Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont schodów

Przedmiot:

Remont schodów

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Damrota 25
40-022 Katowice
powiat: Katowice
kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont schodów w 2 jednostkach IAS Katowice
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie schodów do budynku Urzędu Skarbowego w Rybniku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty
Załącznik nr 2/1 do SWZ - Przedmiar robót dla części 1
Załącznik nr 3/1 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla części 1
Załącznik nr 4/1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części 1
Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie schodów i pochylni dla niepełnosprawnych dla budynku Urzędu Skarbowego w Chorzowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty
Załącznik nr 2/2 do SWZ - Przedmiar robót dla części 2
Załącznik nr 3/2 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla części 2
Załącznik nr 4/2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części 2
Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy

CPV: 45111300-1

Dokument nr: 2021/BZP 00125707, 2401-ILZ.260.58.2021, ZKP-14/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.slaskie.kas.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: - miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl,
- ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal - adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: ky4c7id171
- poczty elektronicznej: a-zp2.ias.katowice@mf.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP posiada dostęp do formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu ww. środków komunikacji elektronicznej.
3. W niniejszym postępowaniu Wykonawca składa dokumenty, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Forma elektroniczna oznacza dokument złożony w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w ,,Regulaminie korzystania z systemu miniPortal" oraz ,,Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)".
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przejmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów musi być zgodny z wymaganiami określonymi w:
- rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. ,,w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub konkursie" (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
8. Sposób składania poszczególnych dokumentów określają zapisy SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna w związku z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego została opublikowania na stronie Zamawiającego www.slaskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Profil nabywcy. Link: http://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-katowicach/ogloszenia/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO zawarte jest w pkt X Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na Platformie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu http://miniportalu.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.