Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
81z dziś
4604z ostatnich 7 dni
17700z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CELE...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CELE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Szlichtyngowa
Rynek 1
67-407 Szlichtyngowa
powiat: wschowski
65 549 23 27, faks 65 549 23 41
umig@szlichtyngowa.pl
https://szlichtyngowa.ezamawiajacy.pl/pn/szlichtyngowa/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: lubuskie
Miasto: Szlichtyngowa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 65 549 23 27, faks 6
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CELE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM I SALĄ WIELOFUNKCYJNĄ W DRYŻYNIE
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i salą wielofunkcyjną w Dryżynie", na dz. ewid. nr 117, obręb Dryżyna, zagospodarowanie terenu oraz budowa infrastruktury technicznej. Zakres prac:
1) zagospodarowanie terenu: roboty rozbiórkowe ogrodzenia, humusowanie, wykonanie chodników, tarasu, drogi i parkingu, ogrodzenie zbiornika wodnego, ogrodzenie terenu, zieleń, altana śmietnikowa, plac zabaw - ogrodzenie, powierzchnie bezpieczne, wyposażenie placu.
2) architektura i konstrukcja: rozbiórka części istniejącego budynku gospodarczego, roboty ziemne, wykonanie fundamentów, ścian zewnętrznych, dachu, ścian wewnętrznych, podłóg, posadzek, sufitów, kominów wentylacyjnych, stolarki okiennej i drzwiowej, elewacji, wyposażenie budynku;
3) instalacje sanitarne: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne, instalacja wewnętrzna wodno - kanalizacyjna, wyposażenie kuchni i łazienki, klimatyzacja, wentylacja, instalacja c.o.
4) branża elektryczna: zasilanie główne, rozdzielnia, instalacja fotowoltaiczna, instalacja odgromowa
i uziemiająca, instalacja wewnętrzna i zewnętrzna, oświetlenie awaryjne budynku.
5) obsługa geodezyjna, w tym wytyczenie obiektu budowlanego, inwentaryzacja powykonawcza;
6) protokoły badań i sprawdzeń: przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, wentylacji, instalacji wod - kan, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
7) Wyposażenie pomieszczenia kuchni i łazienki.

CPV: 45000000-7, 37535200-9, 45100000-8, 45111290-7, 45200000-9, 45260000-7, 45261215-4, 45310000-3, 45312310-3, 45320000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00125352, RIPP.271.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://szlichtyngowa.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego zamawiający będzie komunikował się
z wykonawcami jest platforma (Marketplanet): https://szlichtyngowa.ezamawiajacy.pl. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się nr sprawy RIPP.271.2.2021. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje warunki korzystania z w/w platformy i obowiązujących Regulaminów dostępnych na stronie https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w instrukcji dla wykonawcy dostępnej na platformie. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych jak również sposób ich sporządzenia określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2020 poz. 2452 ze zm.). Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Pzp. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://szlichtyngowa.ezamawiajacy.pl. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, wnioski, informacje, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://szlichtyngowa.ezamawiajacy.pl.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://.szlichtyngowa.ezamawiający.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Szlichtyngowa, Ul. Rynek 1; 67-407 Szlichtyngowa, kontakt: tel. 65 549 23 27, e-mail: umig@szlichtyngowa.pl. Z IOD można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail iodo@szlichtyngowa.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://szlichtyngowa.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 09:00
Miejsce składania ofert: przy użyciu platformy https://szlichtyngowa.ezamawiający.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

Wymagania:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 21000 zł.
. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836
i 1572).
W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu) w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml). Wadium musi zostać przesłane do Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium może być przesłane wraz z ofertą (skompresowane do jednego pliku).
Uwaga: Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Treść gwarancji powinna zawierać stosowne zapisy dla skuteczności prawidłowego zabezpieczenia oferty uwzględniając postać dokumentu elektronicznego i fakt istnienia wielu oryginałów takiej postaci, w tym zapisy dotyczące warunków wygaśnięcia i zwrotu (zwolnienia) gwarancji w postaci dokumentu elektronicznego.
