Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
142z dziś
4665z ostatnich 7 dni
17760z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne ,,Legionowo" Sp. z o.o
ul. Tadeusza Kościuszki 16a
05-120 Legionowo
powiat: legionowski
22 774 10 62, 22 774 98 82, 22 774 13 61
Województwo: mazowieckie
Miasto: Legionowo
Wadium: 35 000,00 zł
Nr telefonu: 22 774 10 62, 22 774
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne ,,Legionowo" Sp. z o.o., 05-120 Legionowo Ul. T. Kościuszki 16A, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 EURO prowadzony na podstawie regulaminu wewnętrznego, którego przedmiotem jest ,,Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Legionowa składająca się z sześciu ZADAŃ:

Zadanie I Budowa wodociągu w Ul. Kolejowej (odc. od Ul. Wierzbowej do istniejącej sieci wodociągowej),

Zadanie II Budowa sieci wodociągowej w Ul. Piotra Skargi, na odcinku od Ul. Jana III Sobieskiego do Ul. S. Czarnieckiego,

Zadanie III Budowa sieci wodociągowej w Ul. Królowej Jadwigi w Legionowie na odcinku od Ul. Krasińskiego do Ul. Piłsudskiego,

Zadanie IV Budowa kanalizacji w Ul. Łowickiej na odc. od nieruchomości nr ew. 110/2 do nr ew.114 obr.26,

Zadanie V Budowa kanalizacji w Ul. Bolesława Chrobrego na odc. od Ul. Stefana Batorego do wysokości działki nr ew. 15 obr.36,

Zadanie VI Budowa wodociągu w Ul. 3-go Maja na odcinku od Ul. M. Kopernika do Ul. Jagiellońskiej w Legionowie.

Dokument nr: TN/9/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego

Składanie ofert:
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego ,,Legionowo" Sp. z o.o. przy Ul. T. Kościuszki 16A w Legionowie.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 06.08.2021 r. o godz. 10.00

Wymagania:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Wadium - 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)
Kryteria wyboru oferty - cena 100%

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od daty wprowadzenia na budowę pierwszego z realizowanych ZADAŃ.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
wykażą rozpoczęte i zakończone z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
2 niezależne roboty budowlane dotyczące budowy wodociągowej w technologii przewiertu horyzontalnego o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 złotych netto każda,
2 niezależne roboty budowlane dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 złotych netto każda,

Roboty powinny zostać ukończone w terminie umownym oraz muszą być wykonane w sposób należyty i kompletny.

dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym
Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającym 5-letnie doświadczenie zawodowe, wpisanym na listę Członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 200 000,00 złotych,
posiadają polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności obejmującej odpowiedzialność za szkody, które mogą powstać w związku z wykonywaniem umowy z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 1 200 000,00 złotych.
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał prawem przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
wykazu rozpoczętych i zakończonych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
2 niezależnych robót budowlanych dotyczących budowy sieci wodociągowej w technologii przewiertu horyzonrtalnego o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 złotych netto każda,
2 niezależnych robót budowlanych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 złotych netto każda.

Roboty powinny zostać ukończone w terminie umownym oraz muszą być wykonane w sposób należyty i kompletny.

wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, w tym:
Kierownikiem Budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającym 5-letnie doświadczenie zawodowe, wpisanym na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień:

kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień wymaganych przepisami Prawa budowlanego dla osoby, która pełnić będą funkcję Kierownika Budowy,
kserokopią zaświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która pełnić będzie funkcję Kierownika Budowy, potwierdzającego jego przynależność do Izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub innego dokumentu, z którego wynika przynależność do w/w Izby i posiadanie w/w ubezpieczenia.
informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 1 200 000,00 złotych wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia innego ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności, obejmującej odpowiedzialność za szkody, które mogą powstać w związku z wykonywaniem umowy z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 1 200 000,00 złotych.

Kontakt:
Numery kontaktowe:
Biuro Obsługi Klienta 22 774 10 62 oraz 22 774 98 82
Sekretariat 22 774 13 61

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.