Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa gazu ziemnego

Przedmiot:

Dostawa gazu ziemnego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Burmistrz Miasta Rydułtowy
ul. Ofiar Terroru 36
44-280 Rydułtowy
powiat: wodzisławski
tel. 32/4537408
Województwo: śląskie
Miasto: Rydułtowy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32/4537408
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Burmistrz Miasta Rydułtowy
Z A P R A S Z A
do złożenia oferty cenowej na
,,Dostawę gazu ziemnego dla obiektów będących we władaniu Miasta Rydułtowy na 2022 rok".
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego
wysokometanowego z grupy E, obejmującej sprzedaż wraz z usługą dystrybucji paliwa
gazowego dla obiektów będących we władaniu Miasta Rydułtowy na okres 12 miesięcy
tj. od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
2. Zamówienie obejmuje w szczególności kompleksową dostawę, sprzedaż i dystrybucję
gazu ziemnego dla 8 punktów poboru - wg poniższej tabeli.
L.p
.
Jednostka Adres punktu poboru Nr ewidencyjny
Taryfa
gaz
PGNiG
Taryfa OSD
Rodzaj
paliwa
gazowego
Moc
zamówiona
kWh/h
Roczne
zużycie
kWh
1
Urząd Miasta
Rydułtowy
ul. Ofiar Terroru 36,
44-280 Rydułtowy
801859036550
0000053575
BW-5 W-5.1_ZA E 140 300 000
2 Straż Miejska
ul. Jagiellońska 33,
44-280 Rydułtowy
801859036550
0011648791
BW-3.6 W-3.6_ZA E - 40 000
3
Szkoła
Podstawowa
Nr 1
ul. Maksymiliana
Kolbe 5,
44-280 Rydułtowy
8018590365500
011172289
BW.3-6 W-3.6_ZA E - 40 000
4 Szkoła
Podstawowa
Nr 2
ul. Raciborska 270,
44-280 Rydułtowy
801859036550
0012000185
BW-2.2 W-2.2_ZA E - 5 000
5
801859036550
0012000116
BW-1.2 W-1.2_ZA E - 40
6
Szkoła
Podstawowa
Nr 4
ul. Strzelców
Bytomskich 13,
44-280 Rydułtowy
801859036550
0012566674
BW-2.2 W-2.2_ZA E - 5 300
7
Publiczne
Przedszkole
Nr 1
ul. Jana
Kochanowskiego 25,
44-280 Rydułtowy
8018590365500
011192232
BW-4 W-4_ZA E - 76 000
8
Publiczne
Przedszkole
Nr 4
Os. Orłowiec 37,
44-280 Rydułtowy
801859036550
0011537385
W-2.1 W-2.1_ZA E - 7 600
Łączne roczne zużycie gazu: 473 940
3. Strukturę zużycia paliwa gazowego wraz z informacją na jaki cel przeznaczone będzie
zakupione paliwo gazowe opisuje Załącznik nr 1.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Rydułtowy, Ul. Ofiar Terroru 36,
44-280 Rydułtowy w formie pisemnej do dnia 04.08.2021 r. do godz. 1300.

