Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa zestawu koszy najazdowych do koszykówki

Przedmiot:

Dostawa zestawu koszy najazdowych do koszykówki

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
ul. Św. Józefa 30
44-217 Rybnik
powiat: Rybnik
telefon: 32 42 23 663, fax: 32 42 23 549
ekonomikrybnik@wp.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 32 42 23 66
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu (2 szt.) koszy najazdowych
do koszykówki na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w
Rybniku.
2. Rodzaj zamówienia: dostawa
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu koszy najazdowych oraz
ich wniesienie do hali sportowej i montaż (instalacja - pierwsze rozłożenie)
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wymagania Zamawiającego:
1) certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej dla poziomu 1
(FIBA Approved Level 1),
2) kosze jezdne,
3) regulowana zarówno wysokość, jak i położenie tablic,
4) bezpieczna szklana tablica o grubości min. 12 mm z osłoną dolnej krawędzi
tablicy o wymiarach 105 cm X 180 cm,
5) wymagany system kotwienia koszów w podłodze,
6) wysięg: min. 325 em,
7) składanie - hydrauliczne, hydrauliczne ręczne, hydrauliczno-elektryczne,
8) wymagana konstrukcja pod zegar 24 sekundy i jej montaż na koszach.

CPV: 37451000-4

Dokument nr: K.G.254.7.2021.GW

Składanie ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
ekonomikrybnik@wp.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku Ul. Św. Józefa 30 44-217
Rybnik w godz.ch poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
do dnia 02 sierpnia 2021 r. do godz. 14.30 z dopiskiem:
Oferta na dostawę zestawu koszy najazdowych na potrzeby Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
Wykonawca zobowiązuje się do:
a) dowozu towaru wraz z rozładunkiem, wniesieniem i montażem (wraz z
wykonaniem montażu systemu kotwienia) do wskazanego miejsca w
siedzibie Zamawiającego na własny koszt,
b) zabezpieczenia należycie towaru na czas przewozu i ponoszenia całkowitej
odpowiedzialności za dostawę i jakość dostarczanego towaru,
c) ponoszenia odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu
wyrobów oraz ponoszenia wynikających z tego tytułu wszelkich skutków
prawnych.
d) Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia jest nowy,
pełnowartościowy, dopuszczony do użytku zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.
e) przeszkolenia na własny koszt pracowników Zamawiającego w zakresie
obsługi urządzenia w siedzibie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym
(potwierdzeniem przeszkolenia jest protokół z przeszkolenia podpisany przez
obie strony)
f) udzjelenia Zamawiającemu 36-miesiecznej gwarancji
g) zapewnienia nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie 36 miesięcy
od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
h) Dostarczenia następujących dokumentów:
- książki gwarancyjnej,
- instrukcji obsługi z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną w języku
polskim,
dokumenty określające warunki serwisowania gwarancyjnego
i pogwarancyjnego wraz z wykazem punktów serwisowych
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie
określa warunku w tym zakresie.
2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunku w tym
zakresie.
3. Zdolność techniczna lub zawodowa.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej
działalności jest krótszy, w tym okresie) zrealizowali należycie co najmniej jedną dostawę
polegającą na dostawie sprzętu sportowego o wartości co najmniej 80 000 PLN brutto.
Wykonawca wykaże spełnianie tego warunku w Formularzu ofertowym w tabeli nr 1 (Załącznik
nr 1 do formularza ofertowego). Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte
wykonanie dostawy. Dowodami na to, że wykazana dostawa została wykonana należycie są
referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające należyte (zgodnie z umową) wykonanie
dostawy (np. protokół odbioru-bez zastrzeżeń), wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawa była
4. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa warunku w tym
zakresie.
5. Wykaz wymaganych w ofercie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi załącznik
nr 2,
2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w Formularzu
ofertowym,
3) wypełniony załącznik nr 1 do Formularza ofertowego,
4) referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające należyte (zgodnie z umową) wykonanie
dostawy (np. protokół odbioru-bez zastrzeżeń), wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane.
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany jest do
podpisania umowy w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze
zamówienie, dokonywane będą w PLN.
5. Faktura zostanie wystawiona po zrealizowaniu zamówienia. Termin płatności
ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
6. Płatność zostanie dokonana przelewem na numer konta wskazany na fakturze.
7. Fakturę należy dostarczyć:
a) elektronicznie na adres: ekonomikrybnik@wp.pl lub
b) osobiście - od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien przygotować ofertę, która składa się z elementów:
1) formularza ofertowego wraz ze zdjęciem zaoferowanego produktu, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia
2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
3) wypełniony załącznik nr 1 do Formularza ofertowego,
4) referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające należyte (zgodnie z
umową) wykonanie dostawy (np. protokół odbioru-bez zastrzeżeń),
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.
5) folder lub zdjęcie poglądowe wraz z szczegółową specyfikacją techniczną
Wszystkie elementy formularza oraz oświadczenia muszą zostać w sposób
czytelny wypełnione oraz podpisane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku,
kiedy najkorzystniejsza oferta przekroczy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył
na realizację zadania oraz w przypadku odrzucenia wszystkich ofert ze względu
na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia 04 sierpnia
2021 r. na stronie internetowej pod adresem: zseu.bip.edukacja.rybnik.eu
i przesłany pocztą elektroniczną do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę
w postępowaniu

Uwagi:
5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, Znak sprawy
KG.254.4.2021.G. W
2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy),
3) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego),
4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
1) prawo usunięcia swoich danych osobowych,
2) prawo przenoszenia swoich danych osobowych,
3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być inne osoby lub podmioty, którym, zgodnie z
przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostanie udostępniona dokumentacja
postępowania.
8. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla
którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udzielają: Grażyna Wróbel pod numerem telefonu: 32 42
23 663 oraz adresem email: ekonomikrybnik@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.