Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
69z dziś
4592z ostatnich 7 dni
17688z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja dachu

Przedmiot:

Modernizacja dachu

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Klucze
Partyzantów 1
32-310 Klucze
powiat: olkuski
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487855
Województwo: małopolskie
Miasto: Klucze
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZP.270.36.2021 ZP.270.36.2021 ,,Modernizacja dachu Domu Wędkarza w Kluczach - Osada"
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 ,,Modernizacja dachu Domu Wędkarza w Kluczach - Osada" ,,Modernizacja dachu Domu Wędkarza w Kluczach - Osada" 1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 487855, ZP.270.36.2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487855
Składania : 30-07-2021 10:00:00
Otwarcia : 30-07-2021 10:05:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487855

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
,,Modernizacja dachu Domu Wędkarza w Kluczach - Osada"
o wartości poniżej 130 000,00 złotych
(nazwa i rodzaj zamówienia)
I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy zakres robót określono w kosztorysie nakładczym i przedmiarze robót. Przedmiotem zamówienia publicznego jest:
1) Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
2) Modernizacja dachów o wym. 7,50m x 4,50m oraz 2,70m x 3,30m
a) Montaż konstrukcji drewnianej
b) Wymiana warstw pokrycia
- izolacja z folii
- dachówka cementowa
c) wymiana obróbek, podbitki z blachy
d) wymiana rynien dachowych i rur spustowych z PVC
3) Modernizacja dachu na stropie w wymiarach 21,00m x 3,50 m
a) montaż konstrukcji drewnianej
b) pokrycie dachówką cementową
c) wymiana obróbek, podbitki z blachy
d) wymiana rynien dachowych i rur spustowych z PVC
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem i kosztorysem nakładczym z zastosowaniem materiałów o parametrach zgodnych lub równoważnych z zawartymi w przedmiarach i kosztorysach nakładczych.
termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od daty zawarcia umowy
okres gwarancji: minimum 36 miesięcy
warunki płatności :
1) Za wykonane roboty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy.
2) Wynagrodzenie płatne będzie po bezusterkowym odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego, na podstawie pisemnego bezusterkowego protokołu odbioru podpisanego przez obie strony umowy i po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.
3) Bezusterkowy protokół odbioru końcowego będzie stanowił wyłączny dowód na należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz wyłączną podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej z tytułu wykonanych robót.
4) Za usługi niewykonane lub usługi dodatkowe bądź zamienne, wykonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.
5) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w jej treści. Błędnie wystawiony rachunek lub faktura VAT spowoduje ponowne rozpoczęcie biegu 14 - dniowego terminu płatności liczonego od dnia dostarczenia prawidłowych dokumentów rozliczeniowych.
6) Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
3. Warunki:
Proponowane warunki udziału wykonawców w postępowaniu:
a) Kryteria oceny ofert: 100 % cena,
b) Forma wynagrodzenia - ryczałtowe,
c) Udzielenie gwarancji na minimum 36 miesięcy,
4. Istotne postanowienia umowne:
1) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zgłoszonych wad, nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad innemu podmiotowi, Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 14 dni wcześniej. Dodatkowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z tytułu niewykonania usunięcia wad. Poniesione na tej podstawie koszty zastępczego usunięcia usterek Zamawiający jest uprawniony potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.
3) Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres usuwania wad w przedmiocie umowy.
Załączniki do zapytania :
- Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 1,
- Druk oferty - wzór załącznik nr 2 ,
- Przedmiar robót - Załącznik nr 3,
III. Forma złożenia oferty:
Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 30.07.2020r. do godziny 10:00 w formie:
elektronicznej przez platformę zakupową.
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_klucze/proceedings
Oferta musi zostać opatrzona danymi Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.
IV. Do oferty należy załączyć:
- Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 1,
- Druk oferty - wzór załącznik nr 2 ,
- Wypis KRS lub wypis z Ewidencji działalności gospodarczej,
- Kosztorys ofertowy lub wycenę jednostkową,
W przypadku pytań:
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 2 - dru [...].doc
0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - 2 miesiące od daty zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Gwarancja - Udzielenie gwarancji na minimum 36 miesięcy. Proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.
6 Klauzula informacyjna RODO - Skan podpisanej Klauzuli informacyjnej RODO ( załącznik nr 1) (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 1 - Kla [...].DOC
7 Kosztorys ofertowy lub wycena jednostkowa - Proszę o załączenie Kosztorysu ofertowego lub wyceny jednostkowej zgodnie z załączonym przedmiarem ( Załącznik nr 3) (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 3 - Prz [...].pdf
8 Wypis KRS lub wypis z Ewidencji działalności gospodarczej - Proszę o załączenie wypisu KRS lub wypisu z Ewidencji działalności gospodarczej. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Joanna Kujawa-Popowska
Urząd Gminy Klucze
Partyzantów 1
32-310 Klucze
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.