ogłoszenie o postępowaniu i warunki udziału w postępowaniu mogą być zmienione, a postępowanie może być odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, bez podania przyczyn.
9. Zamawiający może unieważnić postępowanie między innymi, gdy:
1) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od zamawiającego, powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.

Kontakt:
3. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskania informacji:
Leszek Śliwiński, tel. 094 36325 58, pokój 1 w TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim ul. Jana Sobieskiego 8

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.