Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana podłóg

Przedmiot:

Wymiana podłóg

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 4 im. H.Sienkiewicza
ul. Nowowarszawska 20
17-200 Hajnówka
powiat: hajnowski
85 6832508
sp4hajnowka@wp.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Hajnówka
Wadium: ---
Nr telefonu: 85 6832508
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zadania pn.: ,,Wymiana podłóg w trzech salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej
nr 4 im. H. Sienkiewicza w Hajnówce"
Prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, które finansowane są
ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000
euro przez Szkołę Podstawową nr 4 im. H.Sienkiewicza w Hajnówce
Hajnówka, dnia 23.07.2021
Szkoła Podstawowa nr 4 im.
H. Sienkiewicza w Hajnówce
ul. Nowowarszawska 20
17-200 Hajnówka
2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż wykładzin PCV w trzech salach lekcyjnych- 150
m 2 w Szkole Podstawowej nr 4 im. H.Sienkiewicza w Hajnówce Ul. Nowowarszawska 20, 17-
200 Hajnówka.
2. Zamówienie obejmuje:
? zerwanie starych płytek PCV oraz listew przypodłogowych- ok. 150 m 2
? szlifowanie, szpachlowanie, naprawa ubytków, gruntowanie oraz wylanie masy
wyrównującej do 15 mm na wskazanych podłogach- ok. 150 m 2
? ponowne szlifowanie, gruntowanie podłoża
? docięcie i klejenie wykładziny z zakładem na ścianę do 15 cm, frezowanie i spawanie
wykładziny na łączeniach
? parametry wykładziny: jednokolorowa z nakrapianiem, PCV homogeniczna z
certyfikatem dla szkół spełniająca normy EN-ISO 10581
? posprzątanie po zakończeniu robót i utylizacja zerwanych, starych płytek PCV
3. Wszystkie wyroby powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany
wyrób nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty
bezpieczeństwa.
4. Sale można obejrzeć w terminie 26-29 lipca w godz.ch od 9:00 do 14:00.

Dokument nr: SP4.026.7.2021

Składanie ofert:
3. Termin i miejsce składania ofert: do 30 lipca 2021 roku. do godz. 15.00, Szkoła Podstawowa
nr 4 im. H.Sienkiewicza w Hajnówce sekretariat pok. 1, lub na adres email:
sp4hajnowka@wp.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 23 sierpnia 2021 roku

Wymagania:
5. Wskazany okres gwarancji- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady
wykonania przedmiotu umowy na okres 24 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag)
protokołu odbioru końcowego. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do
bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (forma
listu, e-maila lub fax-u) powiadomienia przez Zamawiającego.
6. Kryteria wyboru oferty: cena 100%
3
4. Zasady sporządzenia oferty:
Oferta powinna zostać sporządzona na Wzorze oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego oraz powinna przedstawiać oferowaną cenę netto, cenę brutto wykonania przedmiotu
zamówienia. W przypadku udzielenia zmówienia dodatkowego Wykonawca wyraża zgodę na
wyliczenia wynagrodzenia dodatkowego zgodnie z kalkulacją cenową przedstawioną w ofercie.
Zaproponowana cena w ofercie jest ceną ryczałtową na wykonanie całego zamówienia oraz obejmuje
wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, określonego przez Zamawiającego w Zapytaniu
ofertowym.
Wszystkie wydatki poniesione w skutek realizacji przedmiotu zapytania ofertowego leżą po stronie
Oferenta w tym zakup, dostawa i montaż wszystkich materiałów/urządzeń niezbędnych przy realizacji
przedmiotu zamówienia.
5. Wymagania w stosunku do wykonawcy:
1. Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia do wykonywania przedmiotu zamówienia
2. Dysponowanie osobą/osobami posiadającą(-cymi) odpowiednie kwalifikacje do realizacji
przedmiotu zamówienia
3. Wykonawca musi spełniać warunki zawarte w art.22.ust.1 i nie podleganiu wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
4. Wykaz dokumentów wymaganych do potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24.ust.1 i 2 oraz spełnienie warunków art. 22 ust.1 ustawy PZP
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust1. ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021, poz.
1129)
2) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art,24 ust.1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.
2021, poz. 1129)
7. Warunki płatności:
1. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawiona przez Wykonawcę po
protokolarnym odbiorze wykonanych robót (bez uwag).
2. Zapłata faktury Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w
terminie 21 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
3. Fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wystawić zgodnie z poniższą formułą:
Nabywca: Odbiorca:
Gmina Miejska Hajnówka Szkoła Podstawowa nr 4
ul. A.Zina 1 im. H.Sienkiewicza
4
17-200 Hajnówka ul. Nowowarszawska 20
NIP:603-00-06-341 17-200 Hajnówka
9. Inne wymagania:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień
dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych. W przypadku, gdy
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od
zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi przesłanka unieważnienia
postępowania.
2. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.