Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
205z dziś
4632z ostatnich 7 dni
19658z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego

Przedmiot:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
ul.Jagiellońska 5
31-010 Kraków
powiat: Kraków
+48 12 422 80 20
przetargi@stary.pl
https://stary.ezamawiajacy.pl/pn/stary/demand/notice/public/34934/details
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 12 422 80 20
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 (kPa) na potrzeby Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy Pzp.
Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami. Dostarczone paliwo gazowe jest przeznaczone na cele grzewcze.
DOSTAWA gazu ziemnego odbywać się będzie do dwóch punktów poboru:
1) Kraków Jagiellońska 5 2) Kraków Starowiślna 21

Prognozowane zużycie gazu ziemnego w okresie 12 miesięcy Zamawiający określa na: 17710 MWh.

CPV: 09123000-7, 09120000-6, 65210000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00125717, ZP.282-06/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://stary.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://stary.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie na adres e-mail: przetargi@stary.pl lub
za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:https://stary.ezamawiajacy.pl w zakładce
,,Korespondencja".2. Rejestracja i korzystanie zPlatformy zostały szczegółowo opisane w SWZ (pkt
XVI)3. Zamawiający określa zalecenia dlaformatu plików opatrywanych podpisem kwalifikowanym:1)
dokumenty w formacie .pdf zalecasię podpisywać formatem PAdES; 2) dopuszcza się podpisanie
dokumentów w formacie innymniż .pdf, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W
związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.4. Zamawiający
określa
niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:1)
Stałydostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;2)
Komputerklasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze
wersje;3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
wnajnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;4) Włączona
obsługaJavaScript;5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w
formacie.pdf.5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiająceprawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:1) Rekomendowaną przeglądarką do
złożeniaoferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.2)
Uruchomienieoprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji
1.8.0_65lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez
użytkownikasesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie
adresuwitryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w
Javie.Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze. 3) Zainstaluj
dedykowanykomponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę
funkcjonalnościpodpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można
pobraćtutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy
przeładowaćbieżącą stronę.4) Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej
kolejnościpodłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.5. Informacje dotyczące
odpowiedniegoprzygotowania stanowiska znajdą Państwa
nastronie:https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizszekroki6.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do
100MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff,png,
svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html,xhtml, css, xml,
xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.7.Zamawiający określa
informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:1) Plik załączonyprzez Wykonawcę na
Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania
UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero poodszyfrowaniu przez Zamawiającego po
upływie terminu otwarcia ofert.9. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim
źródłem czasu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz z art. 14 ust. 1 i
2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej ,,RODO" informujemy,
że:1.Administratorem Danych Osobowych wykonawców jest Narodowy Stary Teatr im.
Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, z siedzibą: Ul. Jagiellońska 5, 31-010 Kraków, tel. 48 12 422 80 20,
email:przetargi@stary.pl.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@stary.pl.3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu:- przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), - zawarcia i realizacji umowy z
wyłonionym wykonawcą(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),- realizacji obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze, w tym obowiązków księgowo-rachunkowych i
archiwizacyjnych(podstawa prawna:art. 6 ust. 1 lit. c RODO),- ewentualnego dochodzenia, ustalenia
roszczeń lub
obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 4. Dane osobowe będą
ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym. Ponadto dane mogą być udostępniane
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, takim jak Administracja Skarbowa, a także
podmiotom,którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. Home.pl).5. Dane
osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez
okres 5 lat,począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu
obowiązywania umowy. Okres ten dotyczy również wykonawców, którzy złożyli ofertę i nie zostały one
uznane za najkorzystniejsze tj. zamawiający nie zawarł z nimi umowy.6. Podanie danych osobowych
jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu oraz zawarcia umowy. Niepodanie danych
będzie skutkowało niemożnością rozpatrzenia oferty i zawarcia umowy. 7. Osobom, których dane
dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, a także prawo do
usunięcia,ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i
na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00114237/01 z dnia 2021-07-14
2021-07-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.8. Osobom, których dane dotyczą,
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00062706 z dnia 2021-05-24
2021-05-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych(PUODO).9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w
formie profilowania.10. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia niniejszego obowiązku
informacyjnego,wynikającego z art. 13 i 14 RODO, wobec wszystkich osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w ramach udziału w niniejszym postępowaniu i/lub w
celu realizacji umowy ze Zleceniodawcą.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wszystkie informacje dotyczące RODO zamieszczono powyżej

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://stary.ezamawiajacy.pl/pn/stary/demand/notice/public/34934/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 11:00
Miejsce składania ofert: https://stary.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.282-06/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 (kPa) na potrzeby Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy Pzp.
Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami. Dostarczone paliwo gazowe jest przeznaczone na cele grzewcze.
Dostawa gazu ziemnego odbywać się będzie do dwóch punktów poboru:
1) Kraków Jagiellońska 5 2) Kraków Starowiślna 21

Prognozowane zużycie gazu ziemnego w okresie 12 miesięcy Zamawiający określa na: 17710 MWh.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09120000-6 - Paliwa gazowe

65210000-8 - Przesył gazu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o jedno kryterium: cena
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne wykonawca winien wykazać się posiadaniem aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ
3. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu. 2) Formularz cenowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ. Dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu,
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza), - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z rejestru dostępnego publicznie (np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).
4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt VII SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
zgodnie z SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o jedno kryterium: cena
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.