Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa pomieszczeń

Przedmiot:

Przebudowa pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zaleszany
ul. Tadeusza Kościuszki 16
37-415 Zaleszany
powiat: stalowowolski
tel. 15 845 94 19 wew. 33
ug@zaleszany.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zaleszany
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 15 845 94 19 we
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Zaleszany z siedzibą Urzędu Gminy w Zaleszanach, Ul. T. Kościuszki 16, 37 -415 Zaleszany zwraca się z zapytaniem w sprawie wykonania niżej opisanego zamówienia publicznego:
,,Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego w Dzierdziówce"
1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego w Dzierdziówce - sali zebrań, komunikacji i sanitariatów.
1.2. Zakres prac obejmuje m. in.:
1) rozbiórka ścianek działowych w części sanitarnej, murowanie nowych,
2) usunięcie okładzin ścian i posadzek we wszystkich pomieszczeniach objętych opracowaniem,
3) montaż urządzeń sanitarnych,
4) malowanie ścian i sufitów,
5) wykonanie okładzin ceramicznych ścian i posadzek,
6) wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,
7) montaż nowych drzwi,
8) wykonanie wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych nierdzewnych i wyprowadzenie ich ponad połacie dachowe,
9) dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego układu funkcjonalnego,
10) prace towarzyszące.
1.3. Szczegółowy zakres robót polega w szczególności na wykonaniu:
- robót rozbiórkowych budowlanych (wykucie z muru ościeżnic stalowych, rozebranie ścianek, rozebranie posadzek z płytek ceramicznych, rozebranie wykładziny ściennej z płytek),
- robót rozbiórkowych instalacyjnych (demontaż rurociągu stalowego, demontaż baterii umywalkowych, demontaż urządzeń sanitarnych),
- ścianek działowych (uzupełnienie nadproży prefabrykowanych, ścian, ścianki działowe),
- podłoży, posadzek i podłóg (posadzki cementowe, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii płynnej, posadzki z płytek, przygotowanie podłoża pod cokoliki, wykonanie cokolików) - Zamawiający dopuszcza możliwość położenia nowej posadzki z płytek na istniejącej na sali i w hollu pod warunkiem wykonania regulacji istniejących drzwi do pomieszczeń (bądź ich wymiany na nowe w przypadku braku możliwości regulacji).
- tynków i okładzin (tynki zwykłe, przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami, licowanie ścian płytkami osadzenie podokienników z marmuru syntetycznego),
- robót malarskich (zeskrobanie i zmycie starej farby, usunięcie tynku mozaikowego, przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania ze szpachlowaniem nierówności i gruntowaniem, gładź gipsowa na ścianach, malowanie, wykonanie nowego tynku mozaikowego). UWAGA! Załączony do zapytania przedmiar robót nie zawiera tej pozycji wykonania nowego tynku mozaikowego - należy uwzględnić tą pozycję przy przygotowaniu oferty i tabeli cen elementów robót na wykonanie przedmiotu zamówienia.
- stolarki drzwiowej (montaż drzwi wewnętrznych, ościeżnice stalowe regulowane) Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość montażu skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych, pełnych np. typu PORTA w okleinie (rodzaj okleiny według wyboru Zamawiającego) oraz ościeżnic regulowanych do ww drzwi zamiast drzwi wewnętrznych typu HORMANN i ościeżnic stalowych regulowanych pod warunkiem, że drzwi będą odpowiednie do pomieszczeń łazienek i pomieszczeń gospodarczych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zamontował w wymienianych drzwiach wkładki bębenkowe z co najmniej 3 szt. kluczy do każdych drzwi.
- robót instalacyjnych wod-kan (rurociągi z tworzyw sztucznych, podejścia dopływowe, montaż zaworów, wykucie bruzd, rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, czyszczaki kanalizacyjne z PCW, rury wywiewne, zabetonowanie bruzd, montaż umywalki pojedynczej dla niepełnosprawnych, montaż baterii umywalkowych, montaż ustępu dla niepełnosprawnych, montaż uchwytów ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych, montaż komina wentylacyjnego, wyprowadzenie komina ponad połać dachową, montaż kratek wentylacyjnych),
- robót instalacyjnych elektrycznych (wykonanie instalacji przyzywowej w łazience, montaż przyzywówki, wykonanie instalacji gniazd 230V - 1 szt., wykonanie instalacji oświetleniowej - 1 kpl, montaż opraw oświetleniowych LED w łazience, montaż gniazdek i włączników - 2 szt., montaż opraw oświetleniowych typu kinkiet na sali zebrań - 8 szt., montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych - 4 szt., montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych z czujką ruchu - 1 szt., montaż opraw oświetleniowych na hollu - 3 szt., wykonanie badań instalacji elektrycznej) UWAGA! Załączona do zapytania ofertowego dokumentacja nie obejmuje wykonania instalacji elektrycznej. Wykonawca zobowiązany będzie w cenie ryczałtowej uwzględnić i wykonać zakres dotyczący robót instalacyjnych elektrycznych według opisu zawartego w zapytaniu ofertowym. Schemat rozmieszczenia punktów oświetleniowych i gniazd został przedstawiony na schemacie stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Załączony do zapytania przedmiar robót nie zawiera tej pozycji, należy uwzględnić tą pozycję przy przygotowaniu oferty i tabeli cen elementów robót na wykonanie przedmiotu zamówienia.
1.4. Roboty będą prowadzone w czynnym budynku Domu Ludowego w Dzierdziówce, który w trakcie robót będzie użytkowany i będą w nim przebywać osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych, prowadzenia prac w sposób umożliwiający wykonywanie zadań użytkownika przez cały okres prowadzenia robót oraz uporządkowania terenu nieruchomości do poprzedniej użyteczności.
1.5. Z uwagi na wykonywanie robót w funkcjonującym budynku wszystkie prace należy wykonywać w sposób, który nie będzie utrudniał użytkowania obiektu oraz z zachowaniem bezpieczeństwa użytkowników i innych osób przebywających na terenie budynku. Wszelkie prace, do których wykonywania niezbędne będzie wyłączenie energii elektrycznej bądź wody w budynku należy zaplanować w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca będzie musiał uzgadniać z Zamawiającym kolejność robót i prowadzić roboty w taki sposób, aby była możliwość użytkowania budynku i jego otoczenia.
1.6. Zakres rzeczowy prac do wykonania obejmuje również wykonanie wszystkich prac naprawczych związanych z wymianą stolarki drzwiowej oraz wykonaniem robót instalacyjnych (elektrycznych i sanitarnych) - uzupełnianie tynków ze szpachlowaniem, malowanie farbami akrylowymi łatwo zmywalnymi.
1.7. Materiały uzyskane w trakcie robót przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu. Zdemontowane elementy stalowe stanowiące własność Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przewieźć na swój koszt do punktu skupu złomu wskazanego przez Zamawiającego.
1.8. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w zapytaniu ofertowym, dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.
UWAGA! Załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty, a ewentualne nieujęte w nim elementy robót wynikające z projektu nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia.
1.9. Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym przez cały okres realizacji zadania.
1.10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane zadanie na okres 48 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Dokument nr: GKM.271.2.16.2021

