Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka istniejącego budynku technicznego i budowa budynku

Przedmiot:

Rozbiórka istniejącego budynku technicznego i budowa budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Szpitalna 13
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
14 631 03 41, faks 14 631 0337
zamowienia@ssz.tar.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487881
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 14 631 03 41, faks 1
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie zadania pn. ,,Rozbiórka istniejącego budynku technicznego i budowa budynku administracyjno-technicznego wraz z przebudową istniejącego wjazdu, zagospodarowaniem terenu i niezbędną ....
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. ,,Rozbiórka istniejącego budynku technicznego i budowa budynku administracyjno-technicznego wraz z przebudową istniejącego wjazdu, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki Nr 137/3 i 122/8 , obręb 164 przy Ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie". 5.4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
b) roboty demontażowe i wyburzeniowe,
c) roboty montażowe i budowlane,
d) infrastrukturę techniczną.
Pełny zakres robót określony jest w projektach budowlanych, projektach wykonawczych,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót, stanowiących Załączniki Nr 11-32 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111200-0, 45112710-5, 45200000-9, 45232400-6, 45233120-6, 45233140-2, 45233250-6

Dokument nr: 2021/BZP 00125726, AE/ZP-27-27/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty elektroniczne (nie dotyczy oferty) przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar i formularza ,,Wyślij wiadomość". Za datę złożenia dokumentów elektronicznych przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość" po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar. Adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar. 2. Postępowanie prowadzone
jest w języku polskim na Platformie w zakładce ,,POSTĘPOWANIA" pod ,,NAZWĄ" zgodną z nazwą prowadzonego postępowania. 3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. 4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ tj. AE/ZP-27-27/21. 5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w ,,Regulaminie" zamieszczonym na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący. 6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w ,,Regulaminie" oraz ,,Instrukcjach dla Wykonawców" zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią regulaminu i instrukcji, o których mowa wyżej, a treścią SWZ zastosowanie mają zapisy SWZ. 8. Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty elektroniczne (nie dotyczy oferty) przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza ,,Wyślij wiadomość". Za datę złożenia dokumentów elektronicznych przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez
kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość" po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 9. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: - dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES, - dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny należy dołączyć odpowiednią ilość plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. 10. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie określono w pkt.16.12. SWZ. 11. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx,
.xls, .xlsx, .pdf, .zip, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. 12. Informację na temat kodowania i czasu odbioru danych określono w pkt.16.14. SWZ. 13. Sposób sporządzenia oraz przekazywania dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu o podmiotowych środkach dowodowych oraz Rozporządzeniu o dokumentach
elektronicznych. 14. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487881
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 09:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 33 000,00 złotych (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy. 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO BP Nr 84 1020 2892 0000 5602 0684 0641 z dopiskiem "wpłata wadium - sprawa nr AE/ZP-27-27/21". 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt.4.2) - 4.4), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 7.Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium w terminie i na warunkach oraz w przypadkach określonych w art.98 ustawy
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AE/ZP-27-27/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. ,,Rozbiórka istniejącego budynku technicznego i budowa budynku administracyjno-technicznego wraz z przebudową istniejącego wjazdu, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki Nr 137/3 i 122/8 , obręb 164 przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie". 5.4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
b) roboty demontażowe i wyburzeniowe,
c) roboty montażowe i budowlane,
d) infrastrukturę techniczną.
Pełny zakres robót określony jest w projektach budowlanych, projektach wykonawczych,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót, stanowiących Załączniki Nr 11-32 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SWZ obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez
poszczególnych członków komisji przetargowej za wymienione w SWZ kryteria z uwzględnieniem wagi danego kryterium
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca: a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt.13.1.1 SWZ (według Załącznika Nr 2 do SWZ oraz, jeżeli dotyczy, Załącznika Nr 2a do SWZ),
b) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 3 500 000 PLN. 1.2 ) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że
warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca: a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt.13.1.1 SWZ (według Załącznika Nr 2 do SWZ oraz, jeżeli dotyczy, Załącznika Nr 2a do SWZ), b) wykaże się wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na
budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku o wartości wykonanej roboty co najmniej 2 000 000 PLN brutto każda. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z Wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. c) dysponuje, co najmniej : - 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 3 letnie doświadczenie
zawodowe na stanowisku kierownika budowy, - 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie instalacji wentylacyjnych, - instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych. Uwaga: Kierownik Budowy i kierownik robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020r. poz. 1333) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o
ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U.2014 poz.768) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art.12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art.12 ust.1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020 poz.220).
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie
wymaganych oświadczeń i dokumentów według zasady: spełnia - nie spełnia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego następujących podmiotowych środków dowodowych: 1.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, -sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.1.2.Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (według Załącznika Nr 5 do SWZ).1.3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat
tych należności.1.4.Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed
upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.1.5.Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.1.6. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),f) art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy,(według Załącznika Nr 6 do SWZ oraz, jeżeli dotyczy, Załącznika Nr 6a do SWZ).2.Dokumenty, o których mowa w pkt.1 aktualne na dzień ich złożenia Wykonawca złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego następujących podmiotowych środków dowodowych: 1.1. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną określoną przez Zmawiającego w pkt.9.1.3.b) SWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt.1.1, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na
wezwanie Zamawiającego następujących podmiotowych środków dowodowych: 2.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ z uwzględnieniem warunków określonych przez Zamawiającego w pkt.9.1.4. b) SWZ. Dowodami, o których mowa w pkt.2.1. są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt.2.1., dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 2.2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ z uwzględnieniem warunków określonych przez Zamawiającego w pkt.9.1.4. c) SWZ. 3.Dokumenty, o których mowa w pkt.1 aktualne na dzień ich złożenia Wykonawca złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:
1. Aktualne na dzień składania ofert:
1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy (według Załącznika Nr 2 do SWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ.
1.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy (według Załącznika Nr 3 do SWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt.1, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (według Załączników Nr 2a i 3a do SWZ).
3. Oświadczenia, o których mowa w pkt.1 stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4. Oświadczenia, o których mowa w pkt.1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5.Wypełniony Formularz Ofertowy złożony, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Podpisany kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt.8.2.2. SWZ.
7. Oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, jeśli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, z uwzględnieniem postanowień pkt.24. SWZ.
8. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, podmiotu
udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia:
8.1. odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru.
9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt.8, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w pkt.I.9 Formularza Ofertowego w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.
10.Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt.8, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby.
11. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, lub inny podmiotowy środek dowodowy, o których mowa w pkt.10.3. SWZ (jeżeli dotyczy). 12. W przypadku, o którym mowa w pkt.14.6. SWZ (jeżeli dotyczy) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.
13. Oświadczenia, Wykonawcy określone w pkt. 13.12 i 13.13 SWZ (złożone w pkt.V.1, V.2, V.3 i V.4 Formularza Ofertowego).
Dokumenty, o których mowa w pkt.6, 11 i 12 sporządza się i przekazuje zgodnie z
Rozporządzeniem o podmiotowych środkach dowodowych oraz innych dokumentach lub oświadczeniach oraz Rozporządzeniem o dokumentach elektronicznych oraz środkach komunikacji elektronicznej.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 33 000,00 złotych (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy. 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO BP Nr 84 1020 2892 0000 5602 0684 0641 z dopiskiem "wpłata wadium - sprawa nr AE/ZP-27-27/21". 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt.4.2) - 4.4), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 7.Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium w terminie i na warunkach oraz w przypadkach określonych w art.98 ustawy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt.1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt.13.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt.12.1.1. i pkt.12.1.2. SWZ, składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie i na zasadach opisanych w pkt.9.1.3.b), pkt.9.1.4.b) i pkt.9.1.4.c) SWZ, natomiast podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt.12.1.3. SWZ, składa każdy z
Wykonawców.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.6. W przypadku, o którym mowa pkt.5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje zmiany niniejszej umowy w następującym zakresie:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) wykonania przedmiotu umowy w szczególności w sposób gwarantujący lepszą realizację umowy,
3) zmiany wynagrodzenia,
4) obniżenia wynagrodzenia,
5) zmiany nazwy zadania,
6) zmiany stawek podatku od towarów i usług,
7) zmian wynikających z przekształceń własnościowych,
8) zmian organizacyjno-technicznych,
9) zmiany adresu,
10) zmiany materiałów i wyrobów zaoferowanych w ofercie, na zasadach określonych w pkt.26.38 SWZ,
11) konieczności zastosowania robót zamiennych, przy czym jeżeli zmiana taka wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawi propozycję zawierającą opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i niezbędne rysunki. Jeżeli stroną inicjującą jest Wykonawca propozycja taka wymaga zatwierdzenia przed realizacją przez Zamawiającego,
12) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót w stosunku do zakresu umowy (roboty zaniechane) do wysokości określonej w art.455 ust.2 ustawy w zakresie robót budowlanych,
13) zmiany materiałów i wyrobów innych niż wymienione w pkt.1 ppkt.10),
14) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia,
15) zmiany Kierownika Budowy, innych osób z kierownictwa, Inspektora Nadzoru,
16) powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót budowlanych, dostaw i usług Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części zamówienia do powierzenia Podwykonawcom, z zachowaniem zasad dotyczących Podwykonawców określonych w umowie,
17) wskazania przez Wykonawcę innych zakresów podwykonawstwa niż przedstawione w ofercie, z zachowaniem zasad dotyczących Podwykonawców określonych w umowie,
18) zrezygnowania przez Wykonawcę z podwykonawstwa,
19) zmiany Podwykonawcy dokonanej przez Wykonawcę, z zachowaniem zasad dotyczących Podwykonawców określonych w umowie,
20) zmiany podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ust.1 ustawy, w postępowaniu,
21) zmiany osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt.26.24 SWZ zatrudnionych na umowę o prace,
22) zmiany zakresu przedmiotu umowy,
23) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy,
24) zmiany sposobu rozliczania umowy w szczególności w zakresie ilości części płatności oraz w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia wartości poszczególnych faktur.
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt.1 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany z wyłączeniem zmian, o których mowa w pkt.1 ppkt.16), 17), 18), 19).
3. Zmiany, o których mowa w pkt.1 mogą zostać dokonane, jeżeli ich
uzasadnieniem są okoliczności wymienione w pkt.26.158 ppkt.1) - 36) SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SWZ obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez
poszczególnych członków komisji przetargowej za wymienione w SWZ kryteria z uwzględnieniem wagi danego kryterium
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.