Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
996z dziś
5438z ostatnich 7 dni
20513z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Budowa linii oświetlenia ulicznego "

Przedmiot:

,,Budowa linii oświetlenia ulicznego "

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bircza
Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
powiat: przemyski
zp@bircza.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487802
Województwo: podkarpackie
Miasto: Bircza
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 890 Kuźmina - Krościenko w miejscowości Roztoka"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
,,Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 890 Kuźmina - Krościenko w miejscowości Roztoka" w ramach uchwalonego budżetu na 2020 rok dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa oświetlenia ulicznego odcinka drogi krajowej nr 28, budowa oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej Kuźmina - Krościenko, budowa oświetlenia drogi gminnej."
Zakres robót od km 2+515 do km 2+950, (od słupa nr 1/O do słupa nr 12/O), wraz z montażem wolnostojącej szafy oświetlenia ulicznego w km 2+600

1. Zakres i cel robót:
a) Zakres opracowania obejmuje projekt budowy sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową w miejscowości Roztoka, gmina Bircza.
b) W miejscu pokazanym na planie trasy zamontować wolnostojącą szafkę
oświetlenia ulicznego.
Z istniejącego słupa nr 11/1/1 typu N-10,5/4,3 należy wykonać odejście projektowaną linią kablową typu YAKXS 4x35 mm2 poprzez rozłącznik RSA-1/4 do projektowanej szafki oświetleniowej w celu jej zasilenia. Z projektowanej szafki wyprowadzić kabel YAKXS 4x35 mm2 do projektowanego słupa nr 1/O. Dla proj. szafki oświetleniowej zaprojektowano uziemienie o wartości nie przekraczającej 30 ? z uwzględnieniem współczynnika sezonowej rezystywności gruntu natomiast dla istniejącego słupa nr 11/1/1 zaprojektowano ogranicznik przepięć typu ETITEC A 500/5/B-O oraz uziemienie o wartości nie przekraczającej 10 ? z uwzględnieniem współczynnika sezonowej rezystywności gruntu.
Zgodnie z warunkami przyłączenia moc przyłączeniowa 14 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 25 A (3F).
Przyłącze z istniejącego słupa nr 11/1/1 do projektowanej szafki oświetleniowej zostanie wykonane zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.).
2. Parametry techniczne i opis rozwiązań projektowych:

a) Projektuje się słupy oświetleniowe S-100C-PS z cechami bezpieczeństwa biernego wg PN-EN12767 wraz z fundamentami F-150/200-PS. Słupy należy zamontować w miejscach wskazanych na planie trasy.
Słupy należy wyposażyć w złącza słupowe w II klasie ochronności z zabezpieczeniami S301 B6 dla poszczególnych lamp. Zasilenie poszczególnych opraw wykonać kablem YKSY 3x2,5 mm2.
Projektowane słupy oświetleniowe wyposażyć w wysięgniki jednoramienne o długości 2 m typu ST 1ram/W-2/2o/60.
Wykonać uziemienie słupów nr 3/O, 12/O z płaskownika FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie może przekroczyć wartości R ? 30 ? z uwzględnieniem współczynnika sezonowej rezystywności gruntu.

CPV: 34928510-6, 34928500-3

Dokument nr: 2021/BZP 00125526, ZP.271.6.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/bircza
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/bircza
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 20.1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym
a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/bircza Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
a) w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi się o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer (22)1010202, cwk@platformazakupowa.pl,
20.2.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/bircza . Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/bircza do konkretnego wykonawcy.
20.3. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/bircza przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
20.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki poprzez Platformę, dostępną pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/bircza .
20.5. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/bircza, w zakładce dedykowanej postępowaniu.
20.6. Zamawiający informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta.
20.7. Na stronie Platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców zawierająca: informacje ogólne, informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty oraz sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert),
20.7.1. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
20.8. Zgodnie ze SWZ
20.9. Zgodnie ze SWZ
20.10. Zgodnie ze SWZ
20.11. Zgodnie ze SWZ
20.12. Zgodnie ze SWZ
20.13. Zgodnie ze SWZ
20.14. Zgodnie ze SWZ
20.15. Zgodnie ze SWZ
20.16. Zgodnie ze SWZ
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/bircza
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
30.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1/ administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawcę lub inne podmioty w ramach niniejszego postępowania jest Wójt Gminy Bircza, 37-740 Bircza, Ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2,
2/ inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bircza jest Adam Ziemiński, email adam.zieminski@cbi24.pl
3/ dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 890 Kuźmina - Krościenko w miejscowości Roztoka" w ramach uchwalonego budżetu na 2020 rok dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa oświetlenia ulicznego odcinka drogi krajowej nr 28, budowa oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej Kuźmina - Krościenko, budowa oświetlenia drogi gminnej", prowadzonym w trybie podtsawowym,
4/ odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
5/ dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6/ obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
7/ konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
8/ w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
9/ podmioty, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania posiadają:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ich danych osobowych,
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym, ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którykolwiek z podmiotów uznać, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO,
10/ podmiotom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487802
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/bircza

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
,,Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 890 Kuźmina - Krościenko w miejscowości Roztoka" w ramach uchwalonego budżetu na 2020 rok dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa oświetlenia ulicznego odcinka drogi krajowej nr 28, budowa oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej Kuźmina - Krościenko, budowa oświetlenia drogi gminnej."
Zakres robót od km 2+515 do km 2+950, (od słupa nr 1/O do słupa nr 12/O), wraz z montażem wolnostojącej szafy oświetlenia ulicznego w km 2+600

