Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie
Popowo Parcele, ul. Nadbużańska 41
07-203 Somianka
powiat: wyszkowski
Telefon: 89 762 77 77
os_kikity@sw.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Somianka
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 89 762 77 7
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego wymaganego do rozbudowy hangaru oraz
zmiany sposobu jego użytkowania na cele szkoleniowo rekreacyjne w Oddziale Zamiejscowym w
Kikitach OSSW w Popowie.
prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
II. Nazwa zadania:
Usługa wykonania dokumentacji projektu budowlanego wymaganego do rozbudowy
hangaru oraz zmiany sposobu jego użytkowania na cele szkoleniowo rekreacyjne w Oddziale
Zamiejscowym w Kikitach OSSW w Popowie.
IV. Finansowanie przedmiotu zamówienia:
1. Usługa będzie finansowana z budżetu państwa w roku 2021.
V. Opis przedmiotu zamówienia
Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie obmiarów z natury
2. Przedstawienie zamawiającemu co najmniej 3 koncepcji rozbudowy i zagospodarowania terenu
oraz zastosowanych technologii
3. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
4. Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich szczegółowych
5. Opis realizacji zadania
6. Wykonanie kosztorysów uproszczonych
7. Sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robót
8. Uzyskanie pozwolenia na budowę
9. Uzyskanie niezbędnych zgód, pozwoleń itp. niezbędnych do realizacji inwestycji
Ponadto wykonawca wykona:
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego - w 4 egz.
Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie oraz opis realizacji zadania - w 4 egz.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - w 4 egz.
Dodatkowo komplet dokumentacji należy dostarczyć w formie elektronicznej w formacie
*.doc, kosztorysy i przedmiary w formacie *.ath /lub innym możliwym do edycji
programie Norma/.
W cenie dokumentacji Wykonawca winien przewidzieć koszty wykonania innych, powyżej nie
wymienionych opracowań, analiz, map itp. jeżeli z obowiązujących przepisów, wymagań
odpowiednich organów, dostawców mediów oraz zasad sztuki inżynierskiej i dobrej praktyki wynika
taka konieczność.

Dokument nr: OSP/OZ.Dkw.2233.7.2021.TS

Składanie ofert:
VIII. Składanie ofert
Ofertę sporządzoną w oparciu o dołączone do niniejszego zaproszenia załączniki należy
dostarczyć do siedziby Zamawiającego - Oddział Zamiejscowy w Kikitach (sekretariatu) w terminie
do dnia 11.08.2021 roku do godz. 10;30. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie
elektronicznej na adres: os_kikity@sw.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji usługi: Oddział Zamiejscowy w Kikitach OSSW w Popowie
Kikity 33 11-311 Kolno
VII. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
- termin realizacji zamówienia w zakresie przedstawienia 3 koncepcji rozbudowy i zagospodarowania
terenu - do 3 tygodni od podpisania umowy
- termin realizacji kompletnego zamówienia: do dnia 10 grudnia 2021 roku
- miejsce realizacji zamówienia: Oddział Zamiejscowy w Kikitach, Kikity 33,11-311 Kolno,

Wymagania:
III. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie:
- w trybie konkurencyjnym zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z
dnia 04 kwietnia 2019r.( Dz.U. z 2019 r. poz. 869)
- z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. - art.2, ust.l, pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. póz. 2019 ze zm.)
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
Wymagane jest, aby Wykonawca załączył do umowy kserokopie swoich uprawnień budowlanych
potwierdzone za zgodność z oryginałem.
X. Obliczanie ceny
Cena oferty ma uwzględniać wszystkie zobowiązania oraz koszty i składniki (cena ryczałtowa) musi
być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT -jeżeli występuje -
do dwóch miejsc po przecinku.
W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Oferta z najniższą ceną
otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru
podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium Cena oferty.

Kontakt:
Godziny urzędowania: 7:30-15:30
IX. Ze strony Zamawiającego do kontaktu wyznaczono:
- sierż. Tomasz Stodolnik - instruktor Działu Kwatermistrzowskiego
nr tel. (89) 76178 11
tomasz.stodolnik@sw.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.