Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: 1. Budowa hali produkcyjnej 2. Budowa hali węzła betoniarskiego 3. Suwnica dwudźwigarowa...

Przedmiot:

1. Budowa hali produkcyjnej 2. Budowa hali węzła betoniarskiego 3. Suwnica dwudźwigarowa natorowa

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rafał Hoffer Firma Budowlana
Dożynkowa 2
13-200 Działdowo
powiat: działdowski
+48 23 697 64 33
przetarg@hoffer.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60759
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Działdowo
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 23 697 64 33
Termin składania ofert: 2021-08-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 2/07/2021:
1. Budowa hali produkcyjnej
2. Budowa hali węzła betoniarskiego
3. Suwnica dwudźwigarowa natorowa
Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.01-28-0001/20 - Technologia studni prefabrykowanych i kręgów z dnem o wyprofilowanym korycie na bazie betonu z udziałem domieszki organicznej w postaci anionowej emulsji bitumicznej i włókien rozproszonych.

Część 1
Zapytanie ofertowe 2/07/2021

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1. Budowa hali produkcyjnej
2. Budowa hali węzła betoniarskiego
3. Suwnica dwudźwigarowa natorowa

Okres gwarancji
Minimum 36 miesięcy

CPV: 42414210-6, 45000000-7, 45111200-0, 45213200-5, 45223110-0, 45223210-1, 45223220-4, 45233250-6, 45262100-2

Dokument nr: 2021-25769-60759, 2/07/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-23
Miejsce i sposób składania ofert:
1. Oferty można składać drogą elektroniczną (email lub Baza Konkurencyjności), za pośrednictwem poczty, kuriera lub w siedzibie zamawiającego.
2. Oferty składane osobiście mogą być składane od poniedziałku do piątku w godz.ch pracy Zamawiającego (9:00-15:00).
3. Oferty nadesłane pocztą lub kurierem będą przyjęte do badania ofert pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę lub kuriera
w terminie składania ofert.
4. Oferty składane osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opisane:
Rafał Hoffer Firma Budowlana
13-200 Działdowo, Ul. Dożynkowa 2
Oferta do zapytania ofertowego nr 2/07/2021.
5. Oferty składane drogą e-mail należy wysłać na adres przetarg@hoffer.pl. Wiadomość z ofertą musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, w formie plików, w formacie PDF. W temacie wiadomości należy wpisać ,,Oferta do zapytania ofertowego nr 2/07/2021".