Specyfikacja:
1.11. Ze względu na charakter zamówienia zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. Termin dokonania wizji lokalnej należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym telefonicznie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.

Składanie ofert:
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

7.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.07.2021 r. do godz. 1200:
- osobiście:
Urząd Gminy w Zaleszanach
ul. Tadeusza Kościuszki 16,
37-415 Zaleszany
Pokój nr 8 /sekretariat/
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej (liczy się termin wpływu):
Urząd Gminy w Zaleszanach
ul. Tadeusza Kościuszki 16,
37-415 Zaleszany,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej:
e-mail: ug@zaleszany.pl
7.2. Zaleca się złożyć ofertę na załączonych wzorach
- Formularzu oferty - załącznik nr 1
Ofertę zaleca się złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem - zapytanie ofertowe na zadanie pn.: ,,Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego w Dzierdziówce".

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 03.12.2021 r.

Wymagania:
1.12. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia ma charakter ryczałtowy.
1.13. Roboty budowlane w budynku mogą być wykonywane w terminie od podpisania umowy do 03.12.2021 r.
1.14. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w zapytaniu ofertowym winien w cenie brutto ująć wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i warunkami stawianymi przez Zamawiającego niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty, rabaty zastosowane przez Wykonawcę. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.
1.14.1. Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w formularzu oferty - załącznik nr 1.
1.15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1.16. Wymagania dotyczące Wykonawcy:
1.16.1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się spełnieniem n/w warunków udziału w postępowaniu:
1) Dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami (zespołem osób) posiadającymi następujące uprawnienia:
a) Posiadające uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności (kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane)
- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
2) Potwierdzeniem spełniania w/w warunku będzie złożenie wykazu osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 2.

2. Kryteria oceny ofert: Cena 100% - Cena oferty (z VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę.
4. Wymagany okres gwarancji 1 48 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

5. Warunki płatności przelew 30 dni.

6. Wymagany sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia1 Nie dotyczy
7.3. Do oferty należy dołączyć:
Formularz oferty - załącznik nr 1.
Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 2.
Wzór oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień - załącznik nr 3.
Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych - (jeśli dotyczy).
Tabela cen elementów robót - załącznik nr 7.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany treści zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyn.

10. Okres związania oferta wynosi 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.
Odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe prosimy udzielić na załączonym formularzu.

Uwagi:
11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zaleszany, której jednostką organizacyjną jest Urząd Gminy w Zaleszanach, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany;
2) Administrator Danych Osobowych, tj. w Gminie Zaleszany, której jednostką organizacyjną jest Urząd Gminy w Zaleszanach, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany zatrudnia Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu (15) 845-94-19 w. 29, e-mail: aperla@zaleszany.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego w Dzierdziówce"; Nr sprawy: GKM.271.2.16.2021, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust 1
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
X przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Uzasadniony interes odnosi się do......... ................................. ........................
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie:
............... ............nd......................... ...................................... .....................
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (na podst. art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (na podst. art. 16 RODO), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (na podst. art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
10) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
12) nie przysługuje Państwu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu:
- Marta Nakielny, tel. 15 845 94 19 wew. 33, e-mail: m.nakielny@zaleszany.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.