Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane obejmujące remont pomieszczeń biurowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Roboty budowlane obejmujące remont pomieszczeń biurowych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Al. Kościuszki 83
90-436 Łódź
powiat: Łódź
+ 48 42 25 47 000, faks + 48 42 25 47 101
przetargi.ias.lodz@mf.gov.pl
https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl/pn/ias-lodz/demand/notice/public/34932/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: + 48 42 25 47 000, f
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane obejmujące remont pomieszczeń biurowych
w terenowych lokalizacjach Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na czynnym obiekcie. Zamawiający w całości udostępni powierzchnie przewidziane do remontu lub udostępni pomieszczenia w sposób zapewniający ciągłość prowadzenia robót. Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć harmonogram robót, który przed przystąpieniem do realizacji umowy zostanie zatwierdzony przez Użytkownika oraz Zamawiającego. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia Części I stanowią: Roboty budowlane obejmujące remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli przy Ul. Zielonej 15 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji w zakresie dotyczącym Części 1 zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ - STWiORB; Załączniku nr 1a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Część 1); Załączniku nr 1c do SWZ - Przedmiar robót oraz w Załączniku nr 2 do SWZ - Wzorze Umowy. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zobowiązał się, aby osoby (tzw. Pracownicy fizyczni) wykonujące wszelkie czynności obejmujące bezpośrednią realizację przedmiotowych robót tj. prac związanych z remontem pomieszczeń biurowych, były zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) z wyłączeniem kadry kierowniczej.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Skarbowego w Wieruszowie. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na czynnym obiekcie. Zamawiający w całości udostępni powierzchnie przewidziane do remontu lub udostępni pomieszczenia w sposób zapewniający ciągłość prowadzenia robót. Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć harmonogram robót, który przed przystąpieniem do realizacji umowy zostanie zatwierdzony przez Użytkownika oraz Zamawiającego. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia Części II stanowią: Roboty budowlane obejmujące remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Skarbowego w Wieruszowie przy Ul. Rynek 12/13 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji w zakresie dotyczącym Części nr 2 zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ - STWiORB; Załączniku nr 1b do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Część 2); Załączniku nr 1d do SWZ - Przedmiar robót oraz w Załączniku nr 2 do SWZ - Wzorze Umowy. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zobowiązał się, aby osoby (tzw. Pracownicy fizyczni) wykonujące wszelkie czynności obejmujące bezpośrednią realizację przedmiotowych robót tj. prac związanych z remontem pomieszczeń biurowych, były zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) z wyłączeniem kadry kierowniczej.

CPV: 45440000-3, 45410000-4, 45432111-5, 45442000-7, 45450000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00125715, 1001-ILZ.260.37.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacją między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji będzie odbywać się w języku polskim, za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,KORESPONDENCJA"
3. Ogólne zasady korzystania z platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
2) Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do złożenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się";
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku
z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnianie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyśpieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym ww. potwierdzeniu.
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy przez opcję ,,zadaj pytanie" lub przy użyciu zakładki ,,KORESPONDENCJA". W celu zadawania pytań Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ,,zadaj pytanie".
Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat
i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz ,,potwierdź". Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy ,,pytanie wysłane".
5. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych
z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca powinien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Izby Administracji Skarbowej
w Łodzi, + 48 22 257 22 23, + 48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze,
w godz. 09.00 - 17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl .
6. Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku (Dz. U. 2020, poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
1) dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2) Zamawiający dopuszcza podpisywanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
7. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 6, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; (...)
Zamawiający informuje, iż dalsza część informacji o wymaganiach technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z siedzibą przy Al. Kościuszki 83, 90-436 Łódź;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod.lodz@mf.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Roboty budowlane obejmujące remont pomieszczeń biurowych w terenowych lokalizacjach Izby Administracji Skarbowej w Łodzi,
, znak sprawy: Nr 1001-ILZ.260.37.2021, prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy;
b) upoważnieni pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Łodzi;
c) spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, NIP: 526-25-35-153, REGON: 017282436, jako właściciel Platformy, na której Izba Administracji Skarbowej
w Łodzi prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającej pod adresem: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl
5) w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, iż ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z Ustawą;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak chęć wzięcia udziału
w postępowaniu wywołuje konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jako wymóg ustawowy określony w przepisach Ustawy, związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) zasada jawności, o której mowa w art. 74 ust 1 i 2 Ustawy ma zastosowanie
do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Ustawy, stosuje się odpowiednio;
10) od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (...)
Zamawiający informuje, iż dalsza część informacji o RODO znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl/pn/ias-lodz/demand/notice/public/34932/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.