Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku - wymiana okien wraz z robotami towarzyszącymi

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku - wymiana okien wraz z robotami towarzyszącymi

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Mickiewicza 8
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
14 63 16 500, faks 14 63 16 600
rektorat@pwsztar.edu
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 14 63 16 500, faks 1
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku A PWSZ w Tarnowie - wymiana okien wraz z robotami towarzyszącymi.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 3 SWZ:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna
z tworzywa PCV wraz z robotami towarzyszącymi w budynku ,,A" Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, przy Ul. Mickiewicza 8 w Tarnowie wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów budowlanych.
3.2. Zakres prac Wykonawcy:
a) przedmiot i zakres robót budowlanych:
- demontaż i utylizacja drewnianych okien skrzynkowych,
- przygotowanie otworów,
- dostawa i montaż okien PCV trójszybowych białych z nawietrzakami higroskopijnymi spełniającymi warunki WT 2021,
- usytuowanie i mocowanie okien w otworach,
- demontaż i utylizacja istniejących parapetów,
- dostawa i montaż parapetów z aglomarmuru barwy szarej, grubości 3 cm, zbrojonych prętami nierdzewnymi impregnowanych. Zamawiający dokona ostatecznego wyboru koloru parapetów spośród zaoferowanych przez Wykonawcę na etapie realizacji umowy,
- uszczelnienie i izolacja okien, parapetów,
- wykonanie obróbek wokół wykonywanych prac ze szpachlowaniem i malowaniem.
b) wyszczególnienie i opis prac tymczasowych i robót towarzyszących
- zabezpieczenie terenu prac przed dostępem osób postronnych, oraz przed użytkownikami budynku,
- zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom prac i osobom postronnym w obszarze wykonywanych prac,
-przestrzeganie przepisów BHP.
c) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ jak i w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ, mając na względzie następujące uwarunkowania realizacji zadania:
- godz. pracy na obiekcie 7.00-17.00 (po uzgodnieniu z Zamawiającym możliwość przedłużenia),
- realizacja prac będzie się odbywać w obiekcie czynnym gdyż budynek A na czas prowadzonych prac nie zostanie wyłączony z użytkowania.
3.3. Szczegółowy zakres prac Wykonawcy określa poniższa dokumentacja:
a) dokumentacja budynku stanowiąca załącznik nr 11, w tym:
- widok elewacji: południowej, północnej, wschodniej wewnętrznej, wschodniej, zachodniej wewnętrznej, zachodniej.
- rysunek projektowy: zestawienie stolarki.
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: wymagania ogólne.
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: montaż drzwi balkonowych i okien.
- Sytuacja - Budynek A PWSZ w Tarnowie.
b) przedmiar robót (Zamawiający zamieszcza jako materiał pomocniczy) - załącznik nr 12.
c) Pozwolenie konserwatorskie nr 185 z dnia 10.05.2021 r. - załącznik nr 13.
3.4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów;
45000000-7 - Roboty budowlane;
3.7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić: min. 60 miesięcy gwarancji od dnia protokolarnego odbioru robót. Gwarancja jest kryterium oceny ofert.
3.8. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. poz.1320 ze zm.), osób wykonujących czynności polegające na:
- wymianie stolarki okiennej oraz parapetów wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, objętych przedmiotem zamówienia.
Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.
W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania pracy przez te osoby, przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnianie ich na umowę o pracę, tj.:
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika;
4) zestawienie podpisane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
Zamawiający jednocześnie informuje, że w projektowanych postanowieniach umowy w § 8 przewidział uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 3 oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która odbędzie się w dniu 29 lipca 2021 r. o godz. 9:00. Spotkanie, przy Ul. Mickiewicza 8, wejście główne budynek A. Osoba do kontaktów: Pan Janusz Kozioł tel.: 14 63 10 710. Zamawiający informuje, iż do złożenia oferty nie jest wymagana obecność w trakcie trwania w wizji lokalnej, a udział jest w niej zalecany.

CPV: 45421100-5, 45000000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00125740, L.Dz./K-dzpz/382-1/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pwsztar.edu.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pwsztar.edu.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznych zawiera SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawarta została Zgodnie w rozdziale 25 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawarta została Zgodnie w rozdziale 25 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
Rozdział 14 SWZ: 14.1. Wymagania dotyczące wadium:
1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).
2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4) Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na rachunek bankowy Zamawiającego IBAN: PL 50 1240 1910 1111 0010 2380 4422, SWIFT: PKOPPLPW Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się termin uznania rachunku Zamawiającego.
5) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (PWSZ w Tarnowie), na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez jego wystawcę.
14.2 Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp.
14.3 W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
14.4 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: L.Dz./K-dzpz/382-1/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 3 SWZ:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna
z tworzywa PCV wraz z robotami towarzyszącymi w budynku ,,A" Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, przy ul. Mickiewicza 8 w Tarnowie wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów budowlanych.
3.2. Zakres prac Wykonawcy:
a) przedmiot i zakres robót budowlanych:
- demontaż i utylizacja drewnianych okien skrzynkowych,
- przygotowanie otworów,
- dostawa i montaż okien PCV trójszybowych białych z nawietrzakami higroskopijnymi spełniającymi warunki WT 2021,
- usytuowanie i mocowanie okien w otworach,
- demontaż i utylizacja istniejących parapetów,
- dostawa i montaż parapetów z aglomarmuru barwy szarej, grubości 3 cm, zbrojonych prętami nierdzewnymi impregnowanych. Zamawiający dokona ostatecznego wyboru koloru parapetów spośród zaoferowanych przez Wykonawcę na etapie realizacji umowy,
- uszczelnienie i izolacja okien, parapetów,
- wykonanie obróbek wokół wykonywanych prac ze szpachlowaniem i malowaniem.
b) wyszczególnienie i opis prac tymczasowych i robót towarzyszących
- zabezpieczenie terenu prac przed dostępem osób postronnych, oraz przed użytkownikami budynku,
- zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom prac i osobom postronnym w obszarze wykonywanych prac,
-przestrzeganie przepisów BHP.
c) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ jak i w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ, mając na względzie następujące uwarunkowania realizacji zadania:
- godziny pracy na obiekcie 7.00-17.00 (po uzgodnieniu z Zamawiającym możliwość przedłużenia),
- realizacja prac będzie się odbywać w obiekcie czynnym gdyż budynek A na czas prowadzonych prac nie zostanie wyłączony z użytkowania.
3.3. Szczegółowy zakres prac Wykonawcy określa poniższa dokumentacja:
a) dokumentacja budynku stanowiąca załącznik nr 11, w tym:
- widok elewacji: południowej, północnej, wschodniej wewnętrznej, wschodniej, zachodniej wewnętrznej, zachodniej.
- rysunek projektowy: zestawienie stolarki.
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: wymagania ogólne.
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: montaż drzwi balkonowych i okien.
- Sytuacja - Budynek A PWSZ w Tarnowie.
b) przedmiar robót (Zamawiający zamieszcza jako materiał pomocniczy) - załącznik nr 12.
c) Pozwolenie konserwatorskie nr 185 z dnia 10.05.2021 r. - załącznik nr 13.
3.4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów;
45000000-7 - Roboty budowlane;
3.7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić: min. 60 miesięcy gwarancji od dnia protokolarnego odbioru robót. Gwarancja jest kryterium oceny ofert.
3.8. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. poz.1320 ze zm.), osób wykonujących czynności polegające na:
- wymianie stolarki okiennej oraz parapetów wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, objętych przedmiotem zamówienia.
Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.
W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania pracy przez te osoby, przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnianie ich na umowę o pracę, tj.:
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika;
4) zestawienie podpisane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
Zamawiający jednocześnie informuje, że w projektowanych postanowieniach umowy w § 8 przewidział uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 3 oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która odbędzie się w dniu 29 lipca 2021 r. o godz. 9:00. Spotkanie, przy ul. Mickiewicza 8, wejście główne budynek A. Osoba do kontaktów: Pan Janusz Kozioł tel.: 14 63 10 710. Zamawiający informuje, iż do złożenia oferty nie jest wymagana obecność w trakcie trwania w wizji lokalnej, a udział jest w niej zalecany.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Rozdział 20 SWZ:
20.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
1. Cena ryczałtowa brutto zł - 60%.
2. Okres udzielonej gwarancji - 40%.
20.2 Punkty przyznawane za podane w punkcie 20.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Cena - Wzór:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100* Wc gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,
- Cof - cena podana w ofercie,
- Wc - waga kryterium cena.
Okres udzielonej gwarancji - Punkty w kryterium oceny ofert - 40% (40 pkt). Wzór:
Okres gwarancji 60 miesięcy (wymagany od każdego wykonawcy) - 0 pkt.
Okres gwarancji 72 miesiące - 20 pkt.
Okres gwarancji 84 miesiące i powyżej - 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zdolności technicznej i zawodowej: Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) posiada wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
o należycie co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem roboty związane z wymianą i montażem stolarki okiennej na kwotę minimum 500 000,00 zł brutto, a roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

b) dysponuje w okresie realizacji zamówienia publicznego co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, skierowaną przez niego do realizacji przedmiotu zamówienia tj. kierownikiem robót budowlanych, uprawnionym minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami o charakterze ogólnobudowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - należącym w sposób czynny do Izby Inżynierów Budownictwa.

Uwaga! Zamawiający wyjaśnia, iż przez wyrażenie ,,w sposób czynny" należy rozumieć przynależność danej osoby do Izby Inżynierów Budownictwa, ubezpieczonej od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, korzystający w sposób nieograniczony z praw mu przysługujących tj. osoba nie została zawieszona, wykreślona itp. (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa Dz.U.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Wykaz osób:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Załącznik nr 7 do SWZ.

2) Wykaz robót budowlanych:
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Załącznik nr 6 do SWZ.
Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu (wzór) - Załącznik nr 10 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą (formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do SWZ):
- Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 3.
- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków - Załącznik nr 4.
- Oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia - Załącznik nr 5.
- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - Załącznik nr 8.
- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 9.
-Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
- Pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienia tzw. ,,konsorcja oraz spółek cywilnych").
- Podpisany kosztorys ofertowy.
- Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Rozdział 14 SWZ: 14.1. Wymagania dotyczące wadium:
1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).
2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4) Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na rachunek bankowy Zamawiającego IBAN: PL 50 1240 1910 1111 0010 2380 4422, SWIFT: PKOPPLPW Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się termin uznania rachunku Zamawiającego.
5) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (PWSZ w Tarnowie), na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez jego wystawcę.
14.2 Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp.
14.3 W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
14.4 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Rozdział 10 SWZ:
10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2 W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera (pełnomocnika) o którym mowa w pkt 10.1.
10.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 3 do SWZ.
10.4 Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 3 do SWZ.
10.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej) składają wraz z ofertą oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 5 do SWZ.
10.6 Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z przesłankami określonymi w Projektowanych Postanowieniach Umowy - załącznik nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Rozdział 20 SWZ:
20.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
1. Cena ryczałtowa brutto zł - 60%.
2. Okres udzielonej gwarancji - 40%.
20.2 Punkty przyznawane za podane w punkcie 20.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Cena - Wzór:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100* Wc gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,
- Cof - cena podana w ofercie,
- Wc - waga kryterium cena.
Okres udzielonej gwarancji - Punkty w kryterium oceny ofert - 40% (40 pkt). Wzór:
Okres gwarancji 60 miesięcy (wymagany od każdego wykonawcy) - 0 pkt.
Okres gwarancji 72 miesiące - 20 pkt.
Okres gwarancji 84 miesiące i powyżej - 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.