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym we Wschowie o/Szlichtyngowa, nr rachunku 32 8669 0001 0060 6260 2000 0015 z dopiskiem na przelewie: "Wadium - nr sprawy: RIPP.271.2.2021
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RIPP.271.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i salą wielofunkcyjną w Dryżynie", na dz. ewid. nr 117, obręb Dryżyna, zagospodarowanie terenu oraz budowa infrastruktury technicznej. Zakres prac:
1) zagospodarowanie terenu: roboty rozbiórkowe ogrodzenia, humusowanie, wykonanie chodników, tarasu, drogi i parkingu, ogrodzenie zbiornika wodnego, ogrodzenie terenu, zieleń, altana śmietnikowa, plac zabaw - ogrodzenie, powierzchnie bezpieczne, wyposażenie placu.
2) architektura i konstrukcja: rozbiórka części istniejącego budynku gospodarczego, roboty ziemne, wykonanie fundamentów, ścian zewnętrznych, dachu, ścian wewnętrznych, podłóg, posadzek, sufitów, kominów wentylacyjnych, stolarki okiennej i drzwiowej, elewacji, wyposażenie budynku;
3) instalacje sanitarne: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne, instalacja wewnętrzna wodno - kanalizacyjna, wyposażenie kuchni i łazienki, klimatyzacja, wentylacja, instalacja c.o.
4) branża elektryczna: zasilanie główne, rozdzielnia, instalacja fotowoltaiczna, instalacja odgromowa
i uziemiająca, instalacja wewnętrzna i zewnętrzna, oświetlenie awaryjne budynku.
5) obsługa geodezyjna, w tym wytyczenie obiektu budowlanego, inwentaryzacja powykonawcza;
6) protokoły badań i sprawdzeń: przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, wentylacji, instalacji wod - kan, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
7) Wyposażenie pomieszczenia kuchni i łazienki.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą wartością
punktową .
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczących: 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł. 2) zdolności technicznej lub zawodowej - warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który: a) wykaże się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. co najmniej najmniej 3 zamówień polegających na remoncie, budowie lub przebudowie obiektów kubaturowych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł każda. Aby spełnić ten wymóg, prace, na które Oferent powołuje się, muszą być ukończone w całości, b) wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia i kwalifikacje w celu wykonania zamówienia tj.: kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, kierownik robót w specjalności elektrycznej - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, kierownik robót w specjalności instalacyjnej - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instancyjnej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem do SWZ).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich miejsca wykonania, rodzaju wykonanych robót, daty zakończenia robót i zlecających, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem do SWZ).
2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego, numeru uprawnień (zgodnie z załącznikiem do SWZ).
3. opłaconą polisę - a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (Z polisy lub załączonych wraz z nią do oferty dokumentów musi wynikać, iż została ona opłacona zgodnie z warunkami płatności jakie zostały zawarte w treści polisy i musi być aktualna na dzień składania ofert).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą środków dowodowych potwierdzających spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik do SWZ; 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ). 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ); 4. Kosztorys ofertowy; 5. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; 6. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeżeli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty); 7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 21000 zł.
. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836
i 1572).
W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu) w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml). Wadium musi zostać przesłane do Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium może być przesłane wraz z ofertą (skompresowane do jednego pliku).
Uwaga: Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Treść gwarancji powinna zawierać stosowne zapisy dla skuteczności prawidłowego zabezpieczenia oferty uwzględniając postać dokumentu elektronicznego i fakt istnienia wielu oryginałów takiej postaci, w tym zapisy dotyczące warunków wygaśnięcia i zwrotu (zwolnienia) gwarancji w postaci dokumentu elektronicznego.
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym we Wschowie o/Szlichtyngowa, nr rachunku 32 8669 0001 0060 6260 2000 0015 z dopiskiem na przelewie: "Wadium - nr sprawy: RIPP.271.2.2021.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa każdy z wykonawców. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. o niepodleganiu wykluczeniu/spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający określił wszystkie zmiany w § 14 Istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą wartością
punktową .
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.