Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
307z dziś
4868z ostatnich 7 dni
18224z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów i wymiana stolarki w mieszkalnych...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów i wymiana stolarki w mieszkalnych budynkach komunalnych

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WĄGROWCU
ul. Janowiecka 98A
62-100 Wągrowiec
powiat: wągrowiecki
(+48)672621462lub(+48)571244401,faks(+48)672169579
gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl
https://platformazakupowa.pl/
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Wągrowiec
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: (+48)672621462lub(+4
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów i wymiana stolarki w mieszkalnych budynkach komunalnych Gminy Wągrowiec"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zadanie Nr 1 ,,Wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę na budynku mieszkalnym w miejscowości Ochodza 44/1, gm. Wągrowiec"; Zakres zadania obejmuje wymianę pokrycia dachowego (jednej połaci) z dachówki karpiówki wraz z ołatowaniem na pokrycie blachodachówką. W zakresie elementów więźby dachowej uwzględniono wymianę końca krokwi, wzmocnienie krokwi oraz wymianę murłaty. Wszystkie elementy drewniane należy poddać impregnacji. Zakres prac obejmuje również przemurowanie komina cegłą klinkierową, a w części poddasza wymianę tynku i jego pomalowanie. W zakresie nowego pokrycia przewidziano wykonanie nowych kontrłat i łat wraz z ułożeniem folii paroprzepuszczalnej. Pokrycie zaplanowano wykonać z blachodachówki modułowej w kolorze brązowym (8017 - d-matt) wraz z obróbkami blacharskimi, rynną i rurą spustową. Wykonane pokrycie dachowe zaopatrzyć w instalacje odgromową. Przedmiotowe prace dachowe wymagają uzgodnienia z właścicielem sąsiedniej nieruchomości w zakresie jednoczesnego ich wykonania.

2) Zadanie Nr 2 ,,Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym w miejscowości Ochodza 44/1, gm. Wągrowiec";
Przedmiotowy zadanie robót budowlanych obejmuje wykucie zniszczonych drewnianych okien skrzynkowych i drzwi zewnętrznych, nowe okna wykonać z pcv drzwi drewniane lub w okładzinie drewnianej wg. parametrów spełniających obecne przepisy w zakresie izolacyjności termicznej wg. wymiarów opisanych w przedmiarze (wykonawca przed wymianą stolarki zobowiązany jest do wykonania pomiarów otworów oraz uzgodnienia z zamawiającym układu podziału otworów okiennych i ich sposobu otwierania, drzwi zewnętrze wykonać o dwóch zamkach i kierunku otwierania jak istniejące)

3) Zadanie Nr 3 ,,Naprawa dachów, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich w budynkach komunalnych w miejscowości Grylewo 23 i Siedleczko 31 gm. Wągrowiec";
Zakres prac zadania nr 3 obejmuje przemurowanie kominów cegłą ceramiczną, wstawienie wkładu kominowego w kanale spalinowym, wymianę tynku i nakryw kominów, obrobienie blacharką połączenia z dachem oraz uzupełnienie pokrycia i obróbek z papy termozgrzewalną.

4) Zadanie Nr 4 ,,Naprawa pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Długa Wieś 5, gm. Wągrowiec";
Obejmuje naprawę pokrycia dachowego z papy asfaltowej, rozebranie zniszczonych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykonanie nowych obróbek opierzenia dachu, rynien i rur spustowych. Na powierzchni dachu zaplanowano wykonanie ocieplenie ze styropianu gr. 10 cm warstwę izolacji termicznej należy pokryć papą termozgrzewalną dwuwarstwowo wraz z obrobieniem kominów i innych elementów na dachu. W zakresie prac dachowych uwzględniono również wymianę podbitki okapu dachu oraz przemurowanie dwóch kominów.

5) Zadanie Nr 5 ,,Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych N-9 na blachodachówkę na budynku mieszkalnym w miejscowości Kopaszyn 8, gm. Wągrowiec";
Związane jest z wymiana pokrycia z płyt azbestowo-cementowych na pokrycie z blachodachówki. W zakresie elementów więźby dachowej uwzględniono wymianę końca krokwi, wzmocnienie krokwi oraz wymianę murłaty oraz prostowanie połaci dachowej. Wszystkie elementy drewniane należy poddać impregnacji. Zakres prac obejmuje również przemurowanie komina cegłą klinkierową, a w części poddasza wymianę tynku i jego pomalowanie. W zakresie nowego pokrycia przewidziano wykonanie nowych kontrłat i łat wraz z ułożeniem folii paroprzepuszczalnej. Pokrycie zaplanowano wykonać z blachodachówki modułowej w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym wraz z obróbkami blacharskimi, rynną i rurą spustową. Wykonane pokrycie dachowe zaopatrzyć w instalacje odgromową.

CPV: 45261000-4, 45110000-1, 45261100-5, 45261900-3, 45261910-6, 45262690-4, 45312310-3, 45421000-4, 45262000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00125863, GZGKiM.3310-1/21.ZM

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platforma zakupowa.pl/transakcje/487902
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platforma zakupowa.pl/transakcje/487902
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu domeny platformazakupowa. Pl udostępnionej przez Usługodawcę - operatora platformazakupowowa.pl (zwanej dalej ,,platformazakupowa.pl", którym jest Open NexusSp z o.o.
Postępowanie prowadzone będzie pod adresem: https://platforma zakupowa.pl/transakcje/487902
Ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Open NexusSp z o.o. z siedzibą w Poznaniu nieodpłatnych usług dla Konta Użytkownika drogą elektroniczną, za pośrednictwem domeny ,,platformazakupowa.pl" opisane zostały w Regulaminie platforma zakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców) z dnia 24.05.2021r. - zwanego dalej ,,Regulaminem"- dostępnego w zakładce ,,Regulamin".
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl,
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , dalej ,,Rozp.", informuję, że:
1)Administratorem (Adm.) danych osobowych jest GZGKiM w Wągrowcu reprezentowany przez Dyr. Agnieszkę Ciemachowską ,
2)w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IOD pod adresem: inspektor@cbi24.pl,dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia - ,,Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów i wymiana stolarki w mieszkalnych budynkach komunalnych Gminy Wągrowiec",
3) dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Pzp, przez okres 7 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
4)podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozp. w związku z przepisami ustawy Pzp,
5)odbiorcami danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Pzp. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, dostawcy platformy zakupowej Open NEXUS.
6)obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7)osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozp. służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozp. prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozp.,
- na podstawie art. 21 Rozp. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
9) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozp., wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Adm. może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
10)Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozp., nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,
11)wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozp., nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
12)w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Adm. w BZP, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Adm.,
13)od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozp., spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Adm. nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozp.,
14)skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozp., nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
15)w związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozp.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platforma zakupowa.pl/transakcje/487902

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.