Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
202z dziś
4725z ostatnich 7 dni
17820z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dolice
Ogrodowa 16
73-115 Dolice
powiat: stargardzki
915640129, faks 915640237
sekretariat@dolice.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Dolice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 915640129, faks 9156
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi gminnej 540010Z Moskorzyn - Żalęcino - granica gminy
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
a) branża drogowa:
Przebudowie podlega droga gminna nr 540010Z na odcinku od m. Moskorzyn przez m. Żalęcino do granicy gminy Dolice. Przebudowie podlega odcinek drogi o łącznej długości 4984,17 m z czego na odcinek pozamiejski przypada droga długości 3833,17 m a na odcinek miejski w m. Żalęcino droga długości 1151,0 m. Drogę zakwalifikowano do klasy drogi dojazdowej ,,D". Projekt obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni bitumicznej z poszerzeniem na odcinku miejskim do 5,5 m oraz poszerzeń na łukach do 6,5-6,7 m, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji, budowę zjazdów zbiorczych do firm i do lasu oraz na pola a także przebudowę trzech skrzyżowań w ramach pasów drogowych. W m. Żalęcino zostanie przebudowany układ istniejących chodników i wybudowany nowy odcinek tak aby w całej miejscowości był ciąg pieszy. Organizacja ruchu oznakowanie pionowe i poziome.
b) branża telekomunikacyjna:
- budowa ciągu kanału technologicznego KTu - 4553,0 m,
- budowa ciągu kanału technologicznego KTp - 433,0 m,
- budowa studni kablowych SKR-1 - 53 szt,
- budowa studni kablowych SKR-2 - 3 szt,
- montaż dodatkowego zabezpieczenia wewnętrznego studni kablowych - 56 szt.
c) branża elektryczna oświetlenie drogowe:
- Kabel energetyczny 0,6/1kV YAKY 4x25mm2 - 1499m,
- Przewód energetyczny 750V YDY 3x2,5mm2 - 487m,
- Rura ochronna typu DVK 75 - 72m,
- Rura ochronna typu SRS 75 - 162m,
- Słup oświetleniowy aluminiowy anodowany. h1 = 5m nad gruntem, posadowienie na fundamencie (wg zalecenia producenta), 1 okienko rewizyjne, Wyposażenie słupa: złącze izolowane (złącze bezpiecznikowe z wkładką BiWts 6A, złącze ochronno-neutralne, złącze fazowe-2szt.), - 4szt,
- Oprawa oświetlenia zewnętrznego LED, 5900lm, BARWA 5000K, 45W - 4 szt,
- Słup oświetleniowy aluminiowy anodowany. h1 = 9m nad gruntem z wysięgnikiem 2,5 m, posadowienie na fundamencie (wg zalecenia producenta), 1 okienko rewizyjne, wyposażenie słupa: złącze izolowane (złącze bezpiecznikowe z wkładką BiWts 6A, złącze ochronno-neutralne, złącze fazowe-2szt.), - 37 szt,
- Oprawa oświetlenia zewnętrznego LED, 9350lm, BARWA 3500K, 60W - 37 szt,
- Bednarka FeZn 25x4mm - 1499m,
- Uziom pionowy szpilkowy, l=6m - 1 szt,
- Szafka oświetleniowa ,,SO-TL" wyposażona wg rys. E-2- 1 kpl. - 1 szt.

CPV: 45233120-6, 45231000-5

Dokument nr: 2021/BZP 00125584, ZP.271.05.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.dolice.pl/zamowienie/przebudowa-drogi-gminnej-540010z-moskorzyn-zalecino-granica-gminy
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
ESP: Urząd Gminy Dolice, 73-115 Dolice, Ul. Ogrodowa, adres skrzynki ePUAP: /a39h2stu3r/SkrytkaESP ,
- poczty elektronicznej sekretariat@dolice.pl , ckopacki@dolice.pl
Natomiast złożenie oferty jest możliwe wyłącznie poprzez ePUAP przy użyciu systemu miniPortal.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Instrukcje dotyczące korzystania z systemu miniPortal - ePUAP, dostępna jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje, natomiast Regulamin
korzystania z systemu miniPortal dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. Natomiast, maksymalny rozmiar wiadomości wysyłanych / odbieranych przez zamawiającego poprzez e-mail wynosi: 50 MB.
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5) Zamawiający przekazuje link adres do postępowania wszczętego na platformie miniPortal oraz ID postępowania jako załącznik nr 8 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
2. Wymagania techniczne
1) W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji ,,Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
2) System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
Mozilla Firefox od wersji 15 Google Chrome od wersji 20 Microsoft Edge
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny w zakresie RODO określa rozdział XXXII SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ewentualne ograniczenia stosowania RODO zostały określone w rozdziale XXXII SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 360 dni

