Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Giżycku
aleja 1 Maja 14
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487684
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WPI.7234.11.2021.MW Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn."Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku"
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn."Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku" - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 487684, WPI.7234.11.2021.MW

Otwarcie ofert: Otwarcia : 29-07-2021 10:10:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487684
Składania : 29-07-2021 10:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487684

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Zaproszenie
do składania oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 130 000,00 PLN do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1
Nazwa zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn.:
,,Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku"
Zamawiający:
Gmina Miejska Giżycko
al. 1 maja 14
11-500 Giżycko
1. Informacje wprowadzające
1.1 Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko, zaprasza do złożenia oferty cenowej
na zadanie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn.: ,,Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku" Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zadania kwotę poniżej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 130 000,00 PLN, zatem zamówienie jest realizowane
na podstawie Kodeksu Cywilnego.
1.2 Zamawiający zastrzega prawo do:
a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów określonych w Zaproszeniu lub uznania,
że postępowanie nie dało rezultatu,
b) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,
d) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
e) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
f) wyłącznej interpretacji zapisów Zaproszenia,
1.3 Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:
a) z którym zerwał umowę z jego winy,
b) któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,
c) który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego,
Zapisy pkt. 1.3. ppkt. a), b), c) dotyczą okresu trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.
1.4 Dane Zamawiającego:
a) konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko
b) nr konta bankowego: 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508
c) NIP: 845-19-51-457
d) adres do korespondencji: Urząd Miejski w Giżycku
al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko
2. Informacja Zamawiającego dotycząca danych osobowych.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Giżycka, Aleja 1 Maja 14,
11-500 Giżycko;
b) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Furmaniak,
e - mail: dpo@gizycko.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3. Kody CPV:
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
4. Opis przedmiotu zamówienia
1. Zadanie obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn.: ,,Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku"
2. Podstawowy zakres prac obejmuje budowę odcinków dróg 5KDD, 6KDD oraz przebudowę drogi 4KD w zakresie:
2.1. Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni,
2.2. Budowa nawierzchni jezdni,
2.3. Budowa chodników,
2.4. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem,
2.5. Budowa zjazdów do posesji,
2.6. Przebudowa kolizyjnej infrastruktury podziemnej,
2.7. Wykonanie stałej organizacji ruchu
3. Dokumentacja techniczna i przetargowa znajduje się na stronie Zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/469057
4. Inspektor Nadzoru zapewni poniższy kluczowy personel do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie posiadający odpowiednie uprawnienia tj.:
- inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej - koordynator prac poszczególnych branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego,
- inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń telekomunikacyjnych,
- uprawnionego inspektora ds. terenów zieleni (posiadającego zaświadczenie o uprawnieniach kwalifikacyjnych w zakresie Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni) posiadającego wiedzę
w zakresie dendrologii
5. Zaleca się aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu ofert oraz przy zawieraniu umowy na wykonie robót gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji ponosi Wykonawca.
5. Termin i miejsce wykonania zamówienia
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do momentu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.
2. Miejsce wykonania zamówienia - drogi oznaczone jako 5KDD, 6KDD i 4KD w Giżycku.
6. Warunki udziału w postępowaniu
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub/i kapitałowo. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia niniejszych warunków wymaga przedłożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
7. osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest:
- Adam Baran - Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji,
- Marcin Wilczewski - Podinspektor Wydziału Planowania i Inwestycji,
tel. 87 73 24 122, e-mail: marcin.wilczewski@gizycko.pl
8. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert
1. Termin składania ofert upływa dnia 29.07.2021 r. o godzinie 10.00 za pośrednictwem platformy zakupowej na adres: https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko
2. Oferta powinna mieć formę jednego, nieedytowalnego pliku.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert, a także możliwość negocjacji i uzgodnienia poszczególnych elementów oferty Wykonawcy.
5. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2021, o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego
7. Termin związania z ofertą: 30 dni od daty terminu składania ofert.
9. Opis kryteriów i sposobu oceny oraz opis określania ceny
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów
Nazwa kryterium
Waga
Cena
80 pkt.
Liczba pobytów
20 pkt.
1. Kryterium - cena:
Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium ,,Cena" (C) zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Cp=Co/Cb× 80pkt.
gdzie:
Cp - ilość punktów badanej ceny oferty,
Co - cena oferty najniższej,
Cb - cena oferty badanej,
2. Kryterium - liczba pobytów na budowie (P):
Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium liczby pobytów na budowie (P) zostanie przyznana zgodnie z poniższym opisem zastrzegając, iż minimalna liczba pobytów koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego wynosi 1 w ciągu 10 dni:
- 1 pobyt w ciągu 10 dni - 0 punktów,
- 1 pobyt w ciągu 7 dni - 10 punktów
- 1 pobyt na w ciągu 4 dni - 20 punktów
UWAGA!
W przypadku nie podania przez Wykonawcę w ,,Formularzu oferty cenowej" deklarowanych ilości pobytów - Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalną ilość tj. 1 pobyt w ciągu 10 dni. Każdy pobyt na budowie musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego na koniec dnia roboczego.
Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 3 Formularza cenowego oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia).
3. Wynik całkowity
Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
?o = C + P ,
gdzie:
?o - suma punktów uzyskana przez ofertę,
Cp- ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ,,Cena"
P - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ,,Liczba pobytów na budowie"
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie
wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej
zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę
10. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postepowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Na oferte składają się następujące dokumenty:
- Wypełniony Formularz oferty cenowej - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia,
- Oświadczenie o braku powiązań - stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszenia
4. Oferta sporządzona w formie elektronicznej powinna mieć formę skanu z uwagi na podpisy.
5. Prawidłowe ustalenie stawki Vat zgodnie z ustawą z dnia 19 marca 2021 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z póź. zm.)
11. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o terminie i miejscu zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 3 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
12. Załączniki
Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia:
a) Załącznik nr 1 do zaproszenia - Formularz oferty cenowej,
b) Załącznik nr 2 do zaproszenia - Oświadczenie o braku powiązań
c) Załącznik nr 3 do zaproszenia - Regulamin obowiązujący dostawców Urzędu Miejskiego
w Giżycku
d) Załącznik nr 4 do zaproszenia - Projekt umowy,
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel...................
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 80% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 1 Formu [...].docx
0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Ilość pobytów 20% 1 pobyt w ciągu __ dni

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Marcin Wilczewski
Urząd Miejski w Giżycku
aleja 1 Maja 14
11-500 Giżycko
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.