Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu budowlanego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie projektu budowlanego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Mikołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów
powiat: mikołowski
kancelaria@mikolowski.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mikołów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-23 16:30:04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie projektu budowlanego (dokumentacji projektowej) dla inwestycji Budowa budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej , przy ul.Żwirki i Wigury w Mikołowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie (na podstawie pracy konkursowej która zdobyła I nagrodę oraz na podstawie Ustawy Prawo Budowlane t.j. z dnia 03.08.2020, Dz.U.2020.1333) kompletnego Projektu Zagospodarowania działki lub terenu oraz Projektu Architektoniczno-Budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, i kompletnej dokumentacji, Projektu Technicznego, który musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym dla zadania inwestycyjnego ,,Budowa budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie
2. Zlecenie mapy do celów projektowych nastąpi przez Zamawiającego, niezwłocznie po ogłoszeniu niniejszego konkursu.;
3.Szczegółowe opracowanie ma obejmować kompletny zakres niezbędny i wystarczający dla wykonania przedsięwzięcia inwestycyjnego będącego przedmiotem konkursu - w podziale na poszczególne etapy inwestycyjne.
4. Zakres szczegółowego opracowania pracy konkursowej obejmie w szczególności:
a) opracowanie Koncepcji Pokonkursowej (3 egz.) dla celów uzgodnienia rozwiązań projektowych, uwzględniającej ewentualne zalecenia Sądu Konkursowego i sugestie Zamawiającego oraz dla celów pozyskania zapewnień i warunków technicznych dostawy oraz odbioru mediów, opracowanie niezbędnych opinii, dokumentacji i uzgodnień (m.in. występowanie w imieniu Zamawiającego o warunki techniczne przyłączenia mediów),
b) opracowanie dwóch pierwszych części Projektu Budowlanego, jako wielobranżowego, kompletnego, zgodnie z nowymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z dnia 03.08.2020r., Dz.U.2020.1333, z późn. zmianami), zwanej dalej PB:
Projektu Zagospodarowania Działki lub Terenu, - 5 egz.;
c) Projektu Architektoniczno-Budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw wraz z informacją BIOZ -m. in. uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. sanitarno-epidemiologicznych oraz rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - 5 egz.;
d) złożenie, w imieniu Zamawiającego, do Wydziału Administracji Architektoniczno - budowlanej Starostwa Powiatowego w Mikołowie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i uzyskanie ostateczności decyzji. (W razie potrzeby, składanie dalszych wniosków o wydanie decyzji zamiennych lub wniosków o wydanie decyzji obejmujących dodatkowe zakresy),
e) dokonywanie skutecznych zgłoszeń robót budowlanych na zakresy, nie wchodzące w skład Projektu Budowlanego, a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania Zadania (np. przyłącza) wraz z załączoną, opracowaną w tym celu, dokumentacją, w imieniu Zamawiającego, do Wydziału Administracji Architektoniczno - budowlanej Starostwa Powiatowego w Mikołowie,
f) wykonanie Projektu Technicznego (3 egz.) w podziale na poszczególne branże robót (ewentualne etapy inwestycyjne), obejmujący elementy:
o szczegółowy projekt zagospodarowania terenu,
o projekt architektury,
o projekt konstrukcji,
o projekt drogowy(parkingi),
o projekty instalacji, w tym: projekty instalacji elektrycznej, projekt wod. - kan. oraz c.w.u., projekt instalacji c.o., projekt instalacji gazowej z kotłownią gazową lub projekt węzła ciepłowniczego (wymiennikownia), projekt instalacji klimatyzacji wszystkich pomieszczeń (bez pomieszczeń pomocniczych typu magazyny, pom. gospodarcze, składziki i komunikacji) oraz projekt wentylacji wybranych pomieszczeń (m.in. ,,Sala do popisów", sale baletowe, inne duże przestrzenie-np. hole), projekty instalacji dla pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku lub innych specjalistycznych systemów OZE,
o projekty przyłączy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,
o projekt przyłączy, sieci wodociągowej,
o projekt przyłączy, sieci elektrycznych w wymaganym zakresie,
o projekty instalacji niskoprądowych:
o projekt okablowania strukturalnego sieci teleinformatycznej,
o projekt systemów ppoż.,
o projekty instalacji strukturalnych, nagłośnienia w podstawowym zakresie, umożliwiające popisy uczestnikom zajęć (,,Sala do popisów" i sale baletowe), instalacji projekcyjnych i audiowizualnych (rzutniki, w wybranych pomieszczeniach),
o kontrola dostępu do wybranych pomieszczeń i do wejść do budynku,
o projekt systemów bezpieczeństwa (system kontroli i włamania, monitoring wizyjny - zakres do uzgodnienia z Zamawiającym po wykonaniu koncepcji),
o projekt połączenia kablem światłowodowym z budynkiem istniejącym Starostwa Powiatowego,
o projekty oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
o projekty pozostałych instalacji, odpowiednio do wymagań wynikających z przepisów,
o projekty sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, odpowiednio do wymagań wynikających z przepisów,
o projekt elementów zagospodarowania terenu : zieleni i małej architektury dla obszaru opracowania,
o inne specjalistyczne projekty instalacji i sieci (np. oświetlenie terenu),
o projekt podstawowego układu aranżacji i wyposażenia wnętrz, bez projektu mebli (wytyczne dotyczące materiałów wykończenia wnętrz),
5. Opracowania kosztorysowe:
1. opracowanie przedmiarów robót stanowiących podstawę do wycen wykonawców robót budowlanych,
2. opracowanie kosztorysów inwestorskich,
3. opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich robót budowlanych przewidzianych do zrealizowania w ramach zadania.
6. Sprawowanie usług doradczych na zasadach wskazanych w §15 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 1 do zaproszenia.
7. Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji i odbioru robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji przez Powiat Mikołowski na podstawie projektu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. Nadzór autorski będzie realizowany na podstawie odrębnej umowy zawartej po wyborze wykonawcy robót budowlanych.
8. Zgodnie z zapisem punktu 18.5 Regulaminu konkursu Wykonawca zaproszony do negocjacji przy sporządzaniu projektu stanowiącego szczegółowe opracowanie pracy konkursowej musi uwzględnić zalecenia do pracy konkursowej, wskazane przez Sąd Konkursowy w informacji o sporządzonych pracach. Sąd konkursowy w werdykcie wskazał, iż zaleca szczegółową analizę nasłonecznienia oraz rozważenie wprowadzenia perforacji ścian wygradzających dziedziniec w celu umożliwienia penetracji światła słonecznego.