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 09.08.2021 godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Pyrzycko-Stargardzkim Banku Spółdzielczym oddział Dolice, nr 73 9387 1026 2607 2036 2000 0040. W celu możliwości ustalenia przez Zamawiającego, którego przetargu wadium dotyczy na dowodzie przelewu należy podać pełną nazwę przetargu lub sygnaturę niniejszego postępowania ZP-271.05.2021.;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.05.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
a) branża drogowa:
Przebudowie podlega droga gminna nr 540010Z na odcinku od m. Moskorzyn przez m. Żalęcino do granicy gminy Dolice. Przebudowie podlega odcinek drogi o łącznej długości 4984,17 m z czego na odcinek pozamiejski przypada droga długości 3833,17 m a na odcinek miejski w m. Żalęcino droga długości 1151,0 m. Drogę zakwalifikowano do klasy drogi dojazdowej ,,D". Projekt obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni bitumicznej z poszerzeniem na odcinku miejskim do 5,5 m oraz poszerzeń na łukach do 6,5-6,7 m, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji, budowę zjazdów zbiorczych do firm i do lasu oraz na pola a także przebudowę trzech skrzyżowań w ramach pasów drogowych. W m. Żalęcino zostanie przebudowany układ istniejących chodników i wybudowany nowy odcinek tak aby w całej miejscowości był ciąg pieszy. Organizacja ruchu oznakowanie pionowe i poziome.
b) branża telekomunikacyjna:
- budowa ciągu kanału technologicznego KTu - 4553,0 m,
- budowa ciągu kanału technologicznego KTp - 433,0 m,
- budowa studni kablowych SKR-1 - 53 szt,
- budowa studni kablowych SKR-2 - 3 szt,
- montaż dodatkowego zabezpieczenia wewnętrznego studni kablowych - 56 szt.
c) branża elektryczna oświetlenie drogowe:
- Kabel energetyczny 0,6/1kV YAKY 4x25mm2 - 1499m,
- Przewód energetyczny 750V YDY 3x2,5mm2 - 487m,
- Rura ochronna typu DVK 75 - 72m,
- Rura ochronna typu SRS 75 - 162m,
- Słup oświetleniowy aluminiowy anodowany. h1 = 5m nad gruntem, posadowienie na fundamencie (wg zalecenia producenta), 1 okienko rewizyjne, Wyposażenie słupa: złącze izolowane (złącze bezpiecznikowe z wkładką BiWts 6A, złącze ochronno-neutralne, złącze fazowe-2szt.), - 4szt,
- Oprawa oświetlenia zewnętrznego LED, 5900lm, BARWA 5000K, 45W - 4 szt,
- Słup oświetleniowy aluminiowy anodowany. h1 = 9m nad gruntem z wysięgnikiem 2,5 m, posadowienie na fundamencie (wg zalecenia producenta), 1 okienko rewizyjne, wyposażenie słupa: złącze izolowane (złącze bezpiecznikowe z wkładką BiWts 6A, złącze ochronno-neutralne, złącze fazowe-2szt.), - 37 szt,
- Oprawa oświetlenia zewnętrznego LED, 9350lm, BARWA 3500K, 60W - 37 szt,
- Bednarka FeZn 25x4mm - 1499m,
- Uziom pionowy szpilkowy, l=6m - 1 szt,
- Szafka oświetleniowa ,,SO-TL" wyposażona wg rys. E-2- 1 kpl. - 1 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 360 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana Wykonawcom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie sumowana, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1)zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli wykaże, że
a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Kierownik budowy: Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, Wymagane doświadczenie zawodowe: nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych,

W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. Doświadczenie zawodowe
będzie liczone od daty otrzymania uprawnień.
Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)
b) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum:
dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto każda, polegające na wykonaniu remontu, budowy lub przebudowy drogi o nawierzchni bitumicznej. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne odpowiednie dokumenty.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, - wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie będzie mieć § 4 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2415 . W oparciu o powyższe, zamawiający wymaga, aby zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia - złożył dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 09.08.2021 godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Pyrzycko-Stargardzkim Banku Spółdzielczym oddział Dolice, nr 73 9387 1026 2607 2036 2000 0040. W celu możliwości ustalenia przez Zamawiającego, którego przetargu wadium dotyczy na dowodzie przelewu należy podać pełną nazwę przetargu lub sygnaturę niniejszego postępowania ZP-271.05.2021.;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców osobno.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy na podstawie art. 455 Pzp oraz w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających na zmianie:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy;
2) wynagrodzenia;
3) sposobu spełnienia świadczenia;
4) osób.
2. Zmiana terminu:
1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu;
2) wystąpi potrzeba uzyskania zezwoleń w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;
3) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych itp. i będzie to miało wpływ na
harmonogram realizacji robót podstawowych;
4) w toku wykonywania umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru;
5) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę;
6) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj,: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy.
3. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w następujących przypadkach:
1) w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, wprowadzeniem robót zamiennych lub wystąpi konieczność wykonania robót naprawczych w związku z odkryciem wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu składników cenotwórczych wynikających ze szczegółowej kalkulacji ceny ofertowej przedłożonej przez Wykonawcę Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy. W przypadku braku w kalkulacji ceny ofertowej składników cenotwórczych do sporządzenia kosztorysu Wykonawca przyjmie brakujące ceny z dostępnych publikacji na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego) stawki R, Kp, Z, KZ według kalkulacji ofertowej.
- brakujące w kalkulacji ofertowej ceny jednostkowe sprzętu i materiałów będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,
- nakłady rzeczowe - w oparciu o KNR,
2) ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT -na roboty budowlane;
4. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą):
1) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdy:
- zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
- zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
- zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana Wykonawcom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie sumowana, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.