Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi

Przedmiot:

Przebudowa drogi

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wieczfnia Kościelna
Wieczfnia Kościelna 48
06-513 Wieczfnia Kościelna
powiat: mławski
23 654 00 04, faks 23 654 00 50
sekretaria@wieczfniakoscielna.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wieczfnia Kościelna
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 23 654 00 04, faks 2
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi gminnej na działce nr 82 w miejscowości Wieczfnia Kościelna
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : ,,Przebudowa drogi gminnej na działce nr 82 w miejscowości Wieczfnia Kościelna". Droga położona jest w miejscowości Wieczfnia Kościelna. Początek projektowanego odcinka przyjęto na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2306W o nawierzchni bitumicznej, a koniec znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2307W również o nawierzchni bitumicznej. Projektowany odcinek w obecnym stanie to ulica urządzona. Posiada jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m na długości 0,231 km przy zmiennej szerokości pasa drogowego (od 5,50 do 9,00 m). Po prawej stronie na długości 70, 0 m znajduje się pobocze utwardzone z kostki betonowej brukowej. Pozostałe odcinki poboczy mają nawierzchnię gruntową. W pasie drogowym przebiega wodociąg, kolektor sanitarny ks200 oraz linia energetyczna z lampami oświetleniowymi. Projektowany odcinek planuje się urządzić z jezdnią z asfaltobetonu o szer. 3,50 m dla ruchu dwukierunkowego pojazdów oraz zapewnić ruch pieszy poprzez ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej w miejsce poboczy z kruszywa. Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo z zastosowanie trzech studni chłonnych z kręgów żelbetonowych o średnicy ? 1200 mm z włazem żeliwnym typu lekkiego o śr. 600 mm zaopatrzonym w kratę.
2. W zakres zamówienia wchodzi:
- przebudowa jezdni w obrębie istniejącego pasa drogowego polegająca na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
- mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej do 4 cm, uzupełnienie poboczy
kruszywem łamanym,
- wykonanie robót ziemnych, podbudowy z kruszywa łamanego pod konstrukcje nawierzchni
chodnika i pod zjazdy,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej oraz na zjazdach,
- wykonanie odwodnienia projektowanego odcinka przy użyciu studni chłonnych z kręgów
żelbetonowych ? 1200 mm z żeliwnym włazem typu lekkiego klasy D.

CPV: 45233120-6, 45100000-8, 45232452-5, 45233220-7, 45233222-1, 45233320-8

Dokument nr: 2021/BZP 00125744, GKiI.271.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://wieczfniakoscielna.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wieczfniakoscielna.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://wieczfniakoscielna.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https: //oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się". Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://wieczfniakoscielna.ezamawiajacy.pl:o komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producentao Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edgeo Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej ,,RODO"), Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna, z siedzibą: Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna. Z Administratorem Danych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@wieczfniakoscielna.pl lub telefonicznie: 23 654 00 04
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób: e-mail: iodo@rt-net.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej na działce nr 82 w miejscowości Wieczfnia Kościelna prowadzonym w trybie podstawowym
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp".
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 12:00
Miejsce składania ofert: https://wieczfniakoscielna.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-25

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GKiI.271.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 169685,55 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : ,,Przebudowa drogi gminnej na działce nr 82 w miejscowości Wieczfnia Kościelna". Droga położona jest w miejscowości Wieczfnia Kościelna. Początek projektowanego odcinka przyjęto na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2306W o nawierzchni bitumicznej, a koniec znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2307W również o nawierzchni bitumicznej. Projektowany odcinek w obecnym stanie to ulica urządzona. Posiada jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m na długości 0,231 km przy zmiennej szerokości pasa drogowego (od 5,50 do 9,00 m). Po prawej stronie na długości 70, 0 m znajduje się pobocze utwardzone z kostki betonowej brukowej. Pozostałe odcinki poboczy mają nawierzchnię gruntową. W pasie drogowym przebiega wodociąg, kolektor sanitarny ks200 oraz linia energetyczna z lampami oświetleniowymi. Projektowany odcinek planuje się urządzić z jezdnią z asfaltobetonu o szer. 3,50 m dla ruchu dwukierunkowego pojazdów oraz zapewnić ruch pieszy poprzez ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej w miejsce poboczy z kruszywa. Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo z zastosowanie trzech studni chłonnych z kręgów żelbetonowych o średnicy ? 1200 mm z włazem żeliwnym typu lekkiego o śr. 600 mm zaopatrzonym w kratę.
2. W zakres zamówienia wchodzi:
- przebudowa jezdni w obrębie istniejącego pasa drogowego polegająca na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
- mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej do 4 cm, uzupełnienie poboczy
kruszywem łamanym,
- wykonanie robót ziemnych, podbudowy z kruszywa łamanego pod konstrukcje nawierzchni
chodnika i pod zjazdy,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej oraz na zjazdach,
- wykonanie odwodnienia projektowanego odcinka przy użyciu studni chłonnych z kręgów
żelbetonowych ? 1200 mm z żeliwnym włazem typu lekkiego klasy D.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233320-8 - Fundamentowanie dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-25
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:
Kryterium 1- cena oferty - 60 % (za cenę oferty przyjmuje się wartość brutto z podatkiem VAT)
Kryterium 2 - okres gwarancji ( liczony w miesiącach) - 40 %
2. Punktacja zostanie wyliczona za pomocą następujących wzorów:
Kryterium 1- cena: waga kryterium - 60 %

najniższa oferowana cena
C = --------------------------- x 100 pkt. x 60 %
cena ocenianej oferty
Kryterium 2 - okres gwarancji: waga kryterium - 40 %
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy - 0 pkt, (za przekroczenie tego terminu o 1 rok Wykonawca otrzymuje 20 pkt, o 2 lata - 40 pkt.)

