Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku
Sołtana 7
05-400 Otwock
powiat: otwocki
669250010, faks (22)718 02 57
przetargi@zuop.pl
https://zuop.ezamawiajacy.pl/pn/zuop/demand/notice/public/34952/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 669250010, faks (22)
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w budynku R-1 na terenie ZUOP w Otwocku Świerku.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:
a) remont pomieszczeń (205, 214, 215, 305, 307)
b) wymiana drzwi (na piętrach I, II w pomieszczeniach: 213, 302, 302a, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 312, 313, 314, 316, drzwi rozdzielni elektrycznej)
w budynku R1 ZUOP-u w Otwocku - Świerk

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00125887

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zuop.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zuop.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Ofertę wraz z załącznikami, o których mowa w Rozdziale VI SWZ, składa się za pośrednictwem strony tj.: zuop.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej także Systemem. Instrukcja korzystania z Systemu, zwana dalej także Instrukcją, jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego". Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem (pytaniem) o wyjaśnienie treści SWZ. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania, tj. zuop.ezamawiajacy.pl
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań do treści SWZ w formie edytowalnej. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający zamieści treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań, na strony internetowej prowadzonego postępowania, tj. zuop.ezamawiajacy.pl. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. zuop.ezamawiajacy.pl Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy przy wykorzystywaniu Systemu do elektronicznej komunikacji z Wykonawcami udostępnianym pod adresem: zuop.ezamawiajacy. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej (tj. kwalifikowany podpis elektronicznym, podpis zaufany lub podpis osobisty). Wymagania techniczne : Stały dostęp do sieci Internet o przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer; komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym; Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge; Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf; Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w Systemie nieprzekraczająca 100 MB; Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, Ogłoszenie nr 2021/BZP 00023830/01 z dnia 2021-03-26 2021-03-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 3 ustawy - UsługiCAdES, ASIC, XMLenc; Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.; W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać: kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej ofertę w Systemie; włączona w przeglądarce obsługa JavaScript; zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)zainstalowana aplikacja Szafir Host; podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego. Szczegółowe wymagania techniczne zostały opisane w rozdziale IX SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zuop.ezamawiajacy.pl/pn/zuop/demand/notice/public/34952/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 12:00
Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa ZUOP: https://zuop.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Znak sprawy: DAK.260.3.2021 Przetarg 3/ wykonanie remontu w budynku /2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:
a) remont pomieszczeń (205, 214, 215, 305, 307)
b) wymiana drzwi (na piętrach I, II w pomieszczeniach: 213, 302, 302a, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 312, 313, 314, 316, drzwi rozdzielni elektrycznej)
w budynku R1 ZUOP-u w Otwocku - Świerk
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane o wartości przekraczającej 50 000 zł brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tzn. roboty ogólnobudowlane), oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
b) dysponuje następującym osobami przez cały okres realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:
jedną osobą posiadającą jednocześnie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych)
3. Zamawiający informuje, iż Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp, warunek udziału w postępowaniu wskazany w:
a) ust. 2 pkt 4) lit. a nie mogą spełniać wspólnie / łącznie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość wykonanych robót budowlanych wykonanych przez poszczególnych wykonawców nie sumuje się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełnić powyższe kryterium tzn. wykonać opisane roboty budowlane,
b) ust. 2 pkt 4) lit. b mogą spełniać wspólnie / łącznie.
jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych,
wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których
wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych, w których bezpośrednio uczestniczy)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dotyczący osoby, skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Wykaz robót wykonanych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie ma przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby,
Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - składane tylko w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, z uwzględnieniem
wymagań określonych w przepisach ustawy, w tym wymagań wskazanych w art. 58 ustawy.
2. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się dyspozycję
art. 117 ust. 3 ustawy, z uwzględnieniem art. 117 ust. 4 ustawy. W przypadku, o którym mowa w
art. 117 ust. 3 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik nr 8 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-11

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.