1. Zakres i cel robót:
a) Zakres opracowania obejmuje projekt budowy sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową w miejscowości Roztoka, gmina Bircza.
b) W miejscu pokazanym na planie trasy zamontować wolnostojącą szafkę
oświetlenia ulicznego.
Z istniejącego słupa nr 11/1/1 typu N-10,5/4,3 należy wykonać odejście projektowaną linią kablową typu YAKXS 4x35 mm2 poprzez rozłącznik RSA-1/4 do projektowanej szafki oświetleniowej w celu jej zasilenia. Z projektowanej szafki wyprowadzić kabel YAKXS 4x35 mm2 do projektowanego słupa nr 1/O. Dla proj. szafki oświetleniowej zaprojektowano uziemienie o wartości nie przekraczającej 30 ? z uwzględnieniem współczynnika sezonowej rezystywności gruntu natomiast dla istniejącego słupa nr 11/1/1 zaprojektowano ogranicznik przepięć typu ETITEC A 500/5/B-O oraz uziemienie o wartości nie przekraczającej 10 ? z uwzględnieniem współczynnika sezonowej rezystywności gruntu.
Zgodnie z warunkami przyłączenia moc przyłączeniowa 14 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 25 A (3F).
Przyłącze z istniejącego słupa nr 11/1/1 do projektowanej szafki oświetleniowej zostanie wykonane zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.).
2. Parametry techniczne i opis rozwiązań projektowych:

a) Projektuje się słupy oświetleniowe S-100C-PS z cechami bezpieczeństwa biernego wg PN-EN12767 wraz z fundamentami F-150/200-PS. Słupy należy zamontować w miejscach wskazanych na planie trasy.
Słupy należy wyposażyć w złącza słupowe w II klasie ochronności z zabezpieczeniami S301 B6 dla poszczególnych lamp. Zasilenie poszczególnych opraw wykonać kablem YKSY 3x2,5 mm2.
Projektowane słupy oświetleniowe wyposażyć w wysięgniki jednoramienne o długości 2 m typu ST 1ram/W-2/2o/60.
Wykonać uziemienie słupów nr 3/O, 12/O z płaskownika FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie może przekroczyć wartości R ? 30 ? z uwzględnieniem współczynnika sezonowej rezystywności gruntu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 34928510-6 - Uliczne słupy oświetleniowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928500-3 - Oświetleniowy sprzęt uliczny
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegać one będą na wykonaniu w zakresie do 40 % ilości podanej w zamówieniu podstawowym ,,Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 890 Kuźmina - Krościenko w miejscowości Roztoka". Wartość tych robót została uwzględniona przy obliczeniu całkowitej wartości zamówienia. Ewentualne zamówienia udzielone zostaną na podobnych warunkach umownych jak zamówienie podstawowe. Cena negocjowana będzie w oparciu o aktualny poziom cen rynkowych. Możliwość udzielenia zamówienia w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy jest jedynie uprawnieniem Zamawiającego i nie stanowi żadnego wiążącego zobowiązania.
Roboty podobne dla budowa linii oświetlenia będących przedmiotem postępowania przetargowego polegać będą na wykonaniu nim.:
o robotach przygotowawczych;
o robotach pomiarowych;
o robotach ziemnych ręcznych i sprzętem mechanicznym
o rozbiórce elementów dróg (jeżeli dotyczy)
o wykonanie wykopów
o wykonanie nasypów
o profilowania i zagęszczenia podłoża
o oznakowania pionowego (jeżeli dotyczy)
o montażu słupów oświetleniowych wraz z fundamentami
o wyposażeniu słupów w złącza słupowe dla poszczególnych lamp
o wyposażeniu słupów w wysięgniki jednoramienne
o montażu opraw oświetleniowych
oraz
o prac tożsamych - zawartych w przedmiarze robót.
Awartych

9. Rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. W przypadku przedkładania przez Wykonawcę dokumentów zawierających informacje podane w walucie innej niż PLN, Zamawiający w stosownych przypadkach dokona ich przeliczenia na PLN na podstawie średniego kursu walut podanego przez NBP (Tabela A) z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji /rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy która:
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne ważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, która uczestniczyła przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty odpowiadającej przedmiotowi zamówienia przez cały okres jej trwania (tj. od momentu przekazania placu budowy do momentu dokonania odbioru końcowego robót).

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej wymienionym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220 t.j.).

Wszystkie w/w osoby kadry technicznej muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego przez w/w osoby, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego bieżącego i symultanicznego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik
nr 4 do SWZ),
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
19.5.1. Formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,
19.5.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 19.2 SWZ - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
19.5.3. OŚWIADZCENIE podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy)
19.5.4. OŚWIADCZENIE wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy)
19.5.5. ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy)
19.5.6. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 19.7.2 Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
19.5.7. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa; (jeżeli dotyczy).
19.5.8. WYKAZ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami; (jeżeli dotyczy)

19.6. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w niniejszym pkt 19.5.4 oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika (lidera)
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania
2) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem (liderem)
3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zostanie wybrana, zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na ,,Wykonawcę" należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika - lidera lub jednego ze współpartnerów.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
26.2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy. stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji /rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.