Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej "

Przedmiot:

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej "

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BEŁŻEC
ul. Lwowska 5
22-670 Bełżec
powiat: tomaszowski (lubelski)
846652445, faks 846652337
gmina@belzec.pl
https://belzec.ezamawiajacy.pl/pn/belzec/demand/notice/public/34868/details
Województwo: lubelskie
Miasto: Bełżec
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 846652445, faks 8466
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szalenik-Kolonia gm. Bełżec - do granicy aglomeracji Bełżec".
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szalenik-Kolonia (do granicy aglomeracji Bełżec - Ul. Wąska w Bełżcu) o łącznej długości 402 m, zgodnie z dokumentacją projektową. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szalenik-Kolonia oraz w m. Bełżec. W prowadzonym postępowaniu uwzględniona jest tylko część dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dotycząca m. Bełżec w następującym zakresie: jednostka ewidencyjna: 061802_2 Bełżec - Obręb: 0001 Bełżec, Ark.3, dz. nr: 1579, 1581, 1587, 1588, 1592, 1594.
Zakres robót, obejmuje w szczególności:
1) wykopy ręczne i mechaniczne
2) barierki ochronne wraz z rozbiórką
3) rozebranie i naprawa nawierzchni utwardzonych
4) umocnienie wykopów wraz z rozbiórką
5) podsypkę piaskową pod rurociągi
6) montaż rurociągów i kształtek z PE kolektora kanalizacji podciśnieniowej
7) przewierty
8) montaż rur osłonowych i ochronnych
9) montaż zasuw
10) próby szczelności rurociągów
11) warstwę ochronną zasypu
12) zasypanie wykopów
13) transport nadmiaru gruntu
14) układanie kabli wielożyłowych
15) montaż rur osłonowych

CPV: 45230000-8, 45231300-8, 45232000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00125679, ZP.271.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://belzec.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://belzec.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony
postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie na adres e-mail:
gmina@belzec.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://belzec.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Korespondencja".
11.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa
się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem
tego terminu (godz. pracy Zamawiającego: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7 30 -15 30, wtorek
8 00 -16 00 w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres
e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
11.3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 11. 8 niniejszego Rozdziału;
a) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
https://belzec.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
b) Wykonawca po wybraniu opcji ,,Przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się".
c) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający
zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w
postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości
przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu
podanym w ww. potwierdzeniu.
d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacjamiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę
przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
,,Korespondencja". Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi
być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie. Pozostałe informacje zawarte są w rozdziale 11 SWZ
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:
- Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Bełżec, Ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec adres
e-mail: gmina@belzec.pl, nr tel. 84 6652445.
- Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich
przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl.
- Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szalenik-Kolonia gm. Bełżec - do granicy aglomeracji Bełżec" prowadzonego w trybie podstawowym.
- Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych dalej ,,Ustawa Pzp" oraz podmioty, z którymi zawarto umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie
zamówienia publicznego przekracza 4 lata, dane osobowe przechowywane będą przez cały okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Posiadają Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Państwa dotyczących*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą Ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, gdy Państwo uznają, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa
narusza przepisy RODO.Nie przysługuje Państwu:
w związku z art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych osobowych wyłącza możliwość udziału w
wyżej wymienionym postępowaniu.
*Wyjaśnienie: skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą.
**Wyjaśnienie: w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia tego postępowania
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w
drodze żądania skierowanego do Zamawiającego

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://belzec.ezamawiajacy.pl/pn/belzec/demand/notice/public/34868/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://belzec.ezamawiajacy.pl, w zakładce ,,OFERTY"

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szalenik-Kolonia (do granicy aglomeracji Bełżec - ul. Wąska w Bełżcu) o łącznej długości 402 m, zgodnie z dokumentacją projektową. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szalenik-Kolonia oraz w m. Bełżec. W prowadzonym postępowaniu uwzględniona jest tylko część dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dotycząca m. Bełżec w następującym zakresie: jednostka ewidencyjna: 061802_2 Bełżec - Obręb: 0001 Bełżec, Ark.3, dz. nr: 1579, 1581, 1587, 1588, 1592, 1594.
Zakres robót, obejmuje w szczególności:
1) wykopy ręczne i mechaniczne
2) barierki ochronne wraz z rozbiórką
3) rozebranie i naprawa nawierzchni utwardzonych
4) umocnienie wykopów wraz z rozbiórką
5) podsypkę piaskową pod rurociągi
6) montaż rurociągów i kształtek z PE kolektora kanalizacji podciśnieniowej
7) przewierty
8) montaż rur osłonowych i ochronnych
9) montaż zasuw
10) próby szczelności rurociągów
11) warstwę ochronną zasypu
12) zasypanie wykopów
13) transport nadmiaru gruntu
14) układanie kabli wielożyłowych
15) montaż rur osłonowych
4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) cena - waga kryterium 60% = 60pkt
2) Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) - waga kryterium - 40% = 40pkt
RAZEM 100 % = 100pkt
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
W ramach kryterium ,,cena" (C) oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty.
W ramach kryterium ,,Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia" (G) oceniana będzie długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia podana w formularzu oferty.
Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających ocenie) zostanie wyliczone na podstawie sumy uzyskanych punktów w kryteriach opisanych powyżej zgodnie z wzorem:
P = C + G
P - łączna liczba punktów (suma) przyznanych Wykonawcy w ramach wszystkich kryteriów
C - łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ,,Cena"G - łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ,,Długość okresu gwarancji na roboty
budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia". Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów w kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
co najmniej jedno zamówienie, które polegało na wykonaniu min. 1 roboty budowlanej, która polegała na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o wartości robót minimum 200 000,00 PLN, (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto.
UWAGA
1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres i wartość robót, aby można
było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.
2) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż
wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe
środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:- w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku- w pkt. 8.3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na
usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę - o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym
mowa w § 6 ust. 1,
5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni
niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,
6) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie,
7) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) cena - waga kryterium 60% = 60pkt
2) Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) - waga kryterium - 40% = 40pkt
RAZEM 100 % = 100pkt
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
W ramach kryterium ,,cena" (C) oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty.
W ramach kryterium ,,Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia" (G) oceniana będzie długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia podana w formularzu oferty.
Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających ocenie) zostanie wyliczone na podstawie sumy uzyskanych punktów w kryteriach opisanych powyżej zgodnie z wzorem:
P = C + G
P - łączna liczba punktów (suma) przyznanych Wykonawcy w ramach wszystkich kryteriów
C - łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ,,Cena"G - łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ,,Długość okresu gwarancji na roboty
budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia". Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów w kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.