okres gwarancji badanej oferty
G = --------------------------- x 100 pkt. x 40 %
najdłuższy oferowany okres gwarancji
Brak określenia w formularzu oferty okresu gwarancji skutkuje odrzuceniem oferty.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów,
obliczoną wg wzoru: P = C + G.
gdzie:
P - łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę
C - liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,, cena oferty"
G - liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,okres gwarancji"
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona do 2 miejsca po przecinku z zachowaniem zaokrągleń matematycznych.
4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy, który na tym etapie postępowania nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i przyznana została mu najkorzystniejsza punktacja łączna obliczona wg obowiązujących kryteriów.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust.2 PZP dotyczących:
1) uprawnień do występowania w obrocie gospodarczym i prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 zł,
3) zdolności technicznej i zawodowej:
a) Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie drogowe, polegającego na wykonaniu robót budowlanych o charakterze i trudności wykonania takim samym jak zamówione roboty o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto,
W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca winien podać rodzaj, wartość, daty, miejsce wykonania, podmioty, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
b) Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
- osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tych osób.
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).
W celu potwierdzenia spełniania tego warunku wykonawca winien przedłożyć wykaz osób, ze wskazaniem tych spełniających w/w warunek.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki z ppkt. 1)-3) mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art, 125 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. , wg. wzoru załącznik Nr 2 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust.2 PZP dotyczących:
1) uprawnień do występowania w obrocie gospodarczym i prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 zł,
3) zdolności technicznej i zawodowej:
a) Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie drogowe, polegającego na wykonaniu robót budowlanych o charakterze i trudności wykonania takim samym jak zamówione roboty o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto,
W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca winien podać rodzaj, wartość, daty, miejsce wykonania, podmioty, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, wg. wzoru załącznik Nr 5 do SWZ.
b) Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
- osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tych osób, wg. wzoru załącznik Nr 4 do SWZ.
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).
W celu potwierdzenia spełniania tego warunku wykonawca winien przedłożyć wykaz osób, ze wskazaniem tych spełniających w/w warunek.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki z ppkt. 1)-3) mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Oferta wspólna - konsorcjum
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
a) Wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą dokumenty, o których mowa SWZ, oświadczenia składa każdy z Wykonawców osobno w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
b) Wykonawca winien przedłożyć dokumenty i oświadczenia dotyczące każdego partnera konsorcjum osobno;
c) oświadczenie, składa każdy z wykonawców osobno;
d) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
e) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
f) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
g) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant (pełnomocnik) pozostałych.
Uwaga: (warunki uczestnictwa w przetargu) podmioty składające ofertę wspólną jako konsorcjum mogą spełniać łącznie.
3) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,
d) konieczności wykonania robót zamiennych, koniecznych i/lub dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,
e) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
f) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
g) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w literach od a) do g), termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;
2) wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia,
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których
w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
3) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zgodnie z art. 451 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
5) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji;
6) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo - finansowego robót;
7) powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, które nie zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie, jako części zmówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy;
8) zmiany podmiotu, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
9) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w §3 ust.1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:
Kryterium 1- cena oferty - 60 % (za cenę oferty przyjmuje się wartość brutto z podatkiem VAT)
Kryterium 2 - okres gwarancji ( liczony w miesiącach) - 40 %
2. Punktacja zostanie wyliczona za pomocą następujących wzorów:
Kryterium 1- cena: waga kryterium - 60 %

najniższa oferowana cena
C = --------------------------- x 100 pkt. x 60 %
cena ocenianej oferty
Kryterium 2 - okres gwarancji: waga kryterium - 40 %
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy - 0 pkt, (za przekroczenie tego terminu o 1 rok Wykonawca otrzymuje 20 pkt, o 2 lata - 40 pkt.)

okres gwarancji badanej oferty
G = --------------------------- x 100 pkt. x 40 %
najdłuższy oferowany okres gwarancji
Brak określenia w formularzu oferty okresu gwarancji skutkuje odrzuceniem oferty.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów,
obliczoną wg wzoru: P = C + G.
gdzie:
P - łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę
C - liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,, cena oferty"
G - liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,okres gwarancji"
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona do 2 miejsca po przecinku z zachowaniem zaokrągleń matematycznych.
4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy, który na tym etapie postępowania nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i przyznana została mu najkorzystniejsza punktacja łączna obliczona wg obowiązujących kryteriów.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.