CPV: 71220000-6, 71300000-1, 71320000-7, 71420000-8, 79932000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00125716

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 4 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
W wyniku przeprowadzonego konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej OPP w Mikołowie i nagrodzenia pracy konkursowej Zamawiający , na podstawie art. 91 ust.4 pkt 5 ustawy z dnia 11września 2019r. -Przepisy wprowadzające ustawę ? Prawo zamówień publicznych (Dz.U.poz.2020 oraz z2020r. poz.1086 z późn.zmianami ) w związku z art. 213 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz.U. 2021, poz.1129) dokonał wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. Zgodnie z art. art. 91 ust.4 pkt 5 ustawy z dnia 11września 2019r. -Przepisy wprowadzające ustawę ? Prawo zamówień publicznych w przypadku konkursu przeprowadzonego na podstawie art.110 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku gdzie nagroda było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej zamawiający może udzielić zamówienia w tym trybie.Postępowanie konkursowe było wszczęte przed dniem 1 stycznia 2021 roku.
4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
520557159-N-2020
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Inooni Jakub Zygmunt
5.1.1.1.) Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PSBA Przemysław Sokolowski Biuro Architektoniczne
5.1.2.) Ulica: Szymanowskiego 2a/6
5.1.3.) Miejscowość: Myslowice
5.1.4.) Kod pocztowy: 41-400
5.1.6.) Kraj: Polska

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.