Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego systemu drenarskiego

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego systemu drenarskiego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Jana Henryka Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
powiat: Poznań
616396400
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 616396400
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego systemu drenarskiego.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego systemu drenarskiego.
2.Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: działki o nrach. ewid. 192/1 oraz 194 obręb Drzeczkowo, gmina Osieczna.
3. Celem przebudowy istniejącego systemu drenarskiego jest poprawa stanu ochrony żółwia błotnego Emys orbicularis poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych istniejącego zagłębienia terenu stanowiącego siedlisko gatunku. W ramach przebudowy istniejącego systemu planowana jest budowa nowego drenu o długości ok. 100 m oraz podłączenie do niego istniejącego drenu (mapa poglądowa stanowi załącznik do OPZ).
4. Wykonanie dokumentacji projektowej jest niezbędne w celu zdobycia pozwolenia wodnoprawnego, uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310), a także uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (jeżeli jest to wymagane) lub decyzji umarzającej postępowanie/pismo o braku konieczności DOSU. Realizacja przedmiotu zamówienia posłuży do sporządzenia wniosków na potrzeby uzyskania ww. decyzji administracyjnych oraz będzie podstawą do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

CPV: 71322000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00125734, WOP.261.38.2021.DU

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://poznan.rdos.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji użytkownika dostępnej na miniportalu.
3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, e-mail: sekretariat.poznań@rdos.gov.pl; tel. 61 639 64 00;
? kontakt do inspektora danych osobowych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Poznaniu: adres e-mail: iod.poznan@rdos.gov.pl, telefon 61 628 12 61;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 10:00
Miejsce składania ofert: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WOP.261.38.2021.DU
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego systemu drenarskiego.
2.Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: działki o nrach. ewid. 192/1 oraz 194 obręb Drzeczkowo, gmina Osieczna.
3. Celem przebudowy istniejącego systemu drenarskiego jest poprawa stanu ochrony żółwia błotnego Emys orbicularis poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych istniejącego zagłębienia terenu stanowiącego siedlisko gatunku. W ramach przebudowy istniejącego systemu planowana jest budowa nowego drenu o długości ok. 100 m oraz podłączenie do niego istniejącego drenu (mapa poglądowa stanowi załącznik do OPZ).
4. Wykonanie dokumentacji projektowej jest niezbędne w celu zdobycia pozwolenia wodnoprawnego, uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310), a także uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (jeżeli jest to wymagane) lub decyzji umarzającej postępowanie/pismo o braku konieczności DOSU. Realizacja przedmiotu zamówienia posłuży do sporządzenia wniosków na potrzeby uzyskania ww. decyzji administracyjnych oraz będzie podstawą do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać, że:
? posiada wiedzę i doświadczenie w wykonaniu (zakończeniu) co najmniej jednej dokumentacji projektowej odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonania dokumentacji projektowej na wykonanie budowy lub rozbudowy sieci drenarskiej'
? udziela co najmniej 2-letniej gwarancji na to, że w okresie nie krótszym niż 2 lata od odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie ujawnią się żadne wady projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Wadą będzie w szczególności taka cecha dokumentacji, która doprowadziła do powstania wady inwestycji bądź dowolnej części inwestycji. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okres gwarancji na dokumentację projektową lub nie podanie gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 3.
2) Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy:
a) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP;
e) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 ustawy PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. b i c, pkt 3,5 i 7 ustawy
(wzór załącznik nr 8 do SWZ)
f) wykaz osób (wzór załącznik nr 6 do SWZ).
g) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wraz z dowodami określającymi, czy usługi wykazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w SWZ, zostały wykonane lub są wykonywane należycie
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:
? referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór załącznik nr 7 do SWZ);
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy PZP oraz w innych przypadkach przewidzianych niniejszą umową. Wykonawca, który uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz ustawie PZP, zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa wyżej winien zawierać przywołanie podstawy prawnej żądania Wykonawcy z przywołaniem właściwych postanowień umowy i/lub przepisów ustawy PZP oraz zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga się zmiany Umowy, przedstawiając w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do należytej oceny wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego. strony przewidują, iż Umowa może ulec zmianie w zakresie:
a) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
b) zmiany osoby skierowanej do realizacji przedmiotu umowy, wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, w szczególności w przypadkach losowych, takich jak np. śmierć, długotrwała choroba uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy lub z powodu uzasadnionej negatywnej oceny dokonanej przez przedstawiciela Zamawiającego podczas realizacji umowy;
c) zmiany sposobu lub zakresu wykonywania umowy,
d) ograniczenia obowiązków Wykonawcy, wchodzących w zakres przedmiotowy Umowy,
e) zmiany terminów wykonywania usług lub ich części, a także zmiany terminu wykonania Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do dokonania analizy dokumentów, o których mowa w ust. 7, w terminie do 7 dni od ich przedłożenia przez Wykonawcę. Aneks w tym zakresie zostanie podpisany w terminie uzgodnionym przez obie strony, przy czym termin ten będzie przypadał w okresie nie dłuższym niż 21 dni od daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-06

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.