Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA RYPIN
ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin
powiat: rypiński
(054) 280 97 00, 54 280 97 03, 54 280 97 04
rolnictwo@rypin.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Rypin
Wadium: ---
Nr telefonu: (054) 280 97 00, 54
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: ,,Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Rypin" zgodnie z opisem zawartym w Szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: RRW.ZO.3.2021

Składanie ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rypin, Ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin,
pokój nr 18 w nieprzekraczalnym terminie do 02 sierpnia 2021 roku do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin wykonania zamówienia: do 15 października 2021 roku.

Wymagania:
3. Tryb udzjelenia zamówienia:
Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w związku z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy.
Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
www.bip.rypin.pl.
5. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu każdy z
wykonawców zobowiązany jest złożyć, następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wypełniony Formularz ofertowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego,
b) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiący
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
c) załącznik nr 5 - oświadczenie RODO.
Przed podpisaniem umowy wykonawca winien przedstawić zamawiającemu oryginał lub
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię (nie starsze niż 3 miesiące):
a) zaświadczenia o niezaleganiu wobec właściwego Urzędu Skarbowego w opłacaniu
podatków i opłat,
b) zaświadczenie o niezaleganiu wobec właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z opłacaniem opłat
oraz składek na ubezpieczenie,
c) opłaconą polisę w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena brutto.
10. Sposób przygotowania oferty:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, napisana pismem maszynowym, komputerowym
albo ręcznym w sposób czytelny.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na demontaż, transport i
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rypin". Nie otwierać przed
02 sierpnia 2021 roku, godz. 12:00."
11. Termin związania z oferta: 30 dni

Kontakt:
2. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
- w sprawach proceduralnych: Katarzyna Jarzębowska, tel./fax. 54 280 97 03, e-mail:
przetargi@rypin.pl,
- w sprawach merytorycznych: Małgorzata Albrecht tel./fax. 54 280 97 04, e-mail:
rolnictwo@rypin.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.