Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja oświetlenia

Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERFECT Sp. z o.o
Radomska 76
27-200 Starachowice
powiat: starachowicki
412747850
mwperfect@klejonka.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58420
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Starachowice
Wadium: 4000 złotych.
Nr telefonu: 412747850
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja oświetlenia w budynku socjalno-biurowym
Powstaje w kontekście projektu
RPSW.03.02.00-26-0004/18 - Zwiększenie efektywności energetycznej w firmie Perfect Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynków i modernizację oświetlenia

Część 1
Zamówienie składa się z jednej części

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
W zakres modernizacji oświetlenia w budynku socjalno-biurowym wchodzą: demontaż istniejących opraw oświetleniowych, dostawa i montaż opraw oświetleniowych i źródeł światła LED w pomieszczeniach budynku. Istniejące oprawy oświetleniowe: świetlówki, lampy żarowe.
Wymagania dotyczące nowych opraw i źródeł światła LED:
1) Pomieszczenia biurowe: 11 sztuk opraw oświetleniowych LED PANEL do wbudowania, przeznaczonych do sufitów podwieszanych modułowych 60x60 cm, o parametrach równoważnych/nie gorszych niż:
- skuteczność świetlna oprawy min. 104 lm/W,
- moc przyjęta w audycie: 40 W,
- stopień szczelności IP20,
- stopień ochrony przed uderzeniem IK04,
- współczynnik oddawania barw >80,
- trwałość źródeł LED: 50000 h, L80/B10,
- deklaracja zgodności CE.
2) Pomieszczenia biurowe: 13 sztuk opraw oświetleniowych LED PANEL do wbudowania, przeznaczonych do sufitów podwieszanych modułowych 60x60 cm, o parametrach równoważnych/nie gorszych niż:
- skuteczność świetlna oprawy min 104 lm/W,
- moc przyjęta w audycie: 36 W,
- stopień szczelności IP20,
- stopień ochrony przed uderzeniem IK04,
- współczynnik oddawania barw >80,
- trwałość źródeł LED: 50000 h, L80/B10,
- deklaracja zgodności CE.
3) Korytarze: 16 sztuk opraw oświetleniowych LED PANEL do wbudowania, przeznaczonych do sufitów podwieszanych modułowych 60x30 cm, o parametrach równoważnych/nie gorszych niż:
- skuteczność świetlna oprawy min 134 lm/W,
- moc przyjęta w audycie: 27 W,
- stopień szczelności IP20,
- stopień ochrony przed uderzeniem IK04,
- współczynnik oddawania barw >80,
- trwałość źródeł LED: 60000 h, L80/B10,
- deklaracja zgodności CE.
4) Korytarze: 16 sztuk opraw oświetleniowych LED PANEL sufitowych 60x30 cm, o parametrach równoważnych/nie gorszych niż:
- skuteczność świetlna oprawy min 125 lm/W,
- moc przyjęta w audycie: 27 W,
- stopień szczelności IP65,
- stopień ochrony przed uderzeniem IK10,
- współczynnik oddawania barw >80,
- trwałość źródeł LED: 60000 h, L80/B10,
- deklaracja zgodności CE.
5) Korytarze: 2 sztuki opraw oświetleniowych LED PANEL do wbudowania, przeznaczonych do sufitów podwieszanych 120x30 cm, o parametrach równoważnych/nie gorszych niż:
- skuteczność świetlna oprawy min. 97 lm/W,
- moc przyjęta w audycie: 40 W,
- stopień szczelności IP 20,
- stopień ochrony przed uderzeniem IK04,
- współczynnik oddawania barw >80,
- trwałość źródeł LED: 60000 h, L80/B10,
- deklaracja zgodności CE.
6) Pomieszczenia socjalne, gospodarcze, warsztatowe: 107 sztuk opraw LED mocowanych do sufitu lub na linkach nośnych, liniowe 120, o parametrach równoważnych/nie gorszych niż:
- skuteczność świetlna oprawy: 145 lm/W lub powyżej
- moc przyjęta w audycie 53 W,
- pyłoszczelne stopień szczelności min. IP65,
- trwale zamknięta komora optyki zapobiegająca możliwości ingerencji do modułów i zasilacza,
- listwa zaciskowa w wydzielonej komorze,
- moduły LED zamontowane na podłożu metalowym (odprowadzanie ciepła),
- klosz mleczny zabezpieczający przed zjawiskiem olśnienia,
- stopień ochrony przed uderzeniem IK10,
- wskaźnik oddawania barw Ra>80,
- trwałość źródeł LED: min. 60000 h przy współczynniku L80/B10,
- deklaracja zgodności CE.
7) Pomieszczenia gospodarcze: 20 źródeł światła LED E27 o parametrach równoważnych/nie gorszych niż:
- strumień świetlny min 1000 lm,
- moc przyjęta w audycie: 12 W,
- współczynnik oddawania barw >80,
- trwałość: 25000 h,
- deklaracja zgodności CE.
8) Klatka schodowa: 2 oprawy LED o parametrach równoważnych/nie gorszych niż:
- strumień świetlny min. 1800 lm
- moc przyjęta w audycie: 18 W,
- stopień szczelności IP54,
- stopień ochrony przed uderzeniem IK10,
- współczynnik oddawania barw >80,
- trwałość źródeł LED: 50000 h, L80/B10,
- deklaracja zgodności CE.
Zmodernizowane oświetlenie wewnątrz budynku powinno być tak dobrane, aby sumaryczne zużycie energii elektrycznej na oświetlenie było na poziomie nie większym niż zakładane w audycie efektywności energetycznej w zakresie oświetlenia (audyt w załączniku).
W pomieszczeniach na parterze i na piętrze oprawy montowane na suficie podwieszanym lub bezpośrednio na suficie a w pomieszczeniach warsztatowych na linkach nośnych.
Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z dostawą nowych opraw, koszty demontażu istniejących opraw oraz ich utylizacji, koszty montażu opraw LED, koszty podłączenia do instalacji elektrycznej oraz koszty serwisowania opraw oświetleniowych w okresie gwarancji.

