Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA HAŻLACH
ul. Główna 57
43-419 Haźlach
powiat: cieszyński
tel. 33 856 94 79, 856 94 92 fax 33 852 42 11, 33 856 73 19, tel. 033 856 94 79 wew. 63
ug@hazlach.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Haźlach
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 33 856 94 79, 8
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Haźlach w celu ponoszenia wydatków w sposób oszczędny, a także dokonania
rozeznania rynku zapewniającego uczciwą konkurencję dla zamówień publicznych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, zaprasza do udziału
w postępowaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z art. 254 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówień do wartości 130.000,00 zł netto Urzędu Gminy
Hażlach, a dotyczącym realizacji zamówienia o poniższych parametrach:
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu obowiązków
Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), na zadaniu inwestycyjnym
pn. ,,modernizacja i dostosowanie systemu przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej
w Pogwizdowie do obowiązujących przepisów."
Szczegółowy zakres usługi:
1. Na etapie przed rozpoczęciem robót budowlanych:
1) współpracy z Zamawiającym w zorganizowaniu i przeprowadzeniu procesu
przekazania placu budowy;
2) zapoznania się z dokumentacją techniczną oraz przeprowadzenie kontroli
kompletności oraz adekwatności;
3) uzgodnienia z Wykonawcą robót procedur (wzory druków i obieg dokumentów),
jakie będą obowiązywać podczas prowadzenia zadania, spójnych z
wymaganiami Zamawiającego;
4) weryfikacji i zaopiniowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
przedstawionego przez Wykonawcę robót przed rozpoczęciem robót;
5) weryfikacji i zaopiniowania przygotowanego przez Wykonawcę robót
budowlanych harmonogramu rzeczowo-finansowego.
2. Na etapie realizacji robót budowlanych:
1) wykonywania wszelkich czynności stanowiących obowiązki Inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;
2) analizowania harmonogramu robót, wnioskowania do Wykonawcy robót o jego
korektę bądź zmianę i przedkładanie Zamawiającemu do zatwierdzenia;
3) analizowania harmonogramów/planów naprawczych w przypadku wystąpienia
opóźnień w rzeczowej realizacji inwestycji i przedstawianie własnych propozycji
w zakresie technologii i organizacji robót w celu dotrzymania właściwego
(planowanego) terminu zakończenia robót, informując o tym na piśmie
Zamawiającego;
4) bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem i
niezwłocznego informowania Zamawiającego o stwierdzonych zagrożeniach w
dotrzymaniu przez Wykonawcę robót terminu zakończenia realizacji inwestycji;
5) weryfikowania i podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub
odrzuceniu) receptur, materiałów, prefabrykatów na podstawie dostarczonych
przez Wykonawcę koniecznych dla nich badań, prób, testów, dokumentów
jakościowych, certyfikatów i atestów, w oparciu o obowiązujące przepisy,
aktualne na dzień stosowania normy, oraz wymagania sformułowane w umowie
z Wykonawcą robót, dokumentacji wykonawczej;
6) weryfikowania i podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub
odrzuceniu) sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu
0 obowiązujące przepisy, aktualne na dzień stosowania normy, oraz wymagania
sformułowane w umowie z Wykonawcą robót, dokumentacji wykonawczej;
7) wnioskowania o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz;
8) zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania
zgodnie z warunkami kontraktów dla wszystkich asortymentów robót;
9) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub
zanikających, uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach końcowych
1 przekazywanie ich do użytkowania;
10) dokonywania odbiorów częściowych;
11) wydawania poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia
nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem
bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem;
12) kontrolowania ilości i wartości prowadzonych robót w okresach rozliczeniowych
(weryfikacja przejściowych świadectw płatności oraz końcowego); finansowe
rozliczenie nadzorowanych robót oraz potwierdzanie protokołów odbioru
urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania;
13) uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne
organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji
podjętych podczas tych kontroli;
14) opiniowania wniosku Wykonawcy o przesunięcie planowanego terminu
zakończenia robót;
15) zlecania usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego
standardu;
16) kontrolowania wykonania robót w zakresie zgodności z rysunkami, warunkami
Umowy z Wykonawcą robót, obowiązującymi przepisami, aktualnymi na dzień
wykonywania robót normami oraz sztuką budowlaną;
17) wydawania poleceń Wykonawcy do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych
przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko
w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub
przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego;
18) przygotowywania i sporządzania na wniosek Zamawiającego wszelkich
informacji, dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych z realizacji zadania
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od
wniosku Zamawiającego;
19) przyjmowania, opiniowania wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy
wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie,
warunkujących jednak zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie
kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższy zakres (roboty dodatkowe,
zamienne, uzupełniające itd.);
20) sporządzania protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zaniechane,
zamienne i uzupełniające. Roboty zaniechane, dodatkowe, zamienne i
uzupełniające wymagają zgody Zamawiającego.
21) kontrolowania prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksiąg/Kart
Obmiaru, prawidłowego gromadzenia dzienników laboratoryjnych, atestów
materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, recept roboczych, kontrolnych
wyników badań i innych dokumentów niezbędnych do odbioru robót;
22) stwierdzenia w miarę potrzeb zakończenia robót, przeprowadzenie odbioru
wewnętrznego robót z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, sporządzenie
listy ewentualnych usterek i wyznaczenie czasu do ich usunięcia przez
Wykonawcę;
23) dokonywania wraz z Zamawiającym odbioru usunięcia usterek w trakcie
procedury odbiorowej, sporządzenie protokołu usunięcia usterek,
potwierdzenie zakończenia robót i gotowości do odbioru przed zgłoszeniem
Zamawiającemu przez Wykonawcę;
24) współpracy z Zamawiającym w zakresie prawidłowego utrzymania dróg
w rejonie budowy, dróg przyległych jak i objazdowych. W przypadku
ewentualnych powstałych zdarzeń w trakcie prowadzenia budowy, Inspektor
nadzoru przygotowuje dla Zamawiającego propozycje koniecznych działań;
25) bieżącej kontroli poprawności oznakowania prowadzonych robót.
W przypadku stwierdzonych ewentualnych nieprawidłowości wydanie
stosownych poleceń Wykonawcy robót.
3. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych:
1) wyznaczenia w porozumieniu z Zamawiającym terminu odbioru końcowego
robót i powiadamianie o tym wszystkich zainteresowanych stron;
2) udziału w odbiorze końcowym zadania;
3) rozliczenia końcowego zadania.
Czas pracy Inspektora nadzoru winien zostać dostosowany do czasu pracy
Wykonawcy robót. Zakłada się w tym okresie ciągły pobyt na budowie w czasie
trwania robót.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zamówienia bez podania
przyczyny.
Wartość netto zadania: 232 194,13 zł