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
działdowski
Gmina
Działdowo
Miejscowość
Działdowo
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-06-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
1. Budowa hali produkcyjnej
2. Budowa hali węzła betoniarskiego
3. Suwnica dwudźwigarowa natorowa
Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie nie późniejszym niż do 30.06.2022 r.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
brak
Warunki zmiany umowy
1. Możliwe jest dokonanie zmian w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór Oferenta, pod warunkiem, że:
1) zmianie nie ulegnie ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
2) nie ulegnie zmniejszeniu zakres realizowanej usługi,
3) ewentualne rozszerzenie zakresu prac będzie wynikało ze specyfiki projektu mającej wpływ na kontynuację podjętych zadań,
4) nastąpi konieczność zmiany zakresu lub metody wykonania przedmiotu umowy, której strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
5) nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
6) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
7) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się
o zamówienie, ani na wynik postępowania,
8) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w tym terminu dostawy urządzeń oraz ich rozruchu
o dodatkowe 30 dni robocze. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszego wydłużenia terminu realizacji zamówienia, po uzyskaniu uprzedniej zgody na ewentualne wydłużenie okresu realizacji projektu ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Zmiana terminu realizacji zamówienia, o której mowa powyżej może być spowodowana w szczególności:
1) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi lub utrudniającymi terminową realizację zamówienia,
2) opóźnieniami w uzyskaniu decyzji administracyjnych czy potrzebnych do realizacji zamówienia zgód, pozwoleń wydanych przez podmioty trzecie,
3) zmianami przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia,
4) koniecznością wprowadzenia korekty dokumentów bądź wykonaniu innych czynności nie wynikających z winy Oferenta,
5) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
6) innych zdarzeń losowych.
3. W związku z sytuacją epidemiczną (COVID) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia
o 3 miesiące. Przedmiotowe wydłużenie może nastąpić tylko w oparciu o uzasadniony wniosek Oferenta przedstawiony Zamawiającemu w terminie minimum 30 dni przed terminem dostawy/montażu wynikającym z umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia potwierdzone referencjami, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 realizacji inwestycji wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej na kwotę co najmniej 3 300 000,00 zł netto. Referencje muszą zawierać wykaz wykonanych robót z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej właściwą realizację przedmiotu zamówienia.
Oferent potwierdza spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1-4 składając oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
1) Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona,
2) Oferent nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
3) Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
Oferent potwierdza spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1-3, składając oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty niepowiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującym w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta,
a Oferentem polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent potwierdza spełnienie wszystkich w/w warunków składając oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wykluczenia
Zamawiający wyklucza z postępowania:
1. Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
2. Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3. Urzędujący członkowie organów/wspólnicy Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwa popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
4. Oferentów, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Oferentów w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
5. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
6. Oferentów, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.5)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Oferentami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oferent potwierdza spełnienie wszystkich w/w warunków składając oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Na ofertę składają się:
1. Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Formularz oferty musi zawierać następujące elementy:
1) pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, NIP,
nr KRS/CEiDG),
2) dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu, adres e-mail),
3) datę przygotowania,
4) odniesienie do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
5) ceny netto/brutto
6) datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
7) podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
z zamawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 4.
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Protokół z oględzin/wydania dokumentacji, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Dokument, z którego wynika upoważnienie Oferenta do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, o ile ofertę składa pełnomocnik.
7. W przypadku Oferentów nie mających siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, należy złożyć dokument, określający zasady reprezentacji Oferenta, z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę.
8. Pełnomocnictwo udzielone przez Oferentów składających ofertę wspólną podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferentów składających ofertę wspólną.
9. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
10. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
11. Polisę ubezpieczeniową OC od prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości odpowiadającej kwocie min. 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100).
12. Kopię uprawnień niezbędnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń dla kierownika robót oraz dokumentem potwierdzającym przynależność do Izby Inżynierów.
13. Referencje na zrealizowaną inwestycję zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, co najmniej 1 inwestycji w okresie ostatnich 5 lat przez upływem terminu składania ofert, na kwotę co najmniej 3 300 000,00 zł netto. Referencje muszą zawierać wykaz wykonanych robót z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.
14. Dokumenty, o których mowa w pkt 9-10, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
15. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9-10, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
16. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być składane
w formie oryginału lub kopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem" przez Oferenta. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem całości dokumenty na język polski.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (Projekt budowlany) stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się ze specyfikacją techniczną (projektem budowlanym), która będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego. Kopię protokołu oględzin/wydania specyfikacji technicznej stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego zapytania należy dołączyć do oferty. Brak zapoznania się oferenta z powyższą dokumentacją skutkował będzie odrzuceniem oferty.
1. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych i wariantowych. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia.
2. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
3. Cena netto podana w ofercie, musi obejmować wszystkie koszty i składniki, związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4. Cenę za urządzenia składające się na przedmiot zamówienia należy podać w PLN.
5. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
6. Oferent zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
7. Każdy z Oferentów może złożyć jedną ofertę.
8. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie jedno lub więcej kryteriów oferta zostanie uznana za nieważną.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
10. W przypadku unieważnienia postępowania, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy na realizację ww. zadania inwestycyjnego bez podania przyczyny.
12. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
13. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie Zamawiającego.
14. Wybrany Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
15. W przypadku, gdy Oferent odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenia zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
7. Oferty niekompletne tzn. nie zawierające wszystkich wymaganych załączników będą odrzucane za niespełnienie kryteriów dostępu.
8. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
9. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Oferenta,
a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania
w obrocie prawnym w imieniu Oferenta, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty).
10. Dopuszcza się podpisanie składanych dokumentów podpisem elektronicznym/kwalifikowalnym.
11. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wykazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
12. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
13. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być zaparafowane przez Oferenta.
14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Oferent zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa" i dołączone do oferty. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Oferenta złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa". Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Oferent nie może zastrzec informacji odczytywanych podczas otwarcia ofert.
15. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Oferent nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie Oferenta winien złożyć wraz
z ofertą, w przeciwnym razie cała oferta może zostać ujawniona.
16. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
17. Każdy Oferent może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Oferenta zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie (tj. konsorcjum).
18. Zaleca się, aby wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia kierować do Zamawiającego bezpośrednio poprzez Bazę Konkurencyjności.
19. Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego kryterium (kryterium1 + kryterium2+kryterium3).
Zostanie wybrana oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów.
Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert posiadają taką samą liczbę przyznanych punktów, zamawiający spośród ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
Zamawiający odrzuci oferty z rażąco niską ceną.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-23
Data ostatniej zmiany
2021-07-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
P=Cmin/Co x 60 (pkt)
gdzie:
- P - oznacza ilość punktów za cenę,
- Cmin - oznacza najniższą cenę wykonania usługi, spośród złożonych ofert,
- Co - oznacza cenę oferty rozpatrywanej.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja - liczba miesięcy:
GM = (GMbad/GMmax) x 20 (pkt)
gdzie:
- GM - oznacza ilość punktów za liczbę miesięcy gwarancji. Wartość zależna od zadeklarowanej długości gwarancji.
- GMbad - gwarancja w badanej ofercie,
- GMmax - gwarancja najdłuższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin realizacji:
P=Tmin/To x 20 (pkt) gdzie:
- P - ilość punktów za liczbę tygodni koniecznych
do real. zamówienia; - Tmin - najmniejsza liczba tygodni koniecznych do wyk. zamówienia, spośród złożonych ofert, - To - liczba tygodni koniecznych do wyk. zamówienia oferty rozpatrywanej.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Marcin Szczepański
tel.: +48 23 697 64 33
e-mail: przetarg@hoffer.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.