Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania bagażu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania bagażu

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Geodetów 1
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
17 850 36 00
przetargi.ias.400000@mf.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 17 850 36 00
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania bagażu dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu do kontroli celno - skarbowej: urządzenia stacjonarnego rtg do prześwietlania bagażu - na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Oferowane urządzenie muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2021, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. Oferowane urządzenie nie może być urządzeniem modelowym, ani prototypowym, co nie jest równoznaczne z brakiem możliwości dostosowania już istniejącego modelu/typu do skonkretyzowanych wymagań Zamawiającego.
3. Przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę musi charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż przedstawione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres minimum 72 miesięcy.
5. Okres gwarancji biegnie od daty bezusterkowego podpisania Protokołu odbioru. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w § 4 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na jego koszt.
7. Sposób realizacji zamówienia zawiera wzór umowy (Załącznik nr 4 do SWZ).
8. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

CPV: 38581000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00125751, 1801-ILZ.260.62.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem, pod rygorem nieważności, postaci elektronicznej, w szczególności w formacie danych pdf., doc, odt., docx. i musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika miniPortalu: (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja w zakresie art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie (dalej: IAS w Rzeszowie).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie z siedzibą przy Ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów (nr tel. +48 17 850 36 39, adres e-mail: ias.rzeszow@mf.gov.pl).
2. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do spraw finansów publicznych z siedzibą przy Ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa (nr tel. +48 22 694 55 55, adres e-mail: kancelaria@mf.gov.pl).
3. W Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod.rzeszow@mf.gov.pl .
4. IAS w Rzeszowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
o postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1801-ILZ.260.62.2021;
o realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 4, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji zamówienia, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
8. W związku z przetwarzaniem przez IAS w Rzeszowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
o dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor IAS w Rzeszowie;
o sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
o ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Rzeszowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO.
10. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 1801-ILZ.260.62.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu do kontroli celno - skarbowej: urządzenia stacjonarnego rtg do prześwietlania bagażu - na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Oferowane urządzenie muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2021, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. Oferowane urządzenie nie może być urządzeniem modelowym, ani prototypowym, co nie jest równoznaczne z brakiem możliwości dostosowania już istniejącego modelu/typu do skonkretyzowanych wymagań Zamawiającego.
3. Przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę musi charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż przedstawione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres minimum 72 miesięcy.
5. Okres gwarancji biegnie od daty bezusterkowego podpisania Protokołu odbioru. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w § 4 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na jego koszt.
7. Sposób realizacji zamówienia zawiera wzór umowy (Załącznik nr 4 do SWZ).
8. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 38581000-1 - Urządzenia do prześwietlania bagażu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje zezwoleniem Państwowej Agencji Atomistyki (Departament Ochrony Radiologicznej, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Polska) na obrót i uruchamianie oferowanego urządzenia RTG zgodnie z art. 4 ustawy Prawo atomowe (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 623).
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej (doświadczenia). Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych nadal wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy, których przedmiotem jest:
dostawa urządzenia rtg do prześwietlania bagażu, o wartości nie mniejszej niż 120 000 PLN* brutto każda.
W przypadku świadczeń okresowych i ciągłych, Zamawiający dopuszcza również dostawy wykonywane. W takim przypadku Zamawiający wymaga, by część zamówienia wykonana do terminu składania ofert wynosiła co najmniej 120 000,00 zł brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej opisanego w pkt 5.2.1. SWZ, wybrany Wykonawca, przedstawi Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki, Departament Ochrony Radiologicznej, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Polska - na obrót i uruchomianie oferowanego skanera.
2. Celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej - doświadczenie, wybrany Wykonawca, przedstawi wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu (w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych są wykonywane. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia określone w opisie przedmiotu zamówienia wymagania, cechy i kryteria Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1) Deklarację Producenta lub dokument równoważny (wydany przez Producenta lub uprawniony do tego organ w kraju producenta) potwierdzający spełnianie norm bezpieczeństwa promieniowania przez oferowany skaner, określonych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tj.: Dz. U. z 2021 , poz. 623), rozporządzeniach wykonawczych, oraz w przepisach prawa europejskiego i międzynarodowego w tym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej - ICRP60 oraz Światowej Organizacji Zdrowia.
2) Deklarację zgodności CE wydaną przez producenta urządzenia RTG lub inny dokument równoważny.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, który będzie stanowić przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający zgodność oferowanej dostawy z wymaganiami, cechami, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia określonymi w dokumentach zamówienia.

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że spełniają one określone przez Zamawiającego wymagania, cechy i kryteria.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1) Deklaracja Producenta lub dokument równoważny (wydany przez Producenta lub uprawniony do tego organ w kraju producenta) potwierdzający spełnianie norm bezpieczeństwa promieniowania przez oferowany skaner, określonych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tj.: Dz. U. z 2021 , poz. 623), rozporządzeniach wykonawczych, oraz w przepisach prawa europejskiego i międzynarodowego w tym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej - ICRP60 oraz Światowej Organizacji Zdrowia.
2) Deklaracja zgodności CE wydaną przez producenta urządzenia RTG lub inny dokument równoważny.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, który będzie stanowić przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający zgodność oferowanej dostawy z wymaganiami, cechami, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia określonymi w dokumentach zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, warunek określony w pkt 5.2.2 SWZ. może zostać spełniony przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Warunek określony w pkt. 5.2.1. SWZ muszą spełniać co najmniej wykonawcy bezpośrednio wykonujący czynności związane z uruchamianiem oferowanego urządzenia RTG.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.