Dokument nr: GK.7031.1.53.2021.K

Składanie ofert:
Oferty na załączonym formularzu - Załącznik nr 1 z dopiskiem ,,Oferta na
świadczenie usługi Inspektora nadzoru - hydranty" wraz z kopią dokumentów
określonych w pkt. II należy składać osobiście, poprzez operatora pocztowego na
adres: Gmina Hażlach, Ul. Główna 57,43-419 Hażlach, lub drogą mailową na adres:
ug@hazlach.pl
Oferty należy składać do dnia 29.07.2021r.

Miejsce i termin realizacji:
Zamówienie należy wykonać od dnia podpisania umowy do dnia 3 grudnia 2021
roku.

Wymagania:
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada stosowne uprawnienia
budowlane bez ograniczeń określone w art. 12 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i jest
wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z
ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. póz. 220
t.j.) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. Do oferty należy dołączyć
kopię posiadanych uprawnień i zaświadczenie potwierdzające zrzeszenie we
właściwym samorządzie zawodowym.
IV. KRYTERIUM OCENY OFERT
stawka % brutto od wartości netto zadania za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.
Zamawiający najpierw dokona podsumowania ceny ofert złożonych w terminie,
następnie dokona oceny ofert pod kątem zgodności z przedmiotem zamówienia
oraz sprawdzi spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnieni warunków udziału w
postępowaniu i zaoferuje najniższą stawkę % brutto od wartości netto zadania.
V. PŁATNOŚĆ
Termin płatności określa się na 14 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury. Każdorazowo faktura za wykonane czynności
winna zostać wystawiona bezzwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od
wykonania czynności.
Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Kontakt:
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu
Gminy Haźlach, pok. 12a.
Sprawę prowadzi Karina Sikora, tel. 033 856 94 79 wew. 63, e-mail: zp@hazlach.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.