Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Rozbudowa ulicy w systemie zaprojektuj i wybuduj"

Przedmiot:

,,Rozbudowa ulicy w systemie zaprojektuj i wybuduj"

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Piotrkowska 175
90-447 Łódź
powiat: Łódź
zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Rozbudowa Ul. Nad Dobrzynką na odcinku od DK-14 do Ul. Łaskowice w systemie zaprojektuj i wybuduj"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Ul. Nad Dobrzynką na odcinku od DK-14 do Ul. Łaskowice wraz z realizacją zaprojektowanej inwestycji.
1.1.Zakres inwestycji obejmuje:
- rozbudowę Ul. Nad Dobrzynką - droga klasy Z,
- rozbiórkę i budowę nowego obiektu inżynierskiego nad ciekiem wodnym zlokalizowanego w ciągu Ul. Nad Dobrzynka
- budowę ronda w ciągu Ul. Nad Dobrzynką zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rysunek koncepcyjny ronda stanowi załącznik nr 5 do niniejszego PFU,
- budową ronda na skrzyżowaniu Ul. Nad Dobrzynką z Ul. Łaskowice, rysunek koncepcyjny ronda stanowi załącznik nr 6 do niniejszego PFU,
- budowę kanału deszczowego łączącego projektowany układ drogowy z rzeką Ner,
- Budowę odwodnienia układu drogowego ( w oparciu o kanał deszczowy i rowy odwadniające),
- budowę oświetlenia,
- budowę kanału technologicznego,
- budowę Ciągu pieszo-rowerowego w Ul. Nad Dobrzynką,
- zagospodarowanie terenów zielonych,
- wykonanie stałej organizacji ruchu.

CPV: 45000000-7, 45111000-8, 45112710-5, 45112730-1, 45213310-9, 45233220-7, 45233221-4, 45233280-5, 45233290-8, 45233330-1

Dokument nr: 2021/BZP 00125643, ZIM-DZ.2620.44.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zim.lodz.bip-e.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu MiniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego podadresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamowienia@zim.uml.lodz.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. [Więcej informacji w Rozdziale I SWZ]
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.1) Administratorem danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich, siedziba, Łódź
ul.Piotrkowska 175, tel. 42 272 62 80, e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich. 2) W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej: zim.lodz.bip-e.pl.3) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z pełnieniem przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich obowiązków kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz Miasta Łodzi w związku z realizacją zadań powierzonych jednostce na podstawie zarządzenia Nr 570/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Inwestycji Miejskich realizacji zadań inwestycyjnych oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Łodzi jako inwestora zadań inwestycyjnych ze zm. w związku z § 3 statutu Zarządu Inwestycji Miejskich stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Inwestycji Miejskich(Dz.
Urz.Woj. Łódzkiego poz.1431 ze zm.), w tym między innymi niniejszego postępowania (...) Ciąg dalszy
w SWZ, rozdział IV ust. 19 pkt 4 i następne.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 11:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/65a8292c-7d92-4261-85ca- 1d7dc93c1401

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Wymagania:
1. Wymagania dotyczące wadium:
a) Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 129 000,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy prowadzącego postepowanie w GETIN Bank w Łodzi, nr konta: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
d) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
e) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami rozdziału VIII pkt. 1 SWZ oferty wykonawcy.
f) Dokument, o którym mowa w lit. e) musi być podpisany podpisem elektronicznym przez gwaranta/ poręczyciela
g) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 98 Pzp. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu ofertowym dane umożliwiające Zamawiającemu zwrot wadium:
o nr rachunku bankowego (w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu) lub
o adres email gwaranta / poręczyciela (w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia)

W przypadku braku wskazania powyższych informacji zwrot wadium wniesionego w pieniądzu nastąpi na rachunek z którego dokonano wpłaty wadium, a w przypadku gwarancji lub poręczenia na adres email uzyskany ze strony internetowej gwaranta lub poręczyciela.
h) Zamawiający zatrzyma wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust. 6 Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZIM-DZ.2620.44.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Nad Dobrzynką na odcinku od DK-14 do ul. Łaskowice wraz z realizacją zaprojektowanej inwestycji.
1.1.Zakres inwestycji obejmuje:
- rozbudowę ul. Nad Dobrzynką - droga klasy Z,
- rozbiórkę i budowę nowego obiektu inżynierskiego nad ciekiem wodnym zlokalizowanego w ciągu ul. Nad Dobrzynka
- budowę ronda w ciągu ul. Nad Dobrzynką zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rysunek koncepcyjny ronda stanowi załącznik nr 5 do niniejszego PFU,
- budową ronda na skrzyżowaniu ul. Nad Dobrzynką z ul. Łaskowice, rysunek koncepcyjny ronda stanowi załącznik nr 6 do niniejszego PFU,
- budowę kanału deszczowego łączącego projektowany układ drogowy z rzeką Ner,
- Budowę odwodnienia układu drogowego ( w oparciu o kanał deszczowy i rowy odwadniające),
- budowę oświetlenia,
- budowę kanału technologicznego,
- budowę Ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nad Dobrzynką,
- zagospodarowanie terenów zielonych,
- wykonanie stałej organizacji ruchu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45213310-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233330-1 - Fundamentowanie ulic

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług/robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości
nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone na
podstawie negocjacji z dotychczasowym wykonawcą, na warunkach określonych w umowie podstawowej. Przewidywane zamówienia obejmować będą: opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej teletechnicznej oraz zagospodarowania terenów zielonych.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają
wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 57 pkt. 1 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 57 pkt. 2 Pzp.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych
w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
3.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
3.4.1. posiadają wiedzę i doświadczenie tj.:
3.4.1.1.w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie jedną dokumentacje projektową, która obejmowała budowę lub przebudowę drogi publicznej klasy Z lub wyższej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejskim o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 150 000,00 zł,
3.4.1.2.w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę drogi publicznej klasy Z lub wyższej na terenie miejskim w ramach jednego kontraktu o łącznej wartości nie mniejszej niż 7 000 000 zł brutto.
3.4.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
3.4.2.1. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
3.4.2.2.jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
3.4.2.3.jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
3.4.2.4.jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych (minimalnie w telekomunikacji przewodowej)
3.4.2.5.jedną osobą posiadającą 2 letnie doświadczenie związane z projektowaniem zieleni przyulicznej
3.4.2.6.jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
3.4.2.7.jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
3.4.2.8.jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
3.4.2.9.jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych
[więcej informacji w Rozdziale III SWZ]
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu (wzór) - wg zał. nr 10 do SWZ, [Więcej informacji w Rozdziale IV SWZ]
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - wg zał. nr 11 do SWZ (wzór);
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie robót budowlanych zobowiązany jest podać jedynie te roboty budowlane w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
c) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - wg zał. nr 12 do SWZ (wzór);
d) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg zał. nr 13 do SWZ (wzór).
[Więcej informacji w Rozdziale IV SWZ]
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wymagania dotyczące wadium:
a) Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 129 000,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy prowadzącego postepowanie w GETIN Bank w Łodzi, nr konta: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
d) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
e) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami rozdziału VIII pkt. 1 SWZ oferty wykonawcy.
f) Dokument, o którym mowa w lit. e) musi być podpisany podpisem elektronicznym przez gwaranta/ poręczyciela
g) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 98 Pzp. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu ofertowym dane umożliwiające Zamawiającemu zwrot wadium:
o nr rachunku bankowego (w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu) lub
o adres email gwaranta / poręczyciela (w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia)

W przypadku braku wskazania powyższych informacji zwrot wadium wniesionego w pieniądzu nastąpi na rachunek z którego dokonano wpłaty wadium, a w przypadku gwarancji lub poręczenia na adres email uzyskany ze strony internetowej gwaranta lub poręczyciela.
h) Zamawiający zatrzyma wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust. 6 Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami
wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera
(pełnomocnika), o którym mowa w pkt. 1 w rozdziale V SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z
wykonawców wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg zał. nr 6 do
SWZ (wzór).
4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo
musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu wg zał. nr 6 do SWZ (wzór).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej)
składają wraz z ofertą oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wg zał. nr 7 do SWZ (wzór).
6. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający
może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - Wzór umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.