Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
288z dziś
4812z ostatnich 7 dni
17907z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa kolumbarium

Przedmiot:

Budowa kolumbarium

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6
82-220 Stare Pole
powiat: malborski
(0-55) 271-35-32 wew. 35, (0-55) 271-35-33
ug@starepole.pl
https://starepole.ezamawiajacy.pl/pn/starepole/demand/notice/public/34161/details
Województwo: pomorskie
Miasto: Stare Pole
Wadium: ---
Nr telefonu: (0-55) 271-35-32 wew
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowości Krzyżanowo - etap I (segment C)
Ogłoszenie o możliwości składania ofert
na realizację zamówienia pn.:
"Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowości Krzyżanowo -
etap I (segment C)"
III. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa segmentu C kolumbarium, mieszczącego razem 26
nisz przeznaczonych do przechowywania urn, na terenie cmentarza komunalnego, na
działce o nr ewid. 5/7, w miejscowości Krzyżanowo.
3. Na realizację przedmiotu zamówienia zamawiający posiada pozwolenie na budowę wydane
przez Starostę Powiatu Malborskiego , nr 497/2020 z dnia 04.06.2020 r.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5. Odpady powstające w trakcie prac Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6. Zakres robót obejmuje w szczególności:
1) Prace przygotowawcze w terenie.
2) Pomiary geodezyjne.
3) Roboty ziemne.
4) Wycinka roślinności niskiej.
5) Wykopy fundamentowe i związane z budową sieci.
6) Wykonanie ław fundamentalnych i ścian fundamentalnych.
7) Montaż instalacji kanalizacji deszczowej w gruncie.
8) Roboty dekarskie - budowa więźby dachowej, pokrycia dachowego.
9) Roboty murarskie - murowanie ścian z cegły z równoległym osadzaniem wklejanych
elementów betonowych.
10) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.
11) Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej.
12) Montaż listew led.
13) Montaż odwodnienia dachu i tablic z napisami.
14) Uporządkowanie terenu budowy.
Na roboty objęte przedmiotem zapytania ofertowego Wykonawca udzieli gwarancji na okres
minimum 3 lat, maksymalnie 5 lat, licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót.
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego muszą być
w gatunku pierwszym i muszą posiadać atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające
do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty i aprobaty należy dostarczyć
Zamawiającemu); Oferta musi zawierać wszystkie niezbędne do realizacji danego zadania
towary wraz z ich dostawami do miejsca realizacji inwestycji oraz niezbędne środki techniczne.
Cenę ofertową należy obliczyć w taki sposób, by obejmowała wszystkie koszty jakie ponosi
Wykonawca w celu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym także wszystkie koszty nie wynikające bezpośrednio
z opisu przedmiotu zamówienia (projektu budowlanego, przedmiaru robót) i projektowanych
postanowień umowy, ale możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę przed złożeniem oferty.
UWAGA:
Wszystkie nazwy własne podane zarówno w opisach rysunków jak i na rysunkach projektów
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także
przedmiarach należy traktować jako określenie standardu urządzeń, materiałów i rozwiązań
technicznych. Parametry techniczno-eksploatacyjne zastosowanych urządzeń powinny być co
najmniej takie, jak pokazane na rysunkach oraz w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robót. Wymiary urządzeń i ich połączeń muszą być zgodne z podanymi na rysunkach,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach.
7. Szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach 5-8 do zapytania ofertowego.
8. Odpady powstające w trakcie prac Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
9. Odpady powstające w trakcie prac Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
10. Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie zaplecze budowy i będzie ponosił koszty z tym
związane.
11. Obowiązkiem Wykonawcy jest wypełnianie postanowień wynikających z uzgodnień
z gestorami sieci, tj. m.in. zawiadamianie o terminach rozpoczęcia i zakończenia prac.
Prowadzona korespondencja musi być kierowana do wiadomości do Zamawiającego.
12. W strefie ewentualnych istniejących urządzeń i sieci (kable telekomunikacyjne, ewentualne
sieci energetyczne) należy prace prowadzić w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie i to
poprzez skuteczne zabezpieczenie przed rozpoczęciem robót.
13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez
Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest
zadośćuczynić prawnie i finansowo roszczeniom osób trzecich, za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków powstałych przy wykonywaniu czynności objętych umową oraz
z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie
lub innych czynności pozostających w związku z wykonywaną umową przez Wykonawcę.
14. W okresie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne
umowy ubezpieczenia OC z tytułu odpowiedzialności deliktowej i OC z tytułu
odpowiedzialności kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na cały
okres realizacji przedmiotu zamówienia.
15. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego,
Zamawiający przekaże roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako przejmującemu od
poszkodowanego odpowiedzialność prawną i finansową za wszystkie roszczenia.
IV. Podwykonawcy:
1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
4. Wykonawca może zmienić podwykonawcę lub z niego zrezygnować.
5. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca składa wykaz zawierający
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu
z nimi, o ile są już znane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych w powyższym wykazie w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację robót budowlanych.
6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu ofertowym części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
wykonawcę firm podwykonawców.
7. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Projekcie Umowy.

CPV: 45000000-7, 45200000-9, 45215400-1, 45100000-3, 45332300-6, 45212360-7, 45260000-7, 45402520-2

Dokument nr: RIF.7011.6.2021/ZO

Otwarcie ofert: XIII. Termin otwarcia ofert:
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert,
tj. 30.07.2021 r. o godz. 10.15.
2. Zamawiający poinformuje o ewentualnej zmianie terminu otwarcia ofert na stronie
postępowania.
XIV. Informacje o rozstrzygnięciu:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi oferentów
o wyniku postępowania, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany
w formularzu ofertowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wycofania niniejszego zapytania ofertowego lub jego
unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.
3. Jeśli wartość jednostkowa każdej ze złożonych ofert przekroczy kwotę 130 000 netto -
zapytanie ofertowe zostanie unieważnione, a Zamawiający w celu realizacji zadania
przeprowadzi postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o przepisy ustawy PZP.
XV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania ofertowego
upoważniona jest Aleksandra Kiliszewska- Kierownik Referatu Inwestycji, Funduszy Unijnych
i Promocji, tel. 55 271 35 32/wew. 35 a.kiliszewska@starepole.pl
XVI. Informacja o wymaganych dokumentach:
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego
winni dostarczyć wraz z formularzem ofertowym:
a) odpis albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, porządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych
z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie
dokumenty,
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
XVII. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
stosunku pracy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia, tj.: wykonanie na terenie budowy robót budowlanych przez pracowników
fizycznych w zakresie objętym dokumentacja techniczną (m. in. roboty rozbiórkowe), w tym
obsługi sprzętu budowanego (operatorów sprzętu itp.), jeżeli wykonanie tych czynności polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
Wymagania określające w szczególności rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia,
których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, sposób
weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli
spełniania przez Wykonawcę wymagań z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu
niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania
Ofertowego.
XVIII. Warunki podpisania i zmiany umowy:
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. W sytuacji,
gdy zaproponowany termin nie będzie dla Wykonawcy dogodny, Wykonawca ma możliwość
wnioskowania o zmianę terminu podpisania umowy, jednakże Zamawiający podejmie
ostateczną decyzję o jego zmianie. Dwukrotne niedopełnienie obowiązku podpisania
umowy w uzgodnionym terminie, uznane zostanie za uchylenie się od jej podpisania
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta wygrała zobowiązany jest
dostarczyć umowę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
regulującą współpracę tych Wykonawców.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości i formie określonej w pkt XIX.
4. Przyjęcie warunków Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z przyjęciem formularza
projektu umowy proponowanego przez Zamawiającego.
XIX. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie
wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 3 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości
przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych;
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego w BS Malbork O/Stare Pole 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017:
tytuł przelewu zabezpieczenie na: ,,Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym
w Krzyżanowie - etap I".
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone
w formie oryginału przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu
podpisania umowy - do chwili jej podpisania.
6. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana
przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
7. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niż w pieniądzu zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu,
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
9. Wypłata, o której mowa w pkt 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać:
a) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji oraz gwaranta
(podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib;
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
c) kwota gwarancji;
d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania
zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia
umowy, z zastrzeżeniem pkt 7 powyżej,
e) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta
do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do
pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny
z umową,
f) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta
do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym
mowa w pkt 7 i 8 tj. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli
wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy
niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego
okresu.
11. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący
sposób:
a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
wykonania całego zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane,
b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji - kwota ta zostanie
zwrócona nie później niż w 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady
liczonego od dnia zakończenia i odbioru przedmiotu umowy.
XX. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.,
str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stare Pole reprezentowana
przez Wójta Gminy Stare Pole, z którym można się skontaktować:
korespondencyjnie: Ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, poprzez adres e-mail:
ug@starepole.pl, numer telefonu +48 55 271 35 32;
b) z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Stare Pole można się
skontaktować: korespondencyjnie: Ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, adres
email: informatyk@starepole.pl, numer telefonu +48 55 271 35 32 w. 50;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu związanym z Zapytaniem Ofertowym na Budowę kolumbarium na cmentarzu
komunalnym w Krzyżanowie - etap I, nr RIF.7011.6.2021/ZO;
d) Przekazywanie przez Administratora danych może nastąpić wyłącznie w przypadku,
jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego
z obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane
urzędom i instytucjom na wniosek oraz wprowadzane do Rejestrów Centralnych
prowadzonych przez poszczególne Ministerstwa RP, realizujących zadania na podstawie
przepisów prawa;
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów
ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018
r., poz. 217 t.j. z późn. zm.);
g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
h) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy Urząd Gminy Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole tel. 55 271 35 32; e-mail.: ug@starepole.pl
4 uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. - Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, Telefon: 22 860 70 86;
i) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami
umowa. W przypadku niepodania danych osobowych może skutkować odmową
realizacji wskazanych wyżej celów;
j) Dane osobowe przetwarzane przez administratora danych nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art.
22 ust. 1 i 4 RODO.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy
3. Wykaz zrealizowanych robót
4. Wykaz osób
5. Projekt budowlany
6. Przedmiar robót
7. Specyfikacja techniczna i odbiór prac
8. Projekt wykonawczy
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert,
tj. 30.07.2021 r. o godz. 10.15.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://starepole.ezamawiajacy.pl/pn/starepole/demand/notice/public/34161/details
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć:
a) poprzez stronę postępowania,
b) bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Starym Polu przy Ul. Marynarki
Wojennej 6,
c) pocztą,
d) za pośrednictwem platformy ePUAP.
3. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli dokumenty wpłyną do Urzędu Gminy w Starym Polu
najpóźniej dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
VII. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w n/w terminach:
1. Termin rozpoczęcia: przekazanie placu budowy do 7 dni od daty zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia robót: do 100 dni od dnia podpisania umowy.
3. Za termin zakończenia robót uznaje się wykonanie całości przedmiotu zamówienia
wraz z uporządkowaniem terenu robót, obiektu oraz przeprowadzeniem niezbędnych
odbiorów częściowych, prób, badań i sprawdzeń oraz pisemnie zgłoszenie gotowości do
odbioru przez Wykonawcę.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z art.2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przyjęto procedurę udzielania zamówień o wartości poniżej 130 000
zł netto tj. bez stosowania przepisów ustawy PZP.
Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie §6 ust.
1 Regulaminu w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na
potrzeby Gminy Stare Pole, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 130 000 PLN, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 90/2020 Wójta Gminy Stare Pole z dnia 28
grudnia 2020 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca samodzielnie lub Wykonawcy występujący wspólnie lub przy udziale
innego podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega
Wykonawca wykaże:
a) wykonanie co najmniej jednej roboty w zakresie budowy/przebudowy budynku
użyteczności publicznej oraz jednej roboty w zakresie wykonania nawierzchni
utwardzonych z płytek betonowych lub nawierzchni brukowych o powierzchni
min. 300 m2 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
W przypadku wykazania przez Wykonawcę większej ilości robót, Zamawiający w
celu dokonania oceny spełnienia w/w warunku będzie brał pod uwagę tylko ilość
robót wymaganych przez Zamawiającego. Do wykazanych pozycji muszą być
załączone dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
b) że dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub równoważne), posiadającym
aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną
uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawnych oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA (strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12 a oraz
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn.
zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.).
VI. Warunki realizacji zamówienia:
1. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym m.in.:
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2020 r. poz. 215 z późn.
zm.), zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
2. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem
wykonania. Załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do sporządzenia
oferty na wykonanie kompletności zamówienia.
VIII. Termin związania ofertą:
1. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem
terminu związania zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa powyżej, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
IX. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: formularz oferty wraz z wymaganymi
załącznikami sporządzony wg wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do
Zapytania Ofertowego. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik
nr 1 do Zapytania Ofertowego, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje
określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu.
2. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą związaną
z robotami budowlanymi.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej w języku polski, pismem
maszynowym, w formie wydruku komputerowego lub inną trwałą i czytelną techniką.
Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe skutkować
będzie ich odrzuceniem.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie
pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz zawierzać
wszystkie wymagane załączniki t
6. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy złożyć w oryginale lub w formie kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania.
7. Wykonawca nie może dokonać zmian ani wycofać oferty po upływie terminu jej składania.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę;
9. W przypadku składania ofert za pośrednictwem platformy ePUAP, oferta musi być
opatrzona podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
osobistym.
10. Treść ofert musi odpowiadać warunkom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym;
11. Oferta musi obejmować całość usług opisanych w niniejszym zaproszeniu;
12. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty oraz do
uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie;
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji referencji złożonych przez oferenta.
14. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
X. Sposób obliczenia ceny:
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem
Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Cena podana na Formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą
negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Cena przedmiotu zamówienia powinna być rozumiana jako cena w rozumieniu art.
3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
4. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu w złotych (PLN), cyfrowo z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Zaoferowana cena powinna być zaokrąglona według zasad
tj. jeśli trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub więcej zaokrągla się w ,,górę",
w przeciwnym przypadku zaokrągla się ,,w dół".
5. Cena ofertowa brutto winna zawierać podatek VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT
należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od
towarów i usług.
6. Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami
7. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu
zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania
wynikających z zakresu prac, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć
do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
9. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do
rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
10. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające
z załączonej dokumentacji oraz treści zapytania ofertowego, a niezbędne do wykonania
zadania m.in.:
a) wartość przedmiotu zamówienia,
b) podatek od towarów i usług,
c) wszelkie podatki, opłaty i należności publiczno-prawne,
d) koszty zorganizowania i oznakowania placu budowy,
e) koszty opracowania planu bioz,
f) koszty oznakowania i zabezpieczenia robót na czas ich trwania,
g) koszty pełnej obsługi geodezyjnej, w tym sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (wersja papierowa 2 egz. i wersja elektroniczna w formacie .pdf
1 kpl.) i potwierdzeniem zgłoszenia do właściwego ośrodka geodezyjno -
kartograficznego,
h) koszty związane z rozwiązaniem wszelkich kolizji wynikających z realizacji
przedmiotu zamówienia,
i) koszty napraw napotkanych i uszkodzonych urządzeń obcych w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia,
j) koszty pełnej odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia oraz szkody i straty
powstałe w wyniku prowadzenia robót,
k) koszty wywiezienia odpadów i urobku oraz uprzątnięcia placu budowy i terenu
przyległego do placu budowy,
l) wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku
z realizacją przedmiotu zamówienia,
następnie Wykonawca od tej kwoty odejmuje wszelkie zniżki i bonifikaty. Tak
wyliczoną cenę zamieszcza w ofercie.
XI. Szczegółowe zasady wyboru oferty:
Biorąc pod uwagę, że Zamawiający jako kryterium wyznaczył cenę (A=60%), gwarancję
(B=40%), dlatego w trakcie porównywania ofert obliczy najkorzystniejszą ofertę
w następujący sposób:
1. cena - oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem arytmetycznym:
P min
An = x 100 pkt.
Pn
An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium
An - numer oferty
Pmin - cena minimalna brutto wśród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Pn - cena brutto zaproponowana przez Wykonawcę
2. gwarancja (minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy) - oferty zostaną ocenione wg
następującej zasady:
Okres gwarancji 36 miesięcy - 0 pkt,
Okres gwarancji 48 miesięcy - 20 pkt,
Okres gwarancji 60 miesięcy - 40 pkt,
a) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancyjnego nie krótszego,
niż wskazany termin minimalny tj. 36 m-cy.
b) W przypadku gdy oferta zostanie opatrzona okresem gwarancji krótszym niż 36 mcy,
oferta będzie podlegała odrzuceniu.
c) W przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże okresu gwarancji, Zamawiający
w trakcie oceny przyjmie najkrótszy dopuszczalny okres, tj. 36 m-cy.
d) W przypadku gdy oferta zostanie opatrzona okresem gwarancji dłuższym niż 60 mcy,
Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą w kryterium
okresu gwarancji tj. 40 pkt
e) Zamawiający zastrzega, iż w umowie zostanie przyjęty taki okres gwarancji, jaki
został wskazany w ofercie Wykonawcy.
f) Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium
(G) oferty: 40 punktów.
3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium
Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:
Won= An x 60% + Bn
Won - wskaźnik oceny ofert
Bn - liczba punktów przyznana w kryterium - okres gwarancji
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
d) niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, czyli uzyska w sumie najwyższą łączną liczbę przyznanych punktów.
8. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
2. W przypadkach określonych w pkt. 1 a) lub 1 b) oferta wraz z dokumentami powinna być
umieszona w zamkniętej kopercie z napisem ,,Budowa kolumbarium na cmentarzu
komunalnym w Krzyżanowie - etap I" z nazwą i adresem Oferenta - Wykonawcy.
4. W przypadku składania ofert za pośrednictwem platformy ePUAP, oferta musi być
opatrzona podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
osobistym. Należy zwrócić uwagę, aby podpisać każdy załącznik z osobna.
5. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Starym Polu po wyżej określonym terminie nie
będą rozpatrywane.
2. Zamawiający poinformuje o ewentualnej zmianie terminu otwarcia ofert na stronie
postępowania.
XIV. Informacje o rozstrzygnięciu:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi oferentów
o wyniku postępowania, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany
w formularzu ofertowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wycofania niniejszego zapytania ofertowego lub jego
unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.
3. Jeśli wartość jednostkowa każdej ze złożonych ofert przekroczy kwotę 130 000 netto -
zapytanie ofertowe zostanie unieważnione, a Zamawiający w celu realizacji zadania
przeprowadzi postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o przepisy ustawy PZP.
XVI. Informacja o wymaganych dokumentach:
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego
winni dostarczyć wraz z formularzem ofertowym:
a) odpis albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, porządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych
z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie
dokumenty,
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
XVII. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
stosunku pracy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia, tj.: wykonanie na terenie budowy robót budowlanych przez pracowników
fizycznych w zakresie objętym dokumentacja techniczną (m. in. roboty rozbiórkowe), w tym
obsługi sprzętu budowanego (operatorów sprzętu itp.), jeżeli wykonanie tych czynności polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
Wymagania określające w szczególności rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia,
których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, sposób
weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli
spełniania przez Wykonawcę wymagań z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu
niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania
Ofertowego.
XVIII. Warunki podpisania i zmiany umowy:
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. W sytuacji,
gdy zaproponowany termin nie będzie dla Wykonawcy dogodny, Wykonawca ma możliwość
wnioskowania o zmianę terminu podpisania umowy, jednakże Zamawiający podejmie
ostateczną decyzję o jego zmianie. Dwukrotne niedopełnienie obowiązku podpisania
umowy w uzgodnionym terminie, uznane zostanie za uchylenie się od jej podpisania
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta wygrała zobowiązany jest
dostarczyć umowę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
regulującą współpracę tych Wykonawców.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości i formie określonej w pkt XIX.
4. Przyjęcie warunków Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z przyjęciem formularza
projektu umowy proponowanego przez Zamawiającego.
XIX. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie
wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 3 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości
przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych;
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego w BS Malbork O/Stare Pole 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017:
tytuł przelewu zabezpieczenie na: ,,Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym
w Krzyżanowie - etap I".
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone
w formie oryginału przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu
podpisania umowy - do chwili jej podpisania.
6. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana
przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
7. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niż w pieniądzu zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu,
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
9. Wypłata, o której mowa w pkt 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać:
a) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji oraz gwaranta
(podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib;
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
c) kwota gwarancji;
d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania
zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia
umowy, z zastrzeżeniem pkt 7 powyżej,
e) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta
do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do
pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny
z umową,
f) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta
do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym
mowa w pkt 7 i 8 tj. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli
wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy
niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego
okresu.
11. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący
sposób:
a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
wykonania całego zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane,
b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji - kwota ta zostanie
zwrócona nie później niż w 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady
liczonego od dnia zakończenia i odbioru przedmiotu umowy.

Uwagi:
XX. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.,
str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stare Pole reprezentowana
przez Wójta Gminy Stare Pole, z którym można się skontaktować:
korespondencyjnie: ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, poprzez adres e-mail:
ug@starepole.pl, numer telefonu +48 55 271 35 32;
b) z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Stare Pole można się
skontaktować: korespondencyjnie: ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, adres
email: informatyk@starepole.pl, numer telefonu +48 55 271 35 32 w. 50;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu związanym z Zapytaniem Ofertowym na Budowę kolumbarium na cmentarzu
komunalnym w Krzyżanowie - etap I, nr RIF.7011.6.2021/ZO;
d) Przekazywanie przez Administratora danych może nastąpić wyłącznie w przypadku,
jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego
z obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane
urzędom i instytucjom na wniosek oraz wprowadzane do Rejestrów Centralnych
prowadzonych przez poszczególne Ministerstwa RP, realizujących zadania na podstawie
przepisów prawa;
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów
ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018
r., poz. 217 t.j. z późn. zm.);
g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
h) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy Urząd Gminy Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole tel. 55 271 35 32; e-mail.: ug@starepole.pl
4 uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. - Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, Telefon: 22 860 70 86;
i) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami
umowa. W przypadku niepodania danych osobowych może skutkować odmową
realizacji wskazanych wyżej celów;
j) Dane osobowe przetwarzane przez administratora danych nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art.
22 ust. 1 i 4 RODO.

Kontakt:
XV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania ofertowego
upoważniona jest Aleksandra Kiliszewska- Kierownik Referatu Inwestycji, Funduszy Unijnych
i Promocji, tel. 55 271 35 32/wew. 35 a.kiliszewska@starepole.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.