Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług budowlanych w zakresie kosztorysowania i kontrolowania

Przedmiot:

Świadczenie usług budowlanych w zakresie kosztorysowania i kontrolowania

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z o.o
Janusza Korczaka 1
58-400 Kamienna Góra
powiat: kamiennogórski
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487844
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kamienna Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
TZ.26.54.2021 Świadczenie usług budowlanych w zakresie kosztorysowania i kontrolowania dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Usługa kosztorysowania i kontrolowania Świadczenie usług, zgodnie z zakresem określonym we Wzorze umowy i Opisie wymagań 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
Janusza Korczaka 1
58-400, Kamienna Góra

Dokument nr: ID 487844, TZ.26.54.2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487844
Składania : 30-07-2021 10:00:00
Otwarcia : 30-07-2021 10:05:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487844

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
W imieniu Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze informujemy Wykonawców o niniejszym postępowaniu. Postępowanie to prowadzone jest przez Zamawiającego z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień i ma na celu uzyskanie ofert na świadczenie usług w zakresie kosztorysowania, kontrolowania/nadzorowania i rozliczania robót w zakresie ogólnobudowlanym. Okres świadczenia usług: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Usługa świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego zgodnie z wzorem umowy. Szczegółowy zakres usług podany jest we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik 1 do postępowania.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy:
1. Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie.
2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
3. Dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Na potwierdzenie spełniania ww. warunków Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę/personel, który będzie skierowany do realizacji zamówienia wraz z ze wskazaniem stopnia spełniania wymagań minimalnych. W tym celu należy wypełnić, podpisać, zeskanować, a następnie dołączyć Załącznik 3 do formularza elektronicznego, do pozycji "Potencjał techniczny, wiedza i doświadczenie oraz sytuacja finansowa Wykonawcy". Zamawiający przed zawarciem umowy z wyłonionym Wykonawcą może żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w Załączniku 3.
W przypadku skierowania do realizacji umowy osoby posiadającej uprawnienia do projektowania i sprawowania nadzoru inwestorskiego Zamawiający wymagał będzie dostarczenia przed zawarciem umowy w wybranym Wykonawcą, dokumentów potwierdzających uprawnienia wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający informuje, wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następującego kryterium oceny ofert :
1. Cena - waga 100 %
Sposób przyznania punktów w kryterium ,,cena" (C):
najniższa cena ofertowa
C=---------------------------------------------------- x 100 pkt
cena ofertowa w ofercie ocenianej
Wykonawca zobowiązany jest załączyć na Platformie Zakupowej wypełniony Załącznik 2 (Szczegółowa informacja cenowa). Po wypełnieniu Załącznika i jego podpisaniu należy go zeskanować, a następnie dołączyć do składanego formularza elektronicznego (Załącznik do pozycji "Cena"). Wyliczoną końcową wartość dla całego zakresu usług należy wpisać w pozycji "Usługa kosztorysowania i kontrolowania".
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
UWAGA!!! W przypadku osób fizycznych składających ofertę cenową od podanego miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego potrącane będą odpowiednie składki emerytalne, rentowe, zdrowotne, chorobowe, wypadkowe oraz na fundusz pracy płacone przez Wykonawcę i Zamawiającego.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie po upływie termin składania wniosku, o którym mowa w pkt 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane wcześniej w złożonych ofertach. W przypadku, gdy złożone zostaną oferty dodatkowe o takiej samej cenie, Zamawiający w celu wyboru oferty może prowadzić negocjacje dotyczące ceny.
4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego,
2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
8) jest niekompletna - nie zawiera wymaganych, wypełnionych załączników.
5. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
1) nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej ,,RODO", Zamawiający informuje Wykonawców, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, tel. +48 75 64 59 710.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. jest Pan Jan Suchecki, mail: iod@dcr.org.pl, tel. +48 697 071 511.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. ,,Świadczenie usług budowlanych w zakresie kosztorysowania i kontrolowania dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze", nr sprawy TZ.26.54.2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" .
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02 e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik 2. Szczegó [...].xls
0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".
3 Akceptacja warunków umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Termin świadczenia usługi - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
6 Potencjał techniczny, wiedza i doświadczenie oraz sytuacja finansowa Wykonawcy - Składając ofertę w niniejszym postępowaniu Wykonawca akceptuje wymóg Zamawiającego dotyczący: 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia. 2. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. 3. Dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik 3. Wiedza [...].xls

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Stanisław Wąsala
Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z o.o.
Janusza Korczaka 1
58-400 Kamienna Góra
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.