Miejsce i termin realizacji:
Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia przez okres 12 miesięcy, liczonych
od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Wymagania:
4. Wskazane zużycie ma charakter szacunkowy i orientacyjny, który służy jedynie wycenie,
a następnie porównaniu ofert, a w konsekwencji nie stanowi zobowiązania Zamawiającego
do zakupu gazu w podanej ilości, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu (+/- 10%)
w okresie realizacji umowy, a rozliczenie następować będzie wg faktycznego zużycia gazu
w poszczególnych obiektach, zgodnie ze wskazaniami liczników, w okresach
rozliczeniowych przyjętych dla danej taryfy.
5. Dostarczany przez Wykonawcę gaz ziemny musi spełniać wymagania określone
w obowiązujących przepisach, w szczególności ustawie Prawo energetyczne
(t. j. Dz. U. z 2021 poz. 716 ze zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie,
jak i innych związanych z nimi aktach obowiązującego prawa oraz polskimi normami.
6. Zamawiający posiada obecnie na każdy punkt poboru zawarte umowy kompleksowe
sprzedaży paliwa gazowego z PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
na sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego. Umowy zawarte są na czas określony
do 31.12.2021 r. Umowy przewidują możliwość ich rozwiązania za porozumieniem stron.
Zamawiający po raz kolejny przeprowadza procedurę zmiany sprzedawcy. Po zakończeniu
postępowania Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana,
wszelkie dane niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę procedury zmiany
sprzedawcy.
7. Wszystkie punkty objęte postępowaniem podległe są Polskiej Spółce Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.
8. Zamawiający informuje, że jest odbiorcą końcowym. W przypadku zmiany Sprzedawcy
Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy do zmiany Sprzedawcy w imieniu
Zamawiającego.
9. Zamawiający obecnie nie posiada ofert promocyjnych i nie jest członkiem programów
lojalnościowych.
10. Wykonawca przygotuje wzory umów dla poszczególnych jednostek uwzględniające zapisy
niniejszego zaproszenia oraz wytyczne w zakresie osób reprezentujących Odbiorców
i urządzeń gazowych będących odbiornikami gazu, przekazane po wyborze Wykonawcy.
11. W przypadku, kiedy zapisy niniejszego zaproszenia nie będą w pełni, w świetle
obowiązujących przepisów, regulować czynności związanych z kompleksowymi
dostawami gazu, Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę kompleksową zgodnie
ze wzorem powszechnie stosowanym przez Wykonawcę, pod warunkiem, że zapisy
umowy kompleksowej nie spowodują dodatkowych obciążeń dla Zamawiającego.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
13. Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną.
II. ROZLICZENIA
1. Rozliczenia odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia gazu w poszczególnych
obiektach, zgodnie ze wskazaniami liczników, w okresach rozliczeniowych zgodnych
z taryfą systemu dystrybucyjnego oraz wg ceny jednostkowej wynikającej z oferty
Wykonawcy.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.
3. Zamawiający nie jest płatnikiem podatku akcyzowego.
4. Termin płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 14 dni
od daty prawidłowego wystawienia, nie częściej niż raz w miesiącu, faktury lub faktur VAT
Zamawiającemu, ze wskazaniem punktów odbioru i zużycia, i dostarczenia ich na adresy
poszczególnych punktów odbioru.
5. Termin dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub faktur VAT
nie może być krótszy niż 7 dni przed terminem zapłaty określonym na fakturze. W razie
niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany na fakturze VAT zostanie
po powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego przedłużony o czas opóźnienia.
III. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Cena paliwa gazowego winna zawierać wszystkie koszty związane ze sprzedażą, które
musi ponieść Wykonawca, w tym w szczególności koszty związane z rozliczaniem gazu,
obsługą handlową, akcyzą, podatkami, itp.
2. Wykonawca powinien przedstawić cenę oferty za przedmiot zamówienia
po przeprowadzeniu indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań
i zapisów niniejszego Zaproszenia.
3. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na Formularzu oferty (Załącznik nr 2)
dla wszystkich jednostek łącznie.
4. W Formularzu cenowym (Załącznik nr 3) Wykonawca zobowiązany jest do podania cen
jednostkowych w odpowiednich kolumnach tabeli arkuszu kalkulacyjnego. Wyliczenia
z arkusza należy wydrukować i podpisać.
5. Cena jednostkowa netto sprzedaży gazu ziemnego jest stała przez cały okres trwania
umowy, za wyjątkiem:
1) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Zamawiający dopuszcza możliwość
zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku
VAT,
2) wprowadzenia do stosowania nowych ,,Taryf Operatora Systemu Dystrybucyjnego"
zatwierdzonych Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca musi wykazać, że:
1) zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki,
2) zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki - w przypadku Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej lub
posiada aktualną podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
na świadczenie usług dystrybucji gazu na obszarze, na którym znajduje się miejsce
dostarczenia gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci
dystrybucyjnej.
VI. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony Formularz oferty (Załącznik nr 2) oraz Formularz cenowy (Załącznik nr 3);
2. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem
ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
3. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu
ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - dotyczy Wykonawców
będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego;
4. Oświadczenie o posiadaniu umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce
dostarczania gazu ziemnego - dotyczy Wykonawców nie będących właścicielami sieci
dystrybucyjnej (oryginał);
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika
zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli
Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy
obowiązek ustanowienia pełnomocnika). UWAGA: Pełnomocnictwo powinno być
przedstawione w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
Forma dokumentów: dokumenty określone w pkt 1-3 należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
VII. KRYTERIUM OCENY OFERT:
100% cena - Łączna sumaryczna cena z Formularza oferty (Załącznik nr 2).
VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ ZAKRES ZMIANY ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ
UMOWY:
Poszczególne umowy powinny zawierać zapisy dotyczące:
1. przedmiotu zamówienia,
2. celów dla jakich wykorzystywany będzie gaz ziemny,
3. elementów wymaganych dla umów kompleksowych określonych w art 5. Prawa
energetycznego,
4. zasad rozliczeń oraz zasad zmian cen jednostkowych określonych w Rozdz. III ust. 3
niniejszego zapytania.
2. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie, która posiada
następujące oznaczenia:
OFERTA NA: ,,Dostawę gazu ziemnego dla obiektów będących własnością Miasta Rydułtowy na 2022 rok".
Nie otwierać przed dniem: 04.08.2021 r. do godz. 1300
Za termin złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

Kontakt:
X. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
Anna Furas - Biuro Zarządzania Energią - tel. 32/4537408

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.