CPV: 31500000-1, 51100000-3

Dokument nr: 2021-11079-58420

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-02
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub listownie w siedzibie Zamawiającego: Ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice lub przesłać skan podpisanej oferty na adres e-mail: mwperfect@klejonka.pl w terminie do dnia 2 sierpnia 2021r.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
starachowicki
Gmina
Starachowice
Miejscowość
Starachowice
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-08-09
Koniec realizacji
2021-09-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
DOSTAWA i montaż opraw oświetleniowych
Termin wykonania modernizacji oświetlenia: do 30 września 2021r.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności dotyczące:
1) terminu wykonania umowy,
2) sposobu spełnienia świadczenia (np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego
ulepszenia, usprawnienia jego realizacji),
3) uwarunkowań techniczno - organizacyjnych lub formalno - prawnych wykonania
umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zapytaniem ofertowym, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta (wzór oświadczeń Oferenta znajduje się w załączniku).
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoby wykonujące prace montażowe powinny posiadać odpowiednie uprawnienia (o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania).
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie przedmiotu zamówienia oraz oświadczyć, że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne ani upadłościowe. Weryfikacja nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przez Oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania ofert.
Zamawiający umożliwi zainteresowanym oferentom dokonanie oględzin miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia. Termin przeprowadzenia oględzin należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.
Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie czynności towarzyszące wykonaniu prac związanych z modernizacją oświetlenia i koszty z nimi związane, nie wyłączając ryzyka ujawnienia się konieczności wykonania robót wcześniej nieprzewidzianych. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę fakt, że prace związane z wymianą oświetlenia będą wykonywane w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym (przetwórstwo drewna) i nie mogą one zakłócać procesu produkcji odbywającemu się na terenie firmy.
Wadium:
Wadium - w formie pieniężnej wynosi 4000 złotych.
Wadium należy wpłacić na konto bankowe Zamawiającego nr: 34 1240 2281 1111 0000 3186 8341 najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.
Zwrot kwoty wadium Oferentom, którzy nie zostali wybrani do realizacji zamówienia nastąpi w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do podpisania umowy z Zamawiającym w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o wyborze.
Kwota wadium Oferenta wybranego do realizacji zamówienia zostanie zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§13 wzoru umowy).
Oferent powinien zapoznać się ze wzorem umowy załączonym do ogłoszenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta powinna zawierać:
- pełną nazwę Oferenta, adres, numer telefonu, nr NIP, KRS (lub wyciąg z CEiDG);
- datę sporządzenia oferty;
- termin realizacji zamówienia;
- datę ważności oferty;
- cenę netto wyrażoną w złotych;
- okres gwarancji;
- szczegółowe informacje dotyczące parametrów zastosowanych opraw oświetleniowych (np. karty katalogowe), deklaracje zgodności;
- kosztorys ofertowy;
- potwierdzenie dokonania przelewu -wpłaty wadium;
- oświadczenia Oferenta według załączonego wzoru.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Oferent powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w realizacji działań będących przedmiotem zamówienia. Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Oferent powinien posiadać potencjał techniczny umożliwiający realizację działań będących przedmiotem zamówienia. Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Oferenta.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-23
Data ostatniej zmiany
2021-07-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena: waga 70% (max 70 pkt).
Liczba punktów w kryterium cena liczona będzie według następującego wzoru:
Pcx = (Cmin / Cx) x 70 gdzie:
Pcx - liczba punktów uzyskana przez Oferenta,
Cmin -najniższa zaproponowana cena wśród wszystkich złożonych ofert,
Cx - cena zaproponowana przez Oferenta.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji: waga 30% (max 30 pkt).
Liczba punktów w kryterium okres gwarancji:
0 pkt - gwarancja do 35 miesięcy włącznie;
1 pkt - gwarancja do 36 miesięcy włącznie;
za każdy następny miesiąc gwarancji Oferent otrzymuje 1 pkt.
Ocenę 30 pkt otrzymuje Oferent za okres gwarancji 65 miesięcy

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Marek Woźniak
tel.: 412747850
e-mail: mwperfect@klejonka.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.