Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie remontu sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie remontu sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lublin
Pl. Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
powiat: Lublin
zamowienia@lublin.eu
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: 6.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie i wykonanie remontu sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem w Al. Gen. W. Andersa w Lublinie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie remontu sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem w Al. Gen. W. Andersa w Lublinie, w tym:
1. Sporządzenie dokumentacji projektowej (tj. opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz czasowej organizacji ruchu), wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, w tym z MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie oraz ZDiM w Lublinie, w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy.przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania niezbędnych pozwoleń, w tym organów administracji architektoniczno- budowlanej.
2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego i uzgodnionego projektu

CPV: 45453000-7, 45111200-0, 45231000-5, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00125719, ZP-P-I.271.54.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji". 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP). 3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się numerem referencyjnym: ZP-P-I.271.54.2021r. 5. Za termin
przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 6. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.7. Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę po otwarciu ofert, powinny być przekazywane ze skrzynki ePUAP Wykonawcy wskazanej w ofercie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: 1.1. dministratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109
Lublin. 1.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres
Administratora danych. 1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 1.4.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz art. 74-76 ustawy. 1.5. Z danych osobowych
będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 1.3 tj. zgodnie z art. 78
ust. 1 ustawy, przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Po tym czasie
z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa. 1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy. 1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 1.8. Posiada
Pani/Pan: 1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, 1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 1.8.4. prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 1.8.5. 1.9. nie
przysługuje Pani/Panu: 1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych, 1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 1.9.3.
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 11:00
Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-P-I.271.54.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie remontu sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem w al. Gen. W. Andersa w Lublinie, w tym:
1. Sporządzenie dokumentacji projektowej (tj. opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz czasowej organizacji ruchu), wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, w tym z MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie oraz ZDiM w Lublinie, w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy.przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania niezbędnych pozwoleń, w tym organów administracji architektoniczno- budowlanej.
2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego i uzgodnionego projektu
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa minimalne poziomy zdolności dotyczące
1.1. doświadczenia wykonawcy umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
a) wykonanie 1 roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej, obejmującej co najmniej jeden kanał średnicy DN600 metodą bezwykopową, o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 200 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy) w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz, od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
lub
wykonanie 1 roboty budowlanej polegającej na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej, obejmującej co najmniej jeden kanał średnicy DN600 metodą bezwykopową, o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 200 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy) w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz, od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
lub
wykonanie 1 roboty budowlanej polegającej na remoncie sieci kanalizacji deszczowej, obejmującej renowację co najmniej jednego kanału średnicy DN600 metodą bezwykopową, o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 200 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy) w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz, od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;

b) wykonanie 1 projektu budowlanego dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej o średnicy minimum DN500 o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 10 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy) w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz, od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
lub
wykonanie 1 projektu budowlanego dotyczącego przebudowy kanalizacji deszczowej o średnicy minimum DN500 o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 10 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy) w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz, od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
lub
wykonanie 1 projektu budowlanego dotyczącego remontu kanalizacji deszczowej o średnicy minimum DN500 o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 10 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy) w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz, od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
lub
wykonanie 1 projektu wykonawczego dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej o średnicy minimum DN500 o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto ( dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 10 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy) w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz, od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
lub
wykonanie 1 projektu wykonawczego dotyczącego przebudowy kanalizacji deszczowej o średnicy minimum DN500 o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto ( dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 10 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy) w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz, od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
lub
wykonanie 1 projektu wykonawczego dotyczącego remontu kanalizacji deszczowej o średnicy minimum DN500 o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto ( dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 10 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy) w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz, od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
2. niezbędnych kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
2.1. dysponowanie osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przy czym osoba ta musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych (podstawa prawna art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. ,,w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie" (Dz.U.2019.831).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez zamawiającego.
2. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego
na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7.
3. Podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt 1. i 2. podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Wykonawca może udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Wykonawca może udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt .1.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - jeżeli w ich
imieniu działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w pkt 1
4. Dokumenty wymienione w pkt 1 - 2. osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego
z wykonawców. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione jeżeli: 2.1. w
zakresie określonym w pkt 5.4) ppkt. 1.1. lit. a) co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, dysponuje wymaganą zdolnością techniczną lub
zawodową i wykona roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane; 2.2. w
zakresie określonym w pkt 5.4) ppkt. 1.1. lit. b) co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, dysponuje wymaganą zdolnością techniczną lub
zawodową i wykona usługi do realizacji których te zdolności są wymagane; 3. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 3.1. oświadczenie wymagane
w pkt 5.5 oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w sekcji IX pkt II.2. (o ile zachodzi taka
okoliczność) winien złożyć każdy wykonawca. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3.2. Oświadczenie wymagane w sekcji IX pkt II.3 i pkt II. 4 i oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w sekcji IX pkt II.5 winny być złożone wspólnie przez wykonawców. 3.3. Dokumenty wymagane w pkt 5.11)
ppkt 1 winien złożyć każdy wykonawca. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia: 4.1. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 5.6.) winien złożyć
każdy wykonawca. 4.2. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 5.7). winny być złożone
wspólnie przez wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Strony działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. przewidują następujące rodzaje, zakres i warunki zmiany treści umowy dopuszczalne bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,
b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, potwierdzone protokółem przez kierownika budowy
i przedstawiciela Zamawiającego,
c) wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień i warunków do projektowania i innych właściwych organów czy instytucji oraz przedłużania się pozyskania wszelkich decyzji, koniecznych uzgodnień, trwającego ponad dwa miesiące od daty złożenia poszczególnych opracowań lub dokumentów,
d) konieczność uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,
e) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz.
2) zmiana stawki i kwoty podatku VAT
3) zmiany umowy przewidziane w pkt 1) - 2) dopuszczalne są w następujących warunkach:
ad pkt 1) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
o lit.a) o okres działania siły wyższej oraz potrzebny czas do usunięcia skutków tego działania,
o lit.b,c) o najdłuższy okres przez jakie okoliczności te wystąpiły,
o lit.d) o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,
o lit.e) o okres niezbędny do wykonania dodatkowych ekspertyz lub badań,
ad pkt 2) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.