Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odnowienie i zagospodarowanie stawu

Przedmiot:

Odnowienie i zagospodarowanie stawu

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Górka
ul. Rynek 33
63-910 Miejska Górka
powiat: rawicki
tel. 65 5474507 fax 65 5474421
https://miejska-gorka.ezamawiajacy.pl/pn/miejska-gorka/demand/notice/public/34793/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Miejska Górka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 65 5474507 fax
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Miejska Górka zaprasza do złożenia oferty na ,,Poprawę walorów krajobrazowych
poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu w Piaskach" w ramach zadania ,,Poprawa walorów
krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawów w Dłoni i Piaskach".
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zakres rzeczowy, stanowiący przedmiot postępowania, obejmuje robotę budowlaną polegającą na
odnowieniu, odtworzeniu i zagospodarowaniu stawu w Piaskach, gm. Miejska Górka, dz. ew. nr
223. Zakres rzeczowy w szczególności obejmuje:
- roboty ziemne, w tym:
- pompowanie wody,
- usunięcie z dna stawu porostów,
- wykonanie opasek z kiszek faszynowych,
- wydobycie urobku z dna stawu i jego wywóz,
- plantowanie skarp,
- obsianie skarp i terenu wokół stawu,
-zakup i montaż sprzętu wypoczynkowego - ławy drewniane.
Zamówienie współfinansowane jest w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów
grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wykonawca, przy realizacji robót budowlanych w ramach zaoferowanej ceny ofertowej,
zobowiązany będzie do:
- stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 215 z późn. zm.),
- prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami, warunkami,
opiniami itp., zatwierdzonymi projektami oraz obowiązującymi przepisami, w sposób nie
zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i
uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi,
- obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej - 3 egz. (do zdania Zamawiającemu), jak również zgłoszenie jej w ośrodku
geodezyjnym,
- ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych
w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia
powstałe z tej przyczyny (posiadanie aktualnej (ważnej) i opłaconej polisy ubezpieczeniowej w
okresie realizacji zamówienia),
- właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz placu budowy,
- organizacji i zagospodarowania placu budowy i zaplecza budowy oraz w razie potrzeby,
wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),
- ustanowienia koordynatora robót, który zobowiązany będzie do uczestnictwa w naradach
organizowanych przez Zamawiającego,
- zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonania
dokumentacji powykonawczej,
- zagospodarowania powstałych podczas prowadzenia robót odpadów; utylizację należy
przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 797 z późn. zm.), a jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej,
- utrzymania placu budowy,
- doprowadzenia po zakończeniu robót terenu budowy do stanu pierwotnego, demontażu obiektów
tymczasowych oraz uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót.
Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i
wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót, jak również ogólne wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót budowlanych określone w:
- projekcie budowlanym,
- zapytaniu ofertowym z załącznikami,
- kosztorysie ofertowym,
- obowiązujących normach.

CPV: 45244000-9, 45111200-0, 90913000-0

Dokument nr: WI.2710.2.2021.AP

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://miejska-gorka.ezamawiajacy.pl/pn/miejska-gorka/demand/notice/public/34793/details
4. Formularz ofertowy wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do podpisania oferty
oraz kosztorys ofertowy i wykaz robót budowlanych należy złożyć za pośrednictwem Platformy
Zakupowej eZamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem
https://miejska-gorka.ezamawiajacy.pl do dnia 09.08.2021 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do
dnia 15.10.2021 r.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia
publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł, która jest wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn.
zm.).
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia na podstawie zapytania ofertowego za pośrednictwem
platformy zakupowej, z dostępem nieograniczonym.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału
w postępowaniu:
a) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej 1
robotę budowlaną polegającą na czyszczeniu, odmuleniu, pogłębianiu stawów, zbiorników
wodnych, rezerwuarów o łącznej wartości minimum 20 000 zł brutto.
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie
dokumenty.
Wyżej wskazany okres 5 lat liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych
wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, w/w wykaz dotyczy robót, w których
wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania
o udzielenia zamówienia publicznego, a ich oferty zostaną odrzucone.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT, ICH WAGI ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA
PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM:
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
niniejszym zapytaniu ofertowym.
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się posługiwał następującymi
kryteriami:
CENA (C) - waga 60%
OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI (G) - waga 40%
Liczba punktów w kryterium Cena ( C ) obliczona będzie w następujący sposób:
cena oferty najtańszej
C = ------------------------------ x 60 pkt.
cena oferty badanej
Liczba punktów w kryterium Okres gwarancji i rękojmi (G) obliczona będzie w następujący
sposób:
okres gwarancji i rękojmi badanej oferty
G = -------------------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt.
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi w złożonych ofertach, jednak nie dłuższy
niż maksymalny ustalony przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi, tj. 60 m-cy
Zamawiający ustala okres gwarancji i rękojmi na: nie krótszy niż 36 miesięcy oraz nie dłuższy niż
60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Zatem Wykonawca powinien zaoferować okres gwarancji i rękojmi podając konkretną liczbę
miesięcy, w przedziale od 36 do 60 miesięcy. Liczbę tę należy podać w formularzu ofertowym.
Zamawiający odrzuci ofertę w sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie zaoferuje okres gwarancji i
rękojmi krótszy niż 36 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w ofercie okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający
przyjmie, iż Wykonawca zaoferował okres gwarancji i rękojmi 36-miesięczny.
W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji lub rękojmi dłuższego niż 60 miesięcy,
do oceny i porównania ofert zostanie przyjęty okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy, natomiast do
rozliczeń wynikających z umowy, zostanie przyjęty okres podany przez Wykonawcę w ofercie.
Obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocena całkowita poszczególnych ofert zostanie obliczona w oparciu o wzór:
O c = C + G
gdzie :
O c - ocena całkowita
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena"
G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi"
Oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium ,,okres gwarancji i rękojmi", tj.
uzyska największą liczbę punktów w ocenie całkowitej, zostanie uznana jako najkorzystniejsza.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych
ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty
otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z
najniższą ceną. Jeżeli nadal nie można dokonać wyboru oferty zamawiający wzywa wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
Do wyboru najkorzystniejszej oferty są dopuszczone wyłącznie oferty uznane za ważne
niepodlegające odrzuceniu.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Przed przystąpieniem do przygotowania oferty należy zapoznać się z dokumentacją projektową.
Dokumentacja techniczna jest udostępniona wykonawcom jako załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego.
2. Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wynagrodzenie Wykonawcy, zaoferowane
w ofercie Wykonawcy, winno obejmować wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
Ponadto do oferty Wykonawca powinien dołączyć dokument potwierdzający umocowanie do
podpisania oferty, np. aktualny odpis z KRS, CEIDG lub stosowne pełnomocnictwo.
3. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego)
sporządzony na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 4.
VI. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca składający ofertę akceptuje bez zastrzeżeń opis
przedmiotu zamówienia oraz warunki umowne zawarte w załączonym projekcie umowy,
stanowiący załącznik nr 6 zapytania ofertowego.
2. Zamawiający może wystąpić do oferentów o korektę oczywistych omyłek pisarskich lub
rachunkowych, o doprecyzowanie lub przedstawienie wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert, o uzupełnienie braków lub o dostarczenie dokumentów potwierdzających informacje zawarte
w złożonych oświadczeniach.
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli złożona oferta nie odpowiada wymaganiom i zapisom
zawartym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
VII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZEŚCIOWYCH LUB
WARIANTOWYCH
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Uwagi:
VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miejskiej Górki z siedzibą w
Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: adres e-mail - iod@miejska-gorka.pl, tel. 65
322 49 73;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu
związanym z postępowaniem pn. ,,Poprawę walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i
zagospodarowanie stawu w Piaskach" nr sprawy WI.2710.2.2021 prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania;
5) dane mogą być przekazywane poza teren UE;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmujący cały czas trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, i nie będą profilowane;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych
osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) -
wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.