Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane, utrzymaniowe

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Roboty budowlane, utrzymaniowe

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - ZARZĄD ZLEWNI W NOWYM SĄCZU
ul. Naściszowska 31
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
18 441-37-89 wew. 28, 14 637 69 10, 573 443 878
Anna.Radzik@wody.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: 18 441-37-89 wew. 28
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto,
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
Roboty budowlane, utrzymaniowe na terenie Nadzoru Wodnego Tarnów
,,Konserwacja rowu R-2 w km 0+000 - 0+120 i potoku Lubinka w km 0+000 - 0+380
m. Janowice, gm. Pleśna pow. tarnowski, woj. małopolskie"
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przywrócenie funkcjonowania rowu melioracyjnego R-2
na odcinku położonym w międzywalu rz. Dunajec poprzez odtworzenie jego przekroju
poprzecznego oraz wykonaniu ubezpieczeń jego skarp. Zapewnienie odpływu wód rowem
do odbiornika - potoku Lubinka wymaga wykonania udrożnienia potoku na odcinku 380 m.
Zakres robót obejmuje:
o wykoszenie porostów na skarpach - 5240 m2
o ręczne ścinanie krzaków i podszyć (bez karczowania) z rozdrobnieniem rębakiem - 0,2 ha
o oczyszczenie z namułów przepustu wałowego - 36 m
o odtworzenie przekroju poprzecznego rowu poprzez jego wykop - 240 m3
o ubezpieczenie dna i skarp rowu płytami ażurowymi 60x90cm na podsypce żwirowej
gr. 10 cm - 288 m2
o usunięcie przetamowań z potoku Lubinka - 420 m3
o darniowanie skarp rowu - 240 m2
o obsiew skarp rowu -1976 m2
Niewykonanie wyżej wymienionych robót będzie skutkować utrudnionym spływem wód,
zwłaszcza w okresie bujnej wegetacji roślinności porastającej skarpy potoku, a tym samym
w okresie deszczowym powodować lokalne podtopienia.
Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany.

CPV: 45110000-1, 90721800-5, 45246400-7

Dokument nr: 48/ZZN/2021

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać do dnia 30.07.2021 r. do godz. 10:00 poprzez stronę internetową
www.przetargi.wodv.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: cena -100%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
o Kryterium cena brutto:
Wartość punktowa kryterium cena brutto jest wyliczana wg. wzoru:
Cn
C = --- x 100
Cob
gdzie:
C - ilość punktów przyznanych ofercie
Cn - najniższa zaoferowana cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cob - cena zaoferowana w ofercie badanej
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów
i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
Znajdują się w zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
1) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami
określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi,
czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona)
w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji, remontu, zabezpieczenia rzek
lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź
utrzymania rzek lub potoków, o wartości nie niższej niż 40 000 zł (słownie: czterdzieści
tysięcy złotych 00/100).
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku, Wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 4
,,Wykaz zrealizowanych robót" wraz z załączonymi dowodami.
2) Wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne
do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.
U. z 2020 r., poz. 1333), to jest minimum 1 osobą na stanowisku kierownika budowy
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-
inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych bez ograniczeń, melioracyjne
bez ograniczeń, konstrukcyjno-budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Na potwierdzenie spełnienia warunków podanych w pkt. 6, ppkt. 2) Wykonawca złoży
załącznik nr 6 - ,,Wykaz osób" wraz z załączonymi kwalifikacjami/uprawnieniami.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego
wniesienia (jeżeli wymagane): nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: zgodnie z umową
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z zestawieniem prac objętych zamówieniem i wykazanym
w kosztorysie ofertowym. Suma poszczególnych pozycji zestawienia powiększona o podatek
VAT stanowić będzie cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty. Cena oferty musi
zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca nie może
dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości jednostek podanych w zestawieniu.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pisemnie, w postaci elektronicznej.
Podpisany i zeskanowany komplet dokumentów należy przesłać przez stronę:
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę
oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz oferty
2) Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące zał. nr 2 do Zapytania ofertowego
3) Kosztorys ofertowy
4) Dokument wskazujący na umocowanie do podpisania oferty - aktualny odpis z właściwego
rejestru np. CEiDG, KRS, wydruk bazy STAT lub pełnomocnictwo, inny dokument
5) ,,Wykaz zrealizowanych robót" wraz dowodami określającymi czy roboty zostały wykonane
należycie (referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot
na rzecz, którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- oświadczenie wykonawcy).
6) Załącznik ,,Wykaz osób" wraz z załączonymi kwalifikacjami/uprawnieniami - na
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wymaganiami
opisanymi w punkcie nr 6 ppkt. 2) zapytania ofertowego
7) Oświadczenie Wykonawcy (metoda podzielnej płatności) -jeśli dotyczy
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub oferty
wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie
14. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
15. Sposób komunikacji.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej
za pośrednictwem Platformy Zakupowej zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem
https://przetarei.wodv.gov.pl. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania
z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce Instrukcja
dla Wykonawców. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy
złożyć za pośrednictwem Platformy.
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca
korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola,
zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń,
dokumentów.
Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą
ich identyfikację, np.: ,,oferta" itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja
oferenta dostępna na Platformie.
Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować
-załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu
terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych
Wykonawców.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej
na Platformie.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę
za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo,
najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania
nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej
na Platformie.
16. W przypadku błędów w ofercie Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek
rachunkowych bądź pisemnych z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek,
informując o tym Wykonawcę. W szczególności poprawione zostaną omyłki polegające
na nieprawidłowym wyliczeniu wartości oferty zgodnie z podanymi cenami jednostkowymi.
17. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień treści
złożonych ofert i wzywać do uzupełniania dokumentów. Informacje podane w celu obliczenia
punktów w ramach kryteriów oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
1) środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane,
2) nie wpłynie żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadała treści
zapytania ofertowego,
3) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na realizację zamówienia,
4) wystąpi jakakolwiek inna okoliczność uzasadniająca zakończenie procedury bez
udzjelenia zamówienia.
Zamawiający jest upoważniony do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie
bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego
w przypadku skorzystania przez niego z ww. uprawnień.
19. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: nie dotyczy

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu:
o W sprawach proceduralnych: Anna Radzik - tel: 18 441-37-89 wew. 28,
e-mail: Anna.Radzik@wody.gov.pl,
o W sprawach merytorycznych: Rafał Pater - tel. 14 637 69 10 lub 573 443 878,
e-mail: Rafal.Pater@wody.gov.pl,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.