Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie przebudowy sieci wodociągowej i...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz doposażenia stacji uzdatniania wody

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA CZEMPIŃ
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25
64-020 Czempiń
powiat: kościański
j.michalska@ug.czempin.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487861
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Czempiń
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempiń w zakresie przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz doposażenia stacji uzdatniania wody.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Nowe Tarnowo oraz doposażenie w agregat prądotwórczy Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu budowlanego oraz robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej - należy zdemontować istniejącą sieć z rur azbestowo-cementowych i poddać je utylizacji oraz wykonać nową sieć wodociągową na działce o nr. ewid. 5, obręb Nowe Tarnowo od granicy między działkami 40 i 1, obręb Nowe Tarnowo o długości około 50 m w kierunku północo-wschodnim oraz na wykonaniu płyty fundamentowej oraz dostarczeniu i montażu agregatu prądotwórczego łącznie z niezbędnymi pracami w zakresie przebudowy instalacji elektrycznej. Roboty budowlane będą wykonane w budynku stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach, dz. o nr. ewid. 28/1. W ramach zamówienia należy również zdemontować istniejący agregat prądotwórczy i przenieść go we wskazane miejsce.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Piotrowo Pierwsze
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie projektu budowlanego oraz robót budowlanych polegających na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania należy zdemontować istniejące rury kanalizacyjne i poddać je utylizacji oraz ułożyć nową sieć kanalizacyjną. Projektem objęty jest odcinek na działce o nr. ewid. 35, obręb Piotrowo Pierwsze od granicy między działkami 31/15 i 31/16 obręb Piotrowo Pierwsze o długości około 50 m w kierunku północo-wschodnim do studzienki zlokalizowanej na działce o nr. ewidencyjnym 41, obręb Piotrowo Pierwsze.

CPV: 45000000-7, 31122000-7, 45111200-0, 45220000-5, 45231000-5, 45231300-8, 45232000-2, 45232100-3, 45232410-9, 45233220-7

Dokument nr: 2021/BZP 00125662, FZ.271.1.5.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/czempin
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/czempin
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z
dnia18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólniedostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale 10 pkt. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują
elektronicznie za pomocą platformazakupowa.pl (dalej jako ,,Platforma"), dostępną pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/czempin i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego"
dostępnego na stronie dotyczącej danego postepowania (nie dotyczy składania ofert).W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: j.michalska@ug.czempin.pl (nie dotyczy składania ofert). Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające
pracę na Platformie, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet, b) komputer klasy PC lub MAC, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, np. Google Chrome, FireFox lub Internet Explorer, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny
obsługujący format plików .pdf, f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/czempin dokumenty określone w przepisach ustawy Pzp. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego
Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem Platformy i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
,,Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do
konkretnego Wykonawcy. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcjeZa datę wpływu oświadczeń, ofert, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Platformy
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zawarta w Rozdziale 22 SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487861
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/czempin

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.