Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
al. Kraśnicka 100
20-718 Lublin
powiat: Lublin
zamowienia@szpital.lubin.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/272643
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: 8 424,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową bloku ,,R" Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla
budowy budynku R w którym zlokalizowany będzie blok operacyjny wraz z oddziałem
intensywnej terapii, centralna sterylizacja, centralna apteka oraz pomieszczenia
towarzyszące; projektu architektoniczno-budowanego, projektu zagospodarowania terenu,
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę; wykonania dokumentacji technicznej i
kosztorysowej; udział w charakterze biegłego w trakcie postępowania na wybór wykonawcy
robót budowlanych jak również ze sprawowanie nadzoru autorskiego, dla potrzeb
funkcjonującego SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71248000-8, 71310000-4, 71318000-0, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00125675, WSS SP ZOZ DZP 382.39.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej
jako,,Platforma", ,,System") pod adresem: https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/, pod numerem
postępowanianadanym przez Zamawiającego.2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest
bezpłatne.3.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się: w formie elektronicznej
lub wpostaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, wg zasad
wskazanychw ustawie Pzp oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. Za datę wpływu oświadczeń,
wniosków,zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Systemu.W przypadku
wprowadzeniaw Platformie innych treści niż określone w instrukcji korzystania z Platformy,
Zamawiający uzna zawiążące te informacje, które zostały złożone w formie i na zasadach określonych
w SWZ.4. Oferty,oświadczenia i dokumenty w przedmiotowym postępowaniu składa się przy użyciu
środkówkomunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisemzaufanym lub podpisem osobistym.Szczegóły dot. korespondencji Zamawiającego z Wykonawcamizawarte są w SWZ
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych określa rozdział
XXII SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych określa rozdział
XXII SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/272643
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 10:00
Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa Zamawiającego https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 8 424,00 zł.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, gwarancja
lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać
następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - co najmniej jednego z współwykonawców), beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji, obejmujący co najmniej okres związania ofertą,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego w sytuacjach, gdy:
a. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środkówów dowodowych lub przedmiotowych środków
dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o
którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej .
b. Wykonawca, którego ofertę wybrano:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP S.A. XVII DOKK. 52 1440 1101 0000 0000 0939 4028,
tytuł przelewu: ,,Wadium - WSS SP ZOZ DZP 382.39.2021"
5. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. Na poleceniu przelewu powinien być
umieszczony tytuł:
,,Wadium do przetargu Nr postępowania WSS SP ZOZ DZP 382.39.2021
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art.98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz
ust. 2, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający Nr postępowania WSS SP ZOZ DZP 382.39.2021
SWZ 18/26
będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert (tj. przed datą i
godziną wyznaczoną do składania ofert). W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii
polecenia przelewu zleconego przez Wykonawcę lub dokumentu poświadczającego dokonanie przelewu
jest warunkiem niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia
wadium przez Wykonawcę;
8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w
przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.

Szczegółowe informacje dot. wadium znajdują się w SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WSS SP ZOZ DZP 382.39.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla
budowy budynku R w którym zlokalizowany będzie blok operacyjny wraz z oddziałem
intensywnej terapii, centralna sterylizacja, centralna apteka oraz pomieszczenia
towarzyszące; projektu architektoniczno-budowanego, projektu zagospodarowania terenu,
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę; wykonania dokumentacji technicznej i
kosztorysowej; udział w charakterze biegłego w trakcie postępowania na wybór wykonawcy
robót budowlanych jak również ze sprawowanie nadzoru autorskiego, dla potrzeb
funkcjonującego SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71318000-0 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie określonych kryteriów oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika projektu, zespołu
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:

1 - 2 usługi których przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej, których przedmiotem była budowa, nadbudowa,
przebudowa lub remont obiektu ochrony zdrowia w skład którego wchodził
trakt operacyjny (przez obiekt ochrony zdrowia Zamawiający rozumie
budynki zakwalifikowane do klasy 1264 zgodnie z PKOB), o łącznej
wartości prac projektowych minimum 400 000 PLN brutto każda i
całkowitej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3000 m2 każdy, oraz
załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

UWAGA:
Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2020 r, poz. 1333 z późn. zmianami), przez obiekt budowlany, rozumie się: budynek, budowlę bądź
obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.
Zgodnie z § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1608),
przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także
budynek biurowy lub socjalny.
b) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje poniżej wskazanymi osobami,
posiadającymi uprawnienia projektanta w specjalności:
Lp. Specjalność: Ilość
osób*:
Wymagania:
1.
Architektonicznej
(KIEROWNIK
PROJEKTU,
ZESPOŁU)
1
1. posiada uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020
r, poz. 1333, ze zm., dalej: Prawo
budowlane) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów bądź odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej,Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w ustawie z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania Nr postępowania WSS SP ZOZ DZP 382.39.2021
SWZ 12/26
kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 65);
2. posiada co najmniej 60-miesięczne doświadczenie
zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych, w
projektowaniu w ww. specjalności
2. Konstrukcyjnobudowlanej 1
1. posiada uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r, poz. 1333, z
póź. zm., dalej: Prawo budowlane) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 29.04.2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz.
831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów bądź
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), których
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65);
2. posiada co najmniej 60-miesięczne doświadczenie
zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych, w
projektowaniu w ww. specjalności
3
Instalacyjnej w
zakresie sieci,
instalacji i urządzeń
cieplnych, gazowych,
wentylacyjnych,
wodociągowych i
kanalizacyjnych - bez
ograniczeń
1
1. posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j.:Dz. U. z 2020 r, poz. 1333, ze zm., dalej: Prawo
budowlane) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów bądź odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2016 r., poz. 65);
2. posiada co najmniej 60-miesięczne doświadczenie
zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych, w
projektowaniu w ww. specjalności
4. Instalacyjnej w
zakresie sieci,
1 1. posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie Nr postępowania WSS SP ZOZ DZP 382.39.2021
SWZ 13/26
instalacji i urządzeń
elektrycznych i
elektroenergetycznych
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.:Dz. U. z
2020 r, poz. 1333, ze zm., dalej: Prawo budowlane)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
bądź odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), których odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w ustawie
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.
65);
2. posiada co najmniej 60-miesięczne doświadczenie
zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych, w
projektowaniu w ww. specjalności
* wskazana w tabeli powyżej ilość osób jest wymagana niezależnie od ilości zadań, na które
Wykonawca składa ofertę.
UWAGA:
? ilekroć w SWZ mowa jest o uprawnieniach budowlanych do kierowania robotami budowlanymi,
należy przez to rozumieć uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów bądź odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), których odpowiednie kwalifikacje
zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 220);
? jeżeli wymiar wymaganego doświadczenia, które muszą posiadać osoby skierowane do
realizacji przedmiotowego zamówienia, został w powyższej tabeli określony w miesiącach,
należy przez to rozumieć pełne miesiące.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca
zobowiązany jest złożyć:
a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest
złożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:
a. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - sporządzony zgodnie z załącznikiem
nr 5 do SWZ.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Prawidłowo wypełniony Formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr
2 do SWZ;
1.2. Prawidłowo uzupełniony Formularz cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
1.3. W celu dokonania oceny oferty złożonej przez Wykonawcę w zakresie kryteriów oceny ofert
wskazanych w Rozdz. XIX, Wykonawca ma obowiązek złożenia wraz z ofertą Wykazu osób (wg
zał. nr 6 do SWZ), uzupełnionego co najmniej w zakresie koniecznym do oceny, czy osoba
wskazana w Wykazie spełnia wymogi Zamawiającego określone w Rozdz. IX pkt. 1.4 SWZ oraz
legitymuje się doświadczeniem ocenianym w ramach kryterium pozacenowego (zgodnie z Rozdz.
XIX).
1.4. pełnomocnictwo określające zakres umocowania oraz podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy - jeżeli Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia
reprezentuje pełnomocnik;
1.5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - o ile dotyczy.
1.6. Dowód wniesienia wadium
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 8 424,00 zł.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, gwarancja
lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać
następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - co najmniej jednego z współwykonawców), beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji, obejmujący co najmniej okres związania ofertą,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego w sytuacjach, gdy:
a. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środkówów dowodowych lub przedmiotowych środków
dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o
którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej .
b. Wykonawca, którego ofertę wybrano:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP S.A. XVII DOKK. 52 1440 1101 0000 0000 0939 4028,
tytuł przelewu: ,,Wadium - WSS SP ZOZ DZP 382.39.2021"
5. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. Na poleceniu przelewu powinien być
umieszczony tytuł:
,,Wadium do przetargu Nr postępowania WSS SP ZOZ DZP 382.39.2021
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art.98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz
ust. 2, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający Nr postępowania WSS SP ZOZ DZP 382.39.2021
SWZ 18/26
będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert (tj. przed datą i
godziną wyznaczoną do składania ofert). W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii
polecenia przelewu zleconego przez Wykonawcę lub dokumentu poświadczającego dokonanie przelewu
jest warunkiem niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia
wadium przez Wykonawcę;
8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w
przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.

Szczegółowe informacje dot. wadium znajdują się w SWZ
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o
których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia uzupełniają punkt 16 Formularza
ofertowego - Załącznik nr 2 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy
regulującej współpracę tych wykonawców
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie określonych kryteriów oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika projektu, zespołu